logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti: Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişikliklerinin, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılması gerektiği hakkında.

Danıştay 2.Dairesinin 25/06/2018 tarihli ve E: 2015/2961, K: 2018/4267 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Karşı Taraf (Davalılar) : 1- Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili :

2- Muş Valiliği

Vekili :

İsteğin Özeti: Van 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/11/2014 günlü, E:2013/58, K:2014/1594 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Milli Eğitim Bakanlığı Cevabının Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Muş Valiliği Cevabının Özeti: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MĠLLETĠ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce; 19/03/2018 tarihli ara karar cevabının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava; Muş ili, Malazgirt ilçesi, Cumhuriyet İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, 2012 yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu kapsamında yan alanı olan beden eğitimi öğretmenliği branşına alan değişikliği suretiyle atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 08/11/2012 günlü, 18538 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Van 2. İdare Mahkemesi'nin 28/11/2014 günlü, E:2013/58, K:2014/1594 sayılı kararıyla; Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Kılavuzla belirlenen takvime göre davalı Bakanlık tarafından alan bazında ayrı ayrı belirlenen il içi ve iller arası yer değiştirme kontenjanları ölçüsünde hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaların yapıldığı anlaşılmakla, eğitim öğretim hizmetlerinin etkin, dengeli ve adil bir Şekilde yürütülmesinden, bu alandaki mevcut insani ve maddi kaynakların en verimli Şekilde kullanılmasından sorumlu olan davalı idarenin bu çerçevede kadro imkanı ve ihtiyaç çerçevesinde belirli ilkeler ve objektif kıstaslara göre hangi alanlardan olmak üzere atama dönemini ve kadro durumunu belirlemek konusunda takdir yetkisi bulunduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği" gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan ve 06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44. maddesinde; “Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler. Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak Şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. ...” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yine dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 günlü, 80 sayılı kararıyla belirlenen Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle  Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar'ın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde, Alan; öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları lisans düzeyindeki, yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanlar; Yan Alan ise; öğretmen adayları ve öğretmenlerin, yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine yapılan doktora eğitimi programı olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere dayalı olarak çıkarılan 2012 yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu'nun "Genel Açıklamalar" bölümünün 1.3 maddesinde, "Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin halen görev yaptıkları alanlardaki ihtiyaç ile alan değişikliklerinin yapılabileceği alanlardaki ihtiyaç dikkate alınacak olup alan değişiklikleri sadece öğretmen ihtiyacı bulunan alanlara yapılacaktır." hükmüne; "Başvuruda Bulunabilecekler" bölümünün 2.2 maddesinde ise, "Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda 2012 yılına mahsus olmak üzere; 1- Sınıf öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre; a) Yükseköğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunları lisans tamamladıkları alana, b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir. (Bu fıkranın b bendi hakkında Danıştay İkinci Dairesi'nin 19/04/2013 günlü, E:2012/11775 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.) ..." kurallarına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği Bölümü ve yan alanı olarak da Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan davacının, Muş ili, Malazgirt ilçesi, Cumhuriyet İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, 2012 yılı Eylül ayı alan değişikliği kapsamında Beden Eğitimi branşı için alan değişikliği başvurusunda bulunmak istediği, başvuru ekranının açılmaması nedeniyle başvuruda bulunamadığı, bunun üzerine münhal bulunan Beden Eğitimi Öğretmenliği kadrosuna atanmak için 02/11/2012 tarihinde davalı idareye başvurduğu, başvurusunun 08/11/2012 günlü, 18538 sayılı işlemle reddi üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dairemizce, 19/03/2018 tarihinde yapılan ara kararla, davalı idarelerden; "2012 yılı il içi alan değişikliği döneminde, Muş ilinde, "Beden Eğitimi" alanında boş norm kadro bulunup bulunmadığının; boĢ norm kadro varsa "... açık norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarının tamamı alan değişikliğine açılacaktır." şeklindeki Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün "2012 Yılı Alan Değiştirme Dönemi" konulu 05/09/2012 günlü, 41375 sayılı yazısı gereğince neden alan değişikliğine açılmadığının; 2012 yılı il içi alan değişikliği döneminde, Muş ilinde, branş değişikliği suretiyle "Beden Eğitimi" alanına geçen öğretmen/öğretmenlerin bulunup bulunmadığının; davacının, 31/07/2013 tarihinde Mahkemeye sunduğu dilekçede belirtmiş olduğu, Muş ili, Malazgirt ilçesi, Pakize Özgen İlköğretim Okulu'nda görev yapan … isimli öğretmenin, aynı durumda olmasına rağmen 2012 yılı alan değişikliği döneminde Beden Eğitimi alanına geçtiği iddiasına ilişkin hususla ilgili olarak; adı geçen öğretmenin alan değiştirip değiştirmediğinin, değiştirdi ise hangi dönemde ve hangi okula atandığının sorularak, bu sorulara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine" karar verildiği; ara karara kısmen verilen cevapta ise; Muş ili, Malazgirt ilçesi, Pakize Özgen Ortaokulu'nda sınıf öğretmenliği kadrosunda görev yapan … isimli öğretmenin, 28/09/2012 tarihinde aynı okulda Beden Eğitimi branşında alan değiştirdiği görülmektedir.

Bu durumda; Muş ilinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği branşında ihtiyacın bulunmadığının belirtilmesine rağmen Sınıf Öğretmenliği kadrosunda görev yapan … isimli öğretmenin Beden Eğitimi branşına alan değiştirdiği hususu ile yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişikliklerinin, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak Şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağının belirtilmesi karşısında; beden eğitimi branşında açık norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarının tamamı alan değişikliğine açılarak başvuruların alınması ve hizmet puanı üstünlüğüne göre alan değişikliklerinin yapılması gerektiğinden, davacının başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Van 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/11/2014 günlü, E:2013/58, K:2014/1594 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.