YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN NAKLEN ATAMA İŞLEMİ OLDUĞU

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Personel mevzuatımızda yer değiştirme suretiyle görevlendirme adı altında bir kavram bulunmadığından, kamu görevlisinin görev yerinin iller arasında değiştirilmesi sonucunu doğuran işlemlerin naklen atama işlemi olarak kabulü gerektiği hakkında.

Danıştay 5.Dairesinin 15/06/2016 tarihli ve E:2016/952, K:2016/3915 sayılı kararı

Davacı     :...

Vekilleri :….

Davalı   :Maliye Bakanlığı

Vekili     :...

İstemin Özeti : Vergi Denetim Kurulu Eskişehir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yapan davacının, Zonguldak Grup Başkanlığı emrine naklen atanmasına ilişkin 11/07/2014 günlü, 646 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan 16/06/2012 günlü, 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. maddesinin 2. fıkrasının iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Dava konusu görevlendirme işleminin ve bunun dayanağı Yönetmelik maddesinin, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 29. maddesine ve hukuka uygun olduğu; yasal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülen davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : Yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olan dava konusu işlemin iptali, hukuka ve üst hukuk normlarına uygun olan Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. maddesinin 2. fıkrasının iptali isteğinin ise reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : .

Düşüncesi : Dava; Vergi Denetim Kurulu Eskişehir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapan davacının, Zonguldak Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 16.6.2012 günlü, 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. maddesinin ikinci fıkrasının iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasa'nın 124. maddesinde; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri kurala bağlanmıştır.

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2. maddesinde; "Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır. Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur." hükmü yer almış, anılan Kanun'un 2 sayılı cetvelinde Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerine de yer verilmiştir.

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen, Geçici 12. maddenin ikinci fıkrasında; "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır." hükmü yer almaktadır.

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle değişik, 19. maddesinde, Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da gösterilmiş; 20. maddesinde, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcısı, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden oluşacağı, Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki grup başkanlıklarının kurulabileceği, bunların: a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı olduğu; 41. maddesinde de 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmalarının Bakan tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.

Yine 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 646 sayılı KHK'nin 1. maddesi ile eklenen, Ek 29. maddede, 20. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişlerinin bu grup başkanlıkları arasında görev yerleri bakımından yer değiştirmeye tabi oldukları; Ek 29. maddenin son fıkrasında da, Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği kurala bağlanmıştır.

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 16/06/2012 günlü, 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. maddesinin 1. fıkrasında "Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle görevlendirmeye tabi Vergi Müfettişlerinden emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuz’da emekli olmak istediklerine dair dilekçelerini Mart ayı sonuna kadar dâhil oldukları Grup Başkanlığı aracılığı ile Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları Grup Başkanlıklarında bırakılırlar. Süresi içinde verilmeyen dilekçeler bu fıkranın uygulanmasında dikkate alınmaz." kurala bağlanmış, dava konusu edilen 2. fıkrasında da "Birinci fıkra uyarınca yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenlerin durumu Başkanlıkça değerlendirilerek, görev yerleri, bölge ve süre kaydı aranmaksızın derhal değiştirilir." kuralına yer verilmiştir.

Her ne kadar davalı idare savunmasında yer değiştirme işlemi "görevlendirme" olarak belirtilmişse de, personel mevzuatımızda yer değiştirme suretiyle görevlendirme adı altında bir kavram bulunmadığından, kamu görevlisinin görev yerinin iller arasında değiştirilmesi sonucunu doğuran işlemlerin naklen atama işlemi olarak kabulü zorunludur.

Vergi müfettişi kadrosunda görev yapanların naklen atanması niteliğindeki işlemlerin, 2451 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca müşterek kararla yapılması zorunluluğu karşısında, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin dava konusu 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca görev yerlerinin bölge ve süre kaydı aranmaksızın Başkanlıkça değerlendirilerek değiştirilmesini öngören düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Dava konusu bireysel işleme gelince;

