ROTASYON İÇİN GEREKLİ HİZMET SÜRESİNİ DOLDURMAYAN MEMURUN ROTASYONU

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Davacının, en son atandığı Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinde 5 yıllık hizmet süresini doldurmadığı gibi çalıştığı Orman İşletme Müdürlüğündeki toplam hizmet süresinin de 10 yılı aşmadığı açık olduğundan rotasyon nedeniyle atanabilmesi şartlarının oluşmadığı hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 21/01/2016 tarihli ve E:2015/4593, K:2016/239 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...

Vekili     : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Orman Genel Müdürlüğü

Vekili      : Av. ...

İsteğin Özeti : Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 26/03/2015 günlü, E:2014/1098, K:2015/273 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi :        Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Dava; Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan davacı tarafından, aynı Bölge Müdürlüğü, Siirt Orman İşletme Müdürlüğü, Baykan Orman İşletme Şefliğine atanmasına ilişkin 04/08/2014 günlü, 358 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nin 26/03/2015 günlü, E:2014/1098, K:2015/273 sayılı kararıyla; "her ne kadar davalı idarece davacının rotasyon kapsamında atandığı ileri sürülmüşse de; davacının 09/04/2013 tarihinde rotasyon kapsamında Hani Orman İşletme Şefliği emrine atandığı, orman muhafaza memurlarının aynı şeflikte beş yıldan fazla görev yapamayacağı hususu dikkate alındığında davacının süresini doldurmadığı, dolayısıyla rotasyon kapsamında olmadığı açık olmakla birlikte, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünce Diyarbakır Orman İşletme Şefliğine gönderilen 28/05/2014 tarih ve 14801 sayılı yazıda; davacının görev yaptığı Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (ATM) Şefliğinde orman muhafaza memuru standart kadrosunun bulunmadığının belirtildiği, Diyarbakır Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (ATM) Şefliğine ait standart kadro cetvelinde de orman muhafaza memuru kadrosuna yer verilmediği anlaşılmış olup, davacıyı kadrosunun bulunmadığı yerde yargı kararıyla çalıştırmaya davalı idarenin zorlanamayacağı hususu dikkate alındığında, Siirt Orman İşletme Müdürlüğü Baykan Orman İşletme Şefliğine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğü Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

T.C. Anayasasının 2. maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden olan "Hukuk Devleti" ilkesi, vatandaşlarına hukuk güvenliğini sağlayan, idarenin hukuka bağlılığını amaç edinen, buna karşılık kamu gücünün sınırsız, ölçüsüz ve keyfi kullanılmasını önleyen en önemli unsurlardan biridir.

17/08/2012 günlü, 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 'Yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin usul ve esaslar' başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında; "Orman muhafaza memurlarının toplam hizmet süresi aynı şeflikte beş, aynı müdürlükte on yılı aşamaz." hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Diyarbakır İl Telekom Müdürlüğü emrinde koruma ve güvenlik görevlisi olarak görev yapmakta iken, 4046 sayılı Kanun kapsamında 19/01/2007 tarihinde Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Hani Orman İşletme Şefliği emrine Orman Muhafaza Memuru olarak atandığı, aynı şeflikte 5 yılını doldurması nedeniyle 09/04/2013 tarihinde rotasyon kapsamında Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğine atandığı, buradaki görevine devam ederken ikinci kez rotasyona tabi tutularak tercihte bulunmasının istendiği, dava konusu 04/08/2014 günlü, 358 sayılı işlemle tercihi dışında Siirt Orman İşletme Müdürlüğü, Baykan Orman İşletme Şefliğine atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle davacının, en son atandığı Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinde 5 yıllık hizmet süresini doldurmadığı gibi, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğündeki toplam hizmet süresinin de 10 yılı aşmadığı açıktır.

Bu durumda; Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 13. maddesinin 2. fıkrası kapsamında davacının rotasyon nedeniyle atanabilmesi için gerekli olan şartlar somut olayda mevcut olmadığından, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu atama işleminin iptali yerine davanın reddi yönünde hüküm kuran İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 26/03/2015 günlü, E:2014/1098, K:2015/273 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.