logo yeni

calisanlar2 copy

OGM MÜHENDİSLERİNİN ROTASYONUNDA HİZMET SÜRESİ KURALI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti: Orman Genel Müdürlüğünün ilgili Yönetmeliği uyarınca, mühendisin rotasyona tabi tutulabilmesi için aynı bölge müdürlüğü bünyesinde toplamda 10 yıldan fazla çalışmış olması gerektiği hakkında.

Danıştay 2.Dairesinin 14.04.2016 tarihli ve E:2015/7531, K:2016/1765 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Orman Genel Müdürlüğü

Vekili     :...

Karşı Taraf (Davacı) : ... adına Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası

Vekili     :...

İsteğin Özeti : Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.10.2015 günlü, E:2015/551, K:2015/967 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçesinin değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 41 No'lu Orman Kadastro Başmühendisliğinde mühendis olarak görev yapan davacı tarafından, rotasyon kapsamında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisliği emrine naklen atanmasına ilişkin 22.04.2015 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.10.2015 günlü, E:2015/551, K:2015/967 sayılı kararıyla; Yönetmeliğin 10. maddesinin 1/b fıkrası gereğince, mühendis olan davacının rotasyona tabi tutulabilmesi için, aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde kesintisiz olarak 10 yıldan fazla çalışmış olması gerektiği, davacının en son görev yaptığı Bölge Müdürlüğü bünyesinde daha önceden yaptığı ve kesintiye uğrayan hizmet sürelerinin ise rotasyon süresinin hesabında dikkate alınmasına olanak bulunmadığı, zira bu durumun, rotasyondan beklenen amaca ulaşılması açısından daha uygun olacağı, bu durumda; davacıya ait hizmet belgesine göre mühendis unvanıyla aynı Bölge Müdürlüğü emrinde en son kesintisiz olarak toplam 8 yıl 7 ay 18 gün görev yaptığının anlaşılması karşısında, davacının aynı Bölge Müdürlüğü bünyesinde 1997-2004 yılları arasındaki hizmet süresi de hesaba katılarak aynı yerde 10 yıldan fazla süredir görev yaptığından bahisle rotasyona tabi tutulması sonucu tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

T.C. Anayasası’nın 2’nci maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden olan