logo yeni

calisanlar2 copy

TERCİH VE PUAN SIRALAMASINA GÖRE ATAMASI YAPILMAYAN OKUL MÜDÜRÜNÜN DURUMUNA UYGUN BİR YERE ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

          T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas  No   : 2011/4173

Karar No   : 2012/2902

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : …

Karşı Taraf : … 

İsteğin Özeti : Aksaray İdare Mahkemesi'nce verilen 15.03.2011 günlü, E:2010/870, K:2011/253 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi  : …

Düşüncesi  : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca davacının alanı ve kurum tipi itibariyle durumuna uygun bir eğitim kurumuna atanmış olması nedeniyle dava  konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay  Savcısı : …

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, davacının temyize cevap dilekçesinin geldiği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Niğde İli, Merkez, Behzat Ecemiş İlköğretim Okulu Müdürü olan davacının zorunlu yer değiştirme kapsamında aynı İl, Çamardı İlçesi,  … Lisesi Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 20.08.2010 günlü, 11238 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Aksaray İdare Mahkemesi'nin 15.03.2011 günlü, E:2010/870, K:2011/253 sayılı kararıyla; davacının, 5 yıllık çalışma süresini doldurduğunun açık olduğu, zorunlu yer değiştirme kapsamına alınmasında hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, Niğde Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olan eşinin Çamardı İlçesi'nde atanabileceği bir eğitim kurumunun bulunmadığı, yine Çamardı İlçesi'nde Niğde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi olan çocuğunun durumuna uygun bir eğitim kurumu bulunmaması nedeniyle yapılan atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare tarafından, işlemin dayanağı Yönetmeliğin ilgili maddelerinde zorunlu yer değiştirmeye tabi yöneticilerin atama ve yer değiştirmelerinde eş durumu ve çocukların eğitim durumu özrüne ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

13.08.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Zorunlu yer değiştirmeler suretiyle atamalar" başlıklı 22. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir. (2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır. (3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır. (4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan, Yönetmeliğin 30. maddesinde ise; her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tiplerinin tespitine yönelik düzenlemeler yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; 03.05.2000 tarihinden bu yana (A) tipi eğitim kurumu olan Niğde, Merkez Behzat Ecemiş İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapan davacının, zorunlu yer değiştirme kapsamında 06.08.2010 tarihli başvuru formuyla 8 tercihte bulunduğu, tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre tercihlerinden birine atanamaması nedeniyle bilgisayar kurasıyla (A) tipi eğitim kurumu olan Niğde, Çamardı … Lisesi Müdürlüğüne atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalarda, Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen özel şartlara uygun olarak hangi eğitim kurumuna hangi alan öğretmeninin yönetici olarak atanacağı ve 22. maddesinde belirtildiği üzere aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde atama yapılacağı öngörülmüş olup, yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar ile kurum tipi dışında eğitim kurumlarının türü, niteliği, bulunduğu yerin merkezde veya ilçede olması, hizmet bölgesi, İlköğretim veya lise olması gibi hususların atama yapılacak eğitim kurumunu belirleyici unsurlar arasında yer almadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Ayrıca, dava konusu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler bütün olarak incelendiğinde; Yönetmeliğin 4. maddesinde "Atama"nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88. maddesine göre ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi ifade ettiği, bu kapsamda Yönetmeliğin 18., 19. ve 20. maddelerinde sınav sonucuna göre ilk defa yönetici olarak atamalara ilişkin düzenlemelere, 21. maddesinde isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalara ve diğer atamalara ilişkin düzenlemelere, 22. maddesinde ise zorunlu yer değiştirme suretiyle yönetici atamalarına ilişkin düzenlemelere yer verildiği halde, anılan Yönetmelikte ikinci görev niteliğindeki atamalarda özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamalara yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmış olup, zorunlu yer değiştirme kapsamında yapılan yönetici atamalarında özür durumunun dikkate alınması suretiyle atama yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda; bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve zorunlu yer değiştirme kapsamında tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre yapmış olduğu tercihlerden birine atanamayan davacının, bilgisayar kurasıyla alanı ve kurum tipi itibari ile durumuna uygun olan (A) tipi … Lisesi  Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Aksaray İdare Mahkemesi'nce verilen 15.03.2011 günlü, E:2010/870, K:2011/253 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 22.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.