Dosyanın incelenmesinden; vergi denetmeni kadrosunda görev yapmakta iken 646 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile 178 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 12. madde uyarınca, 10/07/2011 tarihinde vergi müfettişi olarak atanan davacının, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişlerinin Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca, görev yapmakta olduğu Eskişehir Grup Başkanlığında zorunlu hizmet süresini doldurduğu gerekçesiyle, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Olur'u ile Zonguldak Grup Başkanlığı'na aynı unvanla atandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen gerekçe ile dava konusu Yönetmelik hükmü hukuka aykırı bulunduğundan, dayanağı kalmayan dava konusu bireysel işlemin de iptal edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 28. maddesinin ikinci fıkrası ile bu hükme dayanılarak davacının Eskişehir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişliği görevinden Zonguldak Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin işlemin iptali gerektiği, düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşince Dairesince, duruşma için belirlenen 15/06/2016 günü davacı vekili Av. ...'un geldiği, davalı İdareyi temsilen gelen olmadığı görülerek, Danıştay Savcısı Nilüfer Yılmaz hazır halde açık duruşma başladı. Duruşmada hazır bulunan tarafa usulüne göre söz verilip dinlendikten ve Savcının düşüncesi alındıktan sonra duruşmaya son verilerek, dosyadaki bilgi ve belgeler de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

Dava; Vergi Denetim Kurulu Eskişehir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yapan davacının, Zonguldak Grup Başkanlığı emrine naklen atanmasına ilişkin 11/07/2014 günlü, 646 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan 16/06/2012 günlü, 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. maddesinin 2. fıkrasının iptali istemiyle açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinde; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarılabileceği hükme bağlanmıştır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 646 sayılı KHK ile değişik 20. maddesi ile kurulmuş, anılan maddede, Vergi Denetim Kurulunun; doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden oluşacağı düzenlenmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında; Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere grup başkanlıklarının kurulabileceği belirtildikten sonra grup başkanlıkları;

a)Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.

b)Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.

c)Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.

ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı olmak üzere gruplandırılmıştır.

178 sayılı KHK'ya, 659 sayılı KHK ile eklenen "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında atama, yükselme ve yer değişikliği" başlıklı Ek 29. maddenin sekizinci fıkrasında; 20. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlıklarında görev yapan vergi müfettişlerinin bu grup başkanlıkları arasında görev yerleri bakımından yer değiştirmeye tabi olduğu, 20. maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görev yapan vergi müfettişlerinin ise, bu grup başkanlıkları arasında yer değiştirmeye tabi olduğu düzenlenmiş; aynı maddenin 6495 sayılı Kanun ile değişik son fıkrasında; Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği kurala bağlanmıştır.

178 sayılı KHK'nın Ek 29. maddesine dayanılarak çıkarılan, 16/06/2012 günlü, 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Emeklilik talebiyle yerinde bırakılma" başlıklı 28. maddesinin 1. fıkrasında; bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle görevlendirmeye tabi vergi müfettişlerinden emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanların, en geç 17 Temmuz’da emekli olmak istediklerine dair dilekçelerini Mart ayı sonuna kadar dâhil oldukları Grup Başkanlığı aracılığı ile Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları Grup Başkanlıklarında bırakılacakları, süresi içinde verilmeyen dilekçelerin bu fıkranın uygulanmasında dikkate alınmayacağı; 2. fıkrasında ise; birinci fıkra uyarınca yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenlerin durumunun Başkanlıkça değerlendirilerek görev yerlerinin, bölge ve süre kaydı aranmaksızın derhal değiştirileceği düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Eskişehir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yapan davacının, Eskişehir İlinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresini tamamlaması üzerine 2013 yılı atama döneminde yer değiştirmeye tabi tutulacağının bildirilmesinin ardından davalı idareye sunduğu 29/03/2013 günlü dilekçe ile; 17 Temmuz 2014 tarihinde emekli olacağını belirterek Yönetmeliğin 28. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bir yıl süre ile yerinde bırakılmayı talep ettiği ve idarece bu talebinin kabul gördüğü, daha sonra, 29/04/2014 tarihinde davalı idareye sunduğu dilekçe ile, ailevi nedenlerden ötürü emeklilik talebinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine, Yönetmeliğin 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 11/07/2014 günlü, 646 sayılı işlem ile Zonguldak Grup Başkanlığı emrine naklen atandığı anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından, Yönetmeliğin 28. maddesinin 2. fıkrasının, personeli emekliye zorlamak için baskı aracı olarak kullanıldığı, bölge ve süre kaydı aranmaksızın tesis edilen atamaların cezalandırma niteliği taşıdığı ileri sürülerek söz konusu düzenlemenin ve bu düzenlemeye dayalı işlemin iptali istenmektedir.

Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. maddesinin 1. fıkrası; idarece resen uygulanacak nitelikte bir düzenleme olmayıp, personelin talebi üzerine uygulanacak kurallar içermektedir. Vergi müfettişi tarafından, uygulanması talep edilmediği sürece, bu hükmün uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu maddeden yararlanmayı talep eden vergi müfettişi ise; emeklilik isteğinden vazgeçtiği zaman ne tür işlemlere tabi olacağını aynı maddenin 2. fıkrasında görmektedir. Başka bir anlatımla, emekli olacağını bildirerek bir yıl yerinde bırakılan vergi müfettişi, emeklilik talebinden vazgeçtiği anda karşılaşacağı durumu Yönetmeliğin 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca öngörebilmektedir. Bu sebeple, tercihini 28. maddenin 1. fıkrasındaki düzenlemeden yararlanmak şeklinde kullanan vergi müfettişinin, emeklilikten vazgeçmesi halinde 2. fıkra uyarınca atamaya tabi tutulması, tercihinin bir sonucu olup, söz konusu maddenin emekliliğe zorlamak için baskı aracı olarak kullanıldığı yolundaki davacı iddiası kabul edilebilir bulunmamıştır.

Öte yandan, emekli olacağını bildirerek yerinde bırakılan personelin, emeklilik isteğinden vazgeçmesi hali, İdarece öngörülebilir bir durum olmadığından, personel planlamasında yaşanacak aksaklıkların önüne geçilebilmesini teminen, bu personelin, bölge ve süre kaydı aramaksızın başka bir hizmet bölgesine atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış, bu düzenlemenin cezalandırma amacıyla kullanıldığı yolundaki iddiaya itibar edilmemiştir.

Dava konusu edilen bireysel işleme gelince;

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun 2. maddesinde; "Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır. Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur." hükmü yer almış, anılan Kanun'un 2 sayılı cetvelinde Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerine de yer verilmiştir.

Her ne kadar dava konusu işlemde ve davalı idare savunmasında yer değiştirme işlemi "görevlendirme" olarak belirtilmişse de, personel mevzuatımızda yer değiştirme suretiyle görevlendirme adı altında bir kavram bulunmadığından, kamu görevlisinin görev yerinin iller arasında değiştirilmesi sonucunu doğuran işlemlerin naklen atama işlemi olarak kabulü zorunludur.

Bu sebeple, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca tesis edilecek bütün işlemler naklen atama niteliğindedir.

Vergi müfettişi kadrosunda görev yapan ve emekli olacağını belirterek yerinde bırakılan davacının, bu talebinden vazgeçmesi nedeniyle Yönetmeliğin 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca atamaya tabi tutulacağı açık olmakla beraber, bu atamanın, 2451 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca müşterek kararla yapılması zorunluluğu karşısında, Eskişehir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığından Zonguldak Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına naklen atanmasına yönelik dava konusu işlemin Vergi Denetim Kurulu Başkanı tarafından tesis edilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; Eskişehir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yapan davacının, Zonguldak Grup Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin 11/07/2014 günlü, 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu işleminin iptaline oyçokluğuyla; Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. maddesinin 2. fıkrasının, iptal istemi yönünden davanın reddine oybirliğiyle; dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 301,10-TL yargılama giderinin yarısı olan 150,55-TL'nin davacı üzerinde bırakılmasına, diğer yarısının ise davalı idareden alınarak davacıya verilmesine; artan 117,00-TL posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre duruşmalı davalar için belirlenen 3.000,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idare vekili duruşmaya katılmadığından duruşmasız davalar için belirlenen 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen otuz (30) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 15/06/2016 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY

07/07/2011 tarihli, 646 sayılı KHK'nın 1. maddesiyle, 178 sayılı KHK'nın 19. maddesinde yapılan değişiklikle, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuş, aynı maddede bu Başkanlığa Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki denetim ve danışma birimleri arasında yer verilmiştir. Anılan KHK'nın 20. maddesinde, Başkanlığın doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden oluştuğu ifade edilmiş, maddenin devamında Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Bakanlığa bağlı olmak üzere grup başkanlıkları kurulabileceği kurala bağlandıktan sonra, başkanlıkların (a), (b), (c), (ç) olmak üzere dört grup başkanlığından oluştuğu, bunların (a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, (b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, (c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı, (ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kararname eki Kadro Cetvelinde de Vergi Müfettişi kadroları merkez teşkilatına ait kadrolar arasında sayılmış, bu düzenleme ile Vergi Müfettişlerinin hangi grup başkanlığında görev yaparlarsa yapsınlar merkez teşkilatı memuru olduğu hususu net bir şekilde ortaya konulmuştur.

