ENGELLİ MEMURUN ROTASYONU

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Anayasanın 10. maddesinde, engelliler hakkında pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin ilkenin düzenlendiği, Devlet memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe Ek 3. maddenin eklendiği göz önüne alındığında, davacının rotasyona tabi tutulmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2.Dairesinin 13/12/2016 tarihli ve E: 2016/3556, K: 2016/5812 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı) : Orman Genel Müdürlüğü

Vekili     :

İsteğin Özeti : Ordu İdare Mahkemesince verilen 29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenmesi isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi :        Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünde Sayman olarak görev yapan davacının, rotasyon kapsamında Giresun Bölge Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü emrine atanmasına dair 16/04/2015 gün ve 339 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ordu İdare Mahkemesinin 29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı kararıyla; kamu hizmetinin sunulmasında devamlılığın esas olduğu, aynı yerde görev yapan personel hakkında rotasyon işleminin uygulanarak kamu hizmetinin daha etkin hale getirilmesinin esas olduğu, diğer taraftan davacının Giresun il merkezinde veya Dereli ilçesinde engellilik durumunun tedavisine ilişkin bir hizmet almadığı da dikkate alındığında; davacının, Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin hizmet bölgelerinde çalışabilecekleri süre başlıklı 10. maddesinde belirtilen 7 yıl hizmet süresini doldurduğu görülmekle, rotasyon kapsamında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı; usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğü Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Anayasa'nın 10. maddesinde; Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı kuralına yer verilmiştir.

25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek 3. maddesinde; ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurların engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği, bu kapsamdaki taleplerin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı, memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olmasının esas olduğu, engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yerinin değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir.

13/10/2013 günlü, 28794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 'Hizmet bölgelerinde en fazla çalışılabilecek süreler' başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde; Saymanların aynı müdürlükte 7 yıldan fazla çalışamayacakları kurala bağlanmış, 17. maddesinin 4. fıkrasında ise, zorunlu olarak atamaya tabi olduğu halde belirlenen takvimde atanma talebinde bulunmayan veya atanma talebinde bulunduğu halde yapılan değerlendirmeye göre tercihine yerleşemeyen personelin atamalarının, kurulca kurumun ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılacağı kuralı getirilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 30/01/2007- 16/04/2015 tarihleri arasında olmak üzere yaklaşık 8 yıl Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünde sayman olarak görev yaptığı, aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla süreyle görev yapmış olması nedeniyle zorunlu yer değiştirme uygulaması kapsamına alındığı, bu kapsamda tercihleri alınan davacının sırasıyla halen görev yaptığı Dereli Orman İşletme Müdürlüğü, Giresun Orman İşletme Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü olmak üzere üç hizmet birimine atanmayı tercih ettiği, tercihleri arasında yer almayan Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü emrine atandığı anlaşılmaktadır.

Davacının %60 engelli olduğuna dair raporunun bulunduğu, Anayasanın 10. maddesinde, engelliler hakkında pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin ilkenin düzenlendiği ve bu ilkenin hayata geçirilmesi için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği başlıklı Ek 3. maddenin eklendiği göz önüne alındığında; davacının Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında rotasyona tabi tutulmasına ilişkin işlemde ve davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ordu İdare Mahkemesince verilen 29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 48,10 TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13/12/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.