ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİM ÖZRÜNE DAYALI ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Davacının hizmet puanının, becayiş suretiyle atanan öğretmenden daha fazla olması nedeniyle ve 2012/Ekim becayiş duyurusu norm kadro yetersizliği nedeniyle Ağustos döneminde özür durumuna bağlı naklen atanma taleplerini gerçekleştirmek amacıyla yayımlandığından, adı geçenin öğrenim özrü nedeniyle atanmak istediği yere atanma hususunda öncelik hakkı bulunduğu, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2.Dairesinin 27/10/2016 tarihli ve E: 2016/2423, K: 2016/3978 sayılı Kararı.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili     :

İsteğin Özeti :    Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 27/03/2013 günlü, E:2012/1528, K:2013/422 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay İkinci Dairesinin 29/12/2015 günlü, E:2013/8048, K:2015/11002 sayılı kararının; davacı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi : Davacının karar düzeltme isteğinin kabulü ile, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava; Zonguldak ili, Ereğli ilçesi, İzmirlioğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, 2012/Ekim dönemi iller arası becayiş atamaları kapsamında Muğla ili, Marmaris ilçesine atamasının yapılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlem ile başka bir öğretmenin Marmaris'e atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 27/03/2013 günlü, E:2012/1528, K:2013/422 sayılı kararla; Muğla-Marmaris Orhan İnci Narin Yerlici İlkokulunda sınıf öğretmeni olan ...'ın eş durumu özrü nedeniyle Zonguldak-Merkez ilçeye bağlı eğitim kurumlarından birine atama talebinde bulunması üzerine Zonguldak-Merkez ilçeye bağlı Kilimli Beldesi Damarlı İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıp karşılıklı yer değiştirme uygulamaları kapsamında Muğla-Marmaris Orhan İnci Narin Yerlici İlkokuluna atanma talebinde bulunan .'in Zonguldak-Merkez ilçeden tek talepte bulunan öğretmen olması nedeniyle hizmet puanından bağımsız olarak, 2012/Ekim özür grubu iller arası becayiş suretiyle atama döneminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun 7. maddesinde tanınan önceliğe istinaden adı geçen okula atanmasına ve dolayısıyla da davacının, 2012/Ekim özür grubu iller arası becayiş suretiyle atamalar kapsamında Muğla iline atanma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından anılan karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay İkinci Dairesinin 29/12/2015 günlü, E:2013/8048, K:2015/11002 sayılı kararı ile İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davacı, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve bu kararın düzeltilmesi suretiyle İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesinin 1/c fıkrasına uygun bulunduğundan karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay İkinci Dairesince verilen 29/12/2015 günlü, E:2013/8048, K:2015/11002 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelendi:

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 39. maddesinin 9. fıkrasında; görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlerin, çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkanı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri, aynı maddenin 6. fıkrasında ise, yer değiştirme isteklerinin, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirileceği, kuralına yer verilmiştir.

Özür grubu iller arası becayiş suretiyle atama döneminde (2012/Ekim) uygulanacak usul ve esaslara ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun 1. maddesinde; özür durumundan yer değişikliği yapılmayan öğretmenlerin, daha önceki başvurularında beyan ettikleri özürlerinin karşılanacağı yerlere atanacaklarından yeniden başvuru yapmayacakları, 2. maddesinde; özür durumundan yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumlarının karşılıklı yer değişikliği kapsamında ilan edileceği, 4. maddesinde, sadece ilan edilen eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin özür durumundan atanmak istedikleri illerdeki öğretmenlerin başvuruda bulunabilecekleri, 7. maddesinde, karşılıklı yer değiştirmelerin özür durumundan atanma talebinde bulunan öğretmenin atanmak isteği ilçe merkezindeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere öncelik verilmek suretiyle yapılacağı, öncelik sırasına göre talebin birden fazla olması durumunda ise hizmet puanı üstünlüğünün dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Zonguldak-Ereğli İzmirlioğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve 221 hizmet puanı bulunan davacının, çocuğunun öğrenim özrüne bağlı olarak 2012 yılı yaz döneminde Muğla-Marmaris'e atanma isteminde bulunmasına rağmen "ilde alanında boş kontenjan bulunmadığından" bahisle atanamaması üzerine, 2012/Ekim özür grubu iller arası becayiş suretiyle atama döneminde atanma istemiyle yapmış olduğu başvurusunun puan yetersizliği nedeniyle reddedildiği, öte yandan aynı atama döneminde hizmet puanı davacıdan daha az olan bir başka öğretmenin Zonguldak ilinden Muğla-Marmaris'e atandığı, bu işlemlerin iptali talebiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Davalı idarece, 2012 yılı Ağustos ayında özür durumundan iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan, ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması nedeniyle yer değişikliği gerçekleştirilemeyen öğretmenler ile bunların özürlerinden dolayı atanmak istedikleri yerlerde görevli öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanmalarına imkan tanıyan duyuru kapsamında; Muğla-Marmaris Orhan İnci Narin Yerlici İlkokulunda sınıf öğretmeni olan ...'ın eş özrü nedeniyle Zonguldak merkeze atanma talebinde bulunması nedeniyle, Zonguldak merkeze bağlı Kilimli Beldesi Damarlı İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve hizmet puanı 141 olan .'in Muğla-Marmaris'e atandığı, davacının ise puan yetersizliği nedeniyle atanamadığı ileri sürülmüş ise de; davacının hizmet puanının atanan öğretmenden daha fazla olduğu tartışmasız olduğundan, sebep unsuru yönüyle dava konusu işlemin hukuken sakat olduğu açıktır.

Diğer yandan, 2012/Ekim becayiş duyurusunun, norm kadro yetersizliği nedeniyle Ağustos döneminde özür durumuna bağlı naklen atanma talebinde bulunan öğretmenlerin atamalarını gerçekleştirmek amacıyla yayınlandığı ve Ağustos ayında öğrenim özrü nedeniyle Zonguldak-Ereğli İzmirlioğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olan davacının, Muğla-Marmaris'e; Muğla-Marmaris Orhan İnci Narin Yerlici İlkokulunda sınıf öğretmeni olan .. ,'ın ise eş özrü nedeniyle Zonguldak-Ereğli'ye atanma talebinde bulunduklarından, yukarıda bahsi geçen duyuru kapsamında da davacının Muğla-Marmaris'e atanma hususunda öncelik hakkının bulunduğu sonuç ve kanaatine varıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 27/03/2013 günlü, E:2012/1528, K:2013/422 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 27/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.