logo yeni

İL İÇİ RE’SEN ATAMA

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

İL İÇİ RE’SEN ATAMA

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 22.02.1999 tarihli ve E:1998/4808, K:1999/421 sayılı Kararı.

DAVACININ AYNI İL SINIRLARI İÇİNDE EŞDEĞER BİR GÖREVE ATANMASI İŞLEMİNİN TESİSİNDE; SUBJEKTİF BİR NEDENİN DE BULUNMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): ... Valiliği
Karşı Taraf : ...
Vekili : Av. ...
İsteğin Özeti : .... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Nilüfer Coşkun
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Salih Er
Düşüncesi : Yönetimlerin örgüt yapıları ve kamu hizmetini yerine getirirken kullandıkları yöntemler, günün gereksinimlerini en iyi biçimde karşılamaya yöneliktir. Burada en büyük görev ise hizmeti yürütmekte yükümlü kamu görevlilerine düşmektedir.
Zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması ile beraber, eğitimin daha sağlıklı ve başarılı olması bakımından önlemler alınmış ve bu arada Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliğinin 22. maddesinde öngörülen süreyi dolduran davacının da görev yeri değiştirilmiştir.
Davacıyla beraber 115 kişiyi kapsayan ve kamu hizmetinin daha verimli yürütülmesini amaçlayan rotasyon uygulamasının, hizmet yararına olduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenle, davalı yönetim temyiz isteminin kabulüyle, idare mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Davacı ... İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevinden ... İlköğretim Okuluna Müdür olarak atanmasına ilişkin ... günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü ... sayılı kararıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/c maddesi ile il içi nakillerde idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu; davalı idarece savunma dilekçesinde davacının atamasını kamu yararı ve hizmetleri açısından haklı kılacak somut herhangi bir iddia ileri sürülmediği gibi bu konuda bir belgede sunulmadığından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, sekiz yıllık temel eğitimin sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için idarece gereken tedbirler alınarak uygulamaya geçildiğini; bunlardan bir tanesinin de Yönetici Atama Yönetmeliğinin 22. maddesine göre okul müdürleri arasında rotasyonla yer değişikliği yapılarak 115 tane idarecinin görev yerlerinin değiştirilmesi olduğunu, eğitim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaçlayan bu uygulama ile rotasyona tabi tutulan yöneticilerin yine aynı tip ve derecedeki okullara müdür olarak atandıklarını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
5442 sayılı Yasanın 8/c. maddesinde, Valilerin il memurlarının il sınırları içindeki görev yerlerini değiştirebilecekleri öngörülmüş işlem tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliğinin 22. maddesinin 3. fıkrasında ise, "Bulundukları kurum müdürlüğünde en az 3 yıl süre ile görev yapanların bu süreye ait çalışmaları dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde atamaya yetkili makamlarca görev yerleri aynı veya bir üst tip kurum müdürlüğü olacak şekilde değiştirilebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Anılan maddelerle okul müdürlerinin naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, 27.3.1989 tarihinden itibaren ... İlköğretim Okulu Müdürü olan davacının, ... Valiliğinin ... tarihli dava konusu işlemiyle, 5442 sayılı Yasanın 8/c. maddesi ile yukarıda anılan Yönetmeliğin 22/3 maddesine dayanılarak aynı il içinde bulunan ... İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevine atandığı; davalı idare tarafından, temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması nedeniyle eğitim ve öğretimin daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 115 idarecinin görev yerlerinin rotasyonla değiştirilerek okullar arasında bir denge kurmanın hedeflendiğinin savunulduğu anlaşılmaktadır.
Dosya içeriğiyle ilgili olarak yukarıda yapılan açıklamalar göz önünde tutulduğunda davacının, naklen atama konusunda idareye tanınan takdir yetkisine dayanılarak aynı il sınırları içinde eşdeğer bir göreve naklen atandığı ve işlemin tesisinde subjektif bir neden de bulunmadığı anlaşılmakta olup; dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle ... Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, 22.2.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.