logo yeni

TERCİHTE BULUNMAYAN İLKÖĞRETİM MÜDÜRÜNÜN DURUMUNA UYGUN BİR OKULA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

          T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas  No   : 2011/1868

Karar No   : 2012/1044

Temyiz  İsteminde  Bulunan (Davalı) : …

Karşı Taraf : …

Vekili :  …

İsteğin Özeti : Manisa İdare Mahkemesi'nce verilen 18.01.2011 günlü, E:2010/2040, K:2011/56 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi  : …

Düşüncesi  : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca tercihte bulunmayan davacının, durumuna uygun bir eğitim kurumuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay  Savcısı : …

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, davacının temyiz dilekçesine cevap vermediği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Manisa İli,  Alaşehir İlçesi,  … Meslek Lisesi Müdürü olan davacının zorunlu yer değiştirme kapsamında aynı İl, Sarıgöl İlçesi, Dindarlı Ahmet Yoldaş İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 25.08.2010 günlü, 15044 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Manisa İdare Mahkemesi'nin 18.01.2011 günlü, E:2010/2040, K:2011/56 sayılı kararıyla; davacının özel nitelikte eğitim veren bir okuldan başka bir ilçedeki ilköğretim okuluna atanmasına ilişkin işlemin, gerek davacının önceki görev yaptığı kurumun türü açısından, gerekse davacının kariyerine ve liyakatine, dolayısıyla da durumuna uygun bir atama işlemi olarak kabülü mümkün olmadığından, durumunun Yönetmeliğin 22. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilmesi ve eşdeğer bir eğitim kurumu müdürlüğüne atanması, bunun mümkün olmaması halinde ise atamasının bir sonraki atama döneminde ele alınması gerekirken, bu husus gözetilmeksizin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare tarafından, zorunlu yer değiştirme kapsamında tercihte bulunmayan davacının, aylık karşılığı okutabileceği ders bulunan bir eğitim kurumuna atanmış olduğu, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

13.08.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasında; "Özel eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile özel eğitim meslek liseleri hariç işitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak; okul öncesi eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; Anadolu imam hatip liseleri/imam hatip liseleri müdürlüklerine atanacaklarda Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi meslek dersleri ya da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; turizm eğitim merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı, Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartları aranır." kuralı yer almıştır.

Aynı Yönetmeliğin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Zorunlu yer değiştirmeler suretiyle atamalar" başlıklı 22. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir. (2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır. (3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar.

Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır. (4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan, Yönetmeliğin 30. maddesinde ise; her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tiplerinin tespitine yönelik düzenlemeler yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 1996 yılından bu yana (A) tipi eğitim kurumu olan Manisa İli, Alaşehir İlçesi,  … Meslek Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, zorunlu yer değiştirme kapsamında atama başvurusunda bulunmadığı, tercihlere yönelik atamalar ile bilgisayar kurasıyla yapılan atamalar gerçekleştirildikten sonra (A) tipi Dindarlı Ahmet Yoldaş İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalarda, yöneticilerin kariyer ve liyakatine ilişkin hususların puanlama yapılırken değerlendirildiği, puanlar belirlendikten sonra atama esnasında ise, Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen özel şartlara uygun olarak hangi eğitim kurumuna hangi alan öğretmeninin yönetici olarak atanacağı ve 22. maddesinde belirtildiği üzere aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde atama yapılacağı öngörülmüş olup, yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar ile kurum tipi dışında eğitim kurumlarının türü, niteliği, bulunduğu yerin merkezde veya ilçede olması, hizmet bölgesi, İlköğretim veya lise olması gibi hususların atama yapılacak eğitim kurumunu belirleyici unsurlar arasında yer almadıkları sonucuna ulaşılmaktadır.

Dava konusu olayda uyuşmazlığın çözümü için, anılan Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "... diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartları aranır." kuralı uyarınca davacının atama yapılan okulda alanı veya aylık karşılığı okutabileceği dersin bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmekte olup, ilköğretim okullarının eğitim-öğretim programında uygulanan alanlar arasında "Fen ve Teknoloji" alanının bulunması karşısında, atama branşı Fen ve Teknoloji olan davacının ilköğretim okulunda alanın bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve zorunlu yer değiştirme kapsamında tercihte bulunmayan davacının, atamasına esas branşına uygun alanı bulunan (A) tipi Dindarlı Ahmet Yoldaş İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin  kabulüyle Manisa İdare Mahkemesi'nce verilen 18.01.2011 günlü, E:2010/2040, K:2011/56 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 16.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.