logo yeni

USULÜNE GÖRE İHDAS EDİLMEMİŞ BİR KADROYA ATAMA

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

190 SAYILI KHK.'NİN 5.MADDESİNE UYGUN OLARAK İHDAS EDİLMEYEN KADROYA DAVACININ ATANMASINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

KARAR METNİ

Hasankeyf Belediyesinde zabıta komiser muavini olan davacı, zabıta memurluğuna atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Diyarbakır İdare Mahkemesinin 1992/377 sayılı kararıyla; belediyelerde ki kadrolara, bunların İçişleri Bakanlığınca onaylanmasından sonra atama yapılabileceği, olayda davacının zabıta memuru olarak görev yapmakta iken 11.10.1988 günlü işlemle zabıta komiser muavinliğine atandığı, daha sonra tesis edilen dava konusu işlemle adı geçen Bakanlıktan kadro ihdas talebinde bulunulmadan ve mevcut kadro da olmadan zabıta komiser muavinliğine atandığından bahisle, kadro ihdas edilinceye kadar zabıta memurluğuna tandığının anlaşıldığı, bu durumda davacı yasal prosedüre aykırı olarak kadrosu bulunmadan zabıta komiser yardımcılığına atandığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, fiilen zabıta komiser yardımcılığı görevini yapması nedeniyle kadrosunun İçişleri Bakanlığınca onaylanmamış olmasının dava konusu işlemi haklı göstermeyeceğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 33.maddesinin 3. ve 4. fıkralarında "İl Özel İdareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir." hükmüne yer verilmiş; daha sonra yürürlüğe giren Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Mahalli idarelerin kadroları" başlıklı 5.maddesi ile "il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memur kadroları ile ilgili usulüne uygun taleplerini bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığına gönderirler. İçişleri Bakanlığı; uygun gördüğü kadro istekleri hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerini alır.

Buna göre Bakanlıkca hazırlanan kadro teklifleri bahis konusu görüşler aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur. Uygun görülen kadrolar Bakanlar Kurulu kararı ile ihdas edilir." hükmü getirilerek bu konuda yeni bir düzenleme yapılmış ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kaldırılan Hükümler" başlıklı 14.maddesinde 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Davacının, zabıta memuru iken belediye meclisinin 6.6.1988 günlü, 2 sayılı kararıyla ihdas edilen zabıta komiser muavinliği kadrosuna atandığı, daha sonra bu kadronun usulüne uygun olarak ihdas edilmediği ve ayrıca boş zabıta komiser muavinliği kadrosunun da bulunmadığı gerekçesiyle zabıta memurluğuna iade edildiği; bu işlemin iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesince 190 sayılı KHK'nin 14.maddesi hükmü uyarınca yürürlükte bulunmayan 657 sayılı Yasanın 33.maddesi çerçevesinde uyuşmazlığın değerlendirildiği ve davanın reddedildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bu durumda, 190 sayılı KHK'nin 5.maddesine uygun olarak davalı belediyede zabıta komiser muavinliği kadrosu ihdas edilmediğinden davacının bu kadrodan alınıp önceki görevi olan zabıta memurluğuna atanmasında ve davanın reddine ilişkin kararda sonuç itibariyle hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddiyle hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesinin kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına karar verildi.

BŞ/ES

(DANDER; SAYI:91)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.