Ancak, anılan KHK ile 178 sayılı KHK'ye eklenen Ek madde 29 ile personel hukukuna aykırı bir düzenleme getirilmiş, Kararname eki kadro cetvellerinde merkez memuru olarak gösterilen ve Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında çalışan Vergi Müfettişleri için yer değiştirme suretiyle görevlendirme adı altında, rotasyon sonucunu doğuran bir uygulamanın önü açılmıştır.

Sözü edilen Ek 29. maddeye dayanılarak hazırlanan "Görev Yerleri İtibariyle Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği" ile sadece Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görevli Vergi Müfettişlerinin yer değiştirme esasları kurala bağlanmış ve hizmet bölgesi adı altında zorunlu çalışma sürelerine bağlı olarak yurt çapında 5 hizmet bölgesi oluşturularak Vergi Müfettişlerinin bu bölgelerde görev yapması esası getirilmiştir.

Personel hukukunun en önemli kavramlarından olan kadro, personel yönetiminin temel unsurudur.

Kadro; görev yerini belirten, görev tanımını içeren, bulunduğu yer itibariyle personel ihtiyacını gösteren ve sürekli bir kamu hizmetinin yürütülmesi için gerekli olan zorunlu bir araçtır.

Kadronun, kurumun kadro cetvelinin merkez teşkilatına ilişkin kısmında yer almış olması, o kadroya merkez teşkilatının ihtiyacı bulunduğunu göstermekte, o kadroda görev yapan kamu görevlisinin sadece merkez teşkilatında çalışması sonucunu doğurmaktadır.

Konuya bu açıdan bakıldığında Ek 29. maddenin personel hukukuna aykırı ve Anayasada öngörülen eşitlik ilkesine aykırı bir kural niteliğinde bulunduğu görülmektedir. Zira, bu düzenleme nedeniyle (b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, (c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı, (ç) Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görevli Vergi Müfettişleri merkez teşkilatında çalıştıkları halde, (a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında çalışan Vergi Müfettişleri rotasyon uygulamasına tabi tutulmakta, (b) (c) ve (ç) Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri ile aynı unvanlı kadroda görev yapmalarına rağmen kadrolarının bulunduğu merkez teşkilatı dışında istihdam edilmektedirler.

Bu durum, Ek 29. maddenin Anayasanın 10. maddesinde ifadesini bulan "eşitlik" ilkesine aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ek 29. maddenin, personel hukukunun "yer değiştirme" esaslarına göre değerlendirilmesine gelince;

Kamu personel rejiminin usul ve esaslarının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; "naklen atama", "kurumlararası geçici görevlendirme" dışında başka bir yer değişikliği kuralı bulunmamaktadır.

Memurun görev yeri dışında bir başka yere atanması, naklen atanma ile mümkün olup, görevlendirme adı altında yer değiştirme işlemi kurulması hukuken olanaksızdır. Ek 29. maddede yer verilen "yer değiştirme suretiyle görevlendirme" yöntemi personel hukukumuza bu yönüyle de uygun olmayıp, doğurduğu sonuçlar itibariyle tartışmaya açık bir kavram niteliğindedir.

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararneminin Ek 29. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 16.6.2012 günlü ve 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği, A Grup Başkanlığında görevli müfettişlerin yer değiştirme suretiyle görevlendirme esaslarını düzenlemekte olup, Ek 29. madde hukuken mevcut olduğu sürece anılan Yönetmelik uyarınca kurulan işlemlerin naklen atama olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

Davaya konu işlem, sözü edilen Yönetmeliğin 28. maddesinin 2. fıkrasına dayalı olarak kurulduğuna göre, işlemin belirtilen düzenleme çerçevesinde hukuken değerlendirilmesi gerekmekte, 28. maddenin 2. fıkrasının, bir üst norm olan 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yargısal denetime tabi tutulması zorunlu bulunmaktadır.

Oysa kararda, bireysel işlem, dayanağı olan 28. maddeden ayrı olarak değerlendirilmiş ve düzenleyici işlemle olan irtibatı göz ardı edilerek hüküm kurulmuştur.

Belirtilen bu hukuki çerçevede, Yönetmeliğin davaya konu 28. maddesinin 2. fıkrasının hukuka uygun olduğu, anılan düzenlemeye dayalı olarak kurulan işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi gerektiği görüşüyle karara karşıyız.