logo yeni

BULUNULAN KADRO DERECESİNİN ALTINDA BİR GÖREVE ATANMA

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

DAVACININ, BULUNDUĞU KADRO DERECESİNİN ALTINDA BİR GÖREVE ATANMASINDA, 657 SAYILI YASA'NIN 76/2. MADDESİNE UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

KARAR METNİ

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ?

Vekili : Av. ?

Karşı Taraf : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. ?

İsteğin Özeti : Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 9.2.2006 günlü, E:2004/1079, K:2006/226 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Serap Erkan

Düşüncesi : Dava konusu işlemin tesisi sırasında davacının kadro derecesinin gözetilmediği ve kazanılmış hak aylık derecesinin altındaki bir kadroya atamasının yapıldığı anlaşılmış olup, işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığından, davacının temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Saadet Ünal

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Davacı, davalı idare Yapı İşleri Daire Başkanlığında Şube Müdürlüğü görevinden alınarak, aynı yere mühendis olarak atanmasına ilişkin 9.1.2004 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 9.2.2006 günlü, E:2004/1079, K:2006/226 sayılı kararıyla, dava konusu işleme gerekçe teşkil eden soruşturma raporunda tespit edilen hususlarda, davacının Yapı İşleri Daire Başkanlığı'ndaki Şube Müdürlüğü sıfatıyla sorumluluğu bulunduğunun açık olduğu ve dava konusu atama işleminde takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemle, 1. dereceli kadrodan 2. dereceli kadroya isteği dışında atandığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiş; aynı maddenin 2. fıkrasında, memurların kendi istekleri ile, kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altındaki kadrolara atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Dava dosyanın incelenmesinden, davacının, Yapı İşleri Daire Başkanlığı emrinde "1. dereceli kadroda" 1. derecenin 4. kademesi kazanılmış hak aylığıyla Mühendis olarak görev yapmakta iken, 27.4.2000 tarihinde şube müdürlüğü görevine vekaleten, 18.9.2000 tarihinde ise asaleten atandığı; bu görevini yürütmekte iken tesis edilen 9.1.2004 günlü dava konusu işlemle anılan görevinden alınarak aynı Daire Başkanlığı emrine Mühendis olarak atandığı; ancak bu işlem tesis edilirken, Şube Müdürlüğü görevine atanmadan önceki kadro derecesinin (1) olduğu hususu gözetilmeksizin, "2. dereceli kadroda" 1. derecenin 4. kademesi kazanılmış hak aylık derecesi ile atamasının yapıldığı, dosyada mevcut hizmet cetvelinin incelenmesinden anlaşılmıştır.

Olayda, dava konusu işleme gerekçe teşkil eden 24.11.2003 günlü, 03-15 sayılı soruşturma raporunda saptanan hususlar dikkate alındığında, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmek suretiyle adı geçenin mühendis olarak naklen atanması yolunda tesis edilen işlemde 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükme ve hukuka aykırılık bulunmamakta ise de; yukarıda da vurgulandığı üzere, ''1. dereceli kadroda'' 1. derecenin 4. kademesi kazanılmış hak aylığıyla mühendis olarak görev yapmakta iken, yine 1. derece kadrolu Şube Müdürlüğü görevine atanmış olan ve bu kadroda görev yapan davacının, tesis edilen dava konusu işlemle, isteği olmaksızın kadro derecesinin altında bir görev olan 2. derece kadrolu mühendislik görevine 1. derecenin 4. kademesi kazanılmış hak aylık derecesi ile atamasının yapılması suretiyle kadro derecesinin gözetilmediği anlaşılmış olup; anılan işlemde bu yönüyle 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükme uyarlık bulunmadığından, İdare Mahkemesi'nce bu husus gözardı edilerek davanın reddine hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce verilen 9.2.2006 günlü, E:2004/1079, K:2006/226 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 16.2.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:115)

BŞ/Aİ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.