ALAN ÖĞRETMENİ OLMA ŞARTINI TAŞIMAYAN PERSONELİN MESLEKİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

          T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas  No   : 2011/4924

Karar No   : 2012/2901

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Adana 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31.03.2011 günlü, E:2010/1403, K:2011/465 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi  : …

Düşüncesi  : Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olma şartını işlem tarihi itibariyle taşımayan Süleyman Şahan'ın davacının 1. tercihi olan Kadirli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : …

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen  incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, 24.06.2011 tarihli ara kararı cevabının geldiği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Osmaniye İli, Kadirli İlçesi,  … Lisesi Müdürü olan davacı tarafından, zorunlu yer değiştirme kapsamında 1. sırada tercihte bulunduğu Kadirli Mesleki Eğitim Merkezi  Müdürlüğüne aynı yer,  Kadirli Ticaret Meslek Lisesi Müdürü olarak görev yapan Süleyman Şahan'ın atanmasına ilişkin 01.09.2010 günlü, 13365 sayılı işlemin iptali ile maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 31.03.2011 günlü, E:2010/1403, K:2011/465 sayılı kararıyla;davacının 1. tercihi olan Kadirli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Süleyman Şahan'ın söz konusu eğitim kurumunda mezuniyet alanına göre aylık karşılığı okutabileceği derslerin bulunduğu, diğer taraftan bu kişinin hizmet puanının 80,50, davacının hizmet puanının ise 53,77 olduğu, dolayısıyla atanan yöneticinin hizmet puanının da davacıdan daha yüksek olduğu dikkate alındığında atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı tarafından, 1. tercihi olan eğitim kurumuna ataması yapılan Süleyman Şahan'ın alanı itibariyle Mesleki Eğitim Merkezine atanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.13.08.2009 günlü, 7318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin  dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasında; "Özel eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile özel eğitim meslek liseleri hariç işitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak; okul öncesi eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; Anadolu imam hatip liseleri/imam hatip liseleri müdürlüklerine atanacaklarda Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi meslek dersleri ya da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; turizm eğitim merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı, Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartları aranır." kuralı yer almıştır.

Aynı Yönetmeliğin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Zorunlu yer değiştirmeler suretiyle atamalar" başlıklı 22. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir. (2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır. (3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar.

Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır. (4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan, Yönetmeliğin 30. maddesinde ise; her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tiplerinin tespitine yönelik düzenlemeler yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Osmaniye İli,  … Lisesi Müdürü olarak görev yapan davacının, zorunlu yer değiştirme kapsamında 17.08.2010 tarihli başvuru formu ile 5 tercihte bulunduğu, tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre 3. tercihine atandığı, 1. tercihi olan Kadirli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ise alanı Büro Yönetimi ve Sekreterlik olan Süleyman Şahan'ın atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalarda, Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen özel şartlara uygun olarak hangi eğitim kurumuna hangi alan öğretmeninin yönetici olarak atanacağı ve 22. maddesinde belirtildiği üzere aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde atama yapılacağı öngörülmüş olup, yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar ile kurum tipi dışında eğitim kurumlarının türü, niteliği, bulunduğu yerin merkezde veya ilçede olması, hizmet bölgesi, İlköğretim veya lise olması gibi hususların atama yapılacak eğitim kurumunu belirleyici unsurlar arasında yer almadıkları sonucuna ulaşılmaktadır.Dava konusu olayda uyuşmazlığın çözümü için, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "... mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak ... şartları aranır." kuralı uyarınca davacının 1. tercihi olan Kadirli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Süleyman Şahan'ın atandığı eğitim kurumunda alanının bulunup bulunmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Bu kapsamda; Dairemizin 24.06.2011 tarihli ara kararıyla Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan alanlar arasında "Büro Yönetimi ve Sekreterlik"  alanının bulunup bulunmadığının Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorulması üzerine verilen cevapta, Mesleki Eğitim Merkezlerinde "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" alanı adı altında bir alanın bulunmadığı belirtilmektedir.

Dolayısıyla, işlemin tesis edildiği 01.09.2010 tarihi itibariyle alanı "Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp" olan davacının 1. tercihi olan Kadirli Mesleki Eğitim Merkezi'nde alanı bulunmakta iken, söz konusu eğitim kurumuna atanan ve alanı "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" olan Süleyman Şahan'ın alanının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir  alan öğretmeni  olma şartının aranması karşısında, alanı Büro Yönetimi ve Sekreterlik olan Süleyman Şahan'ın işlem tarihi itibariyle davacının 1. tercihi olan  Kadirli Mesleki EğitimMerkezi'nde alanının bulunmaması nedeniyle yapılan atama işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, bu kararın davacının doğrudan Kadirli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanması sonucunu doğuran bir karar olmadığı, Süleyman Şahan'ın anılan eğitim kurumuna atandığı zorunlu yer değiştirme döneminde söz konusu Meslek Eğitim Merkezine müdür olarak atanma istemiyle başvuranlardan alan itibariyle atanma niteliğine sahip olanlar arasında tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre idarece yapılacak değerlendirme sonucuna göre davacının durumunun belirleneceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin  kabulüyle Adana 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31.03.2011 günlü, E:2010/1403, K:2011/465 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 30,30-TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 22.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.