logo yeni

5 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYAN OKUL MÜDÜRÜNÜN ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMESİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

          T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas  No   : 2011/2822

Karar No   : 2012/2105

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : …

Karşı Taraf : …

Vekili : …

İsteğin Özeti : İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nce verilen 16.12.2010 günlü,  E:2010/1646, K:2010/1998 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi  : …

Düşüncesi  : 11.01.1995 tarihinde … Lisesi Müdürlüğüne atanan davacının, söz konusu eğitim kurumunun anadolu lisesine dönüştürülmesinden önceki çalışma süreleri de dikkate alındığında 5 yıllık çalışma süresini tamamladığı anlaşılmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca durumuna uygun eğitim kurumuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay  Savcısı : …

Düşüncesi : Lise Müdürü olan davacının zorunlu yer değiştirme kapsamından İlköğretimOkuluna müdür olarak atanmasına ilşkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen" Zorunlu Yer Değiştirmeler " konulu Genel Yazının 2 nci maddesinde; Dönüşme ve ya da birleşme yoluyla eğitim kurumu müdürlüklerinin yer değiştirmeye esas 5 yıllık sürenin hesaplanmasında dönüşme ve birleşme öncesindeki sürelerin de dikkate alınacağı ifadesine yer verilmiştir.

Bu durumda, davacının görev yaptığı okulda beş yıllık süresini tamamladığı anlaşılmakla dava konusu işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi  kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, davacının temyize cevap dilekçesinin geldiği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, … Lisesi Müdürü olan davacının zorunlu yer değiştirme kapsamında aynı İl, Arnavutköy İlçesi, Ayazma İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 11.08.2010 günlü, 84744 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 16.12.2010 günlü, E:2010/1646, K:2010/1998 sayılı kararıyla;davacının, görev yaptığı Ataköy Cumhuriyet Lisesi'nin anadolu lisesi statüsüne alınarak adının Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesi ve 12.05.2008 tarihli kararname ile atamasının yenilenmesi nedeniyle bu eğitim kurumundaki 5 yıllık çalışma süresi bu tarihten itibaren hesap edildiğinde 5 yıllık süreyi doldurmadığından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare tarafından, zorunlu yer değiştirmeye esas 5 yıllık sürenin hesaplanmasında dönüşme ya da birleşme öncesindeki sürelerin de dikkate alınması gerektiğinden, davacının 5 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

13.08.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Zorunlu yer değiştirmeler suretiyle atamalar" başlıklı 22. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir. (2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır. (3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır. (4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır." kuralına yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2010 günlü, 1872/31131 sayılı "Zorunlu yer değiştirmeler" konulu Genel Yazısının "Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas 5 Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar" başlıklı bölümünün 2. maddesinde; "Dönüşme ya da birleşme yoluyla oluşan eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık çalışma sürelerinin hesaplanmasında dönüşme ya da birleşme öncesindeki süreler de dikkate alınacaktır." düzenlemesi yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; 11.01.1995 tarihinde müdür olarak atandığı Ataköy Cumhuriyet Lisesi'nin 01.02.2008 tarih ve 1299 sayılı Bakanlık Oluru ile Anadolu Lisesine dönüştürülmesi nedeniyle 12.05.2008 tarihinde hakkında yeniden kararname düzenlenen davacının, 01.07.2010 tarihi itibariyle zorunlu yer değiştirme kapsamına alındığı ve bu kapsamda başvuru formu ile 10 tercihte bulunduğu, tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre tercihlerinden birine atanamaması nedeniyle bilgisayar kurasıyla Ayazma İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; eğitim kurumu müdürlerinden bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yerlerinin değiştirileceği açık olup, söz konusu 5 yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında, görev yapılan eğitim kurumunun dönüşmesi ya da birleşmesi nedeniyle yeniden kararname düzenlenerek dönüşen veya birleşen eğitim kurumu müdürlüğüne yapılan atamadan sonra geçen çalışma süresine bu dönüşme ya da birleşme öncesinde geçen çalışma süresinin de eklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, zorunlu yer değiştirmeye esas alınan 5 yıllık sürenin hesaplanmasına yönelik düzenlemeler dikkate alındığında, 11.01.1995 tarihinde  … Lisesi Müdürü olarak göreve başlayan davacının, anılan okulun anadolu lisesine dönüşmesi nedeniyle yeniden aynı okula atamasının yapıldığı 12.05.2008 tarihine kadar geçen süre ile bu tarihten sonraki görev süresi toplandığında 01.07.2010 tarihi itibariyle zorunlu yer değiştirmeye esas alınan 5 yıllık çalışma süresini doldurduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık çalışma süresini tamamlayan davacının, zorunlu yer değiştirme kapsamında bilgisayar kurasıyla alanı ve kurum tipi itibariyle durumuna uygun olan Ayazma İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 8. İdare Mahkemesince verilen 16.12.2010 günlü, E:2010/1646, K:2010/1998 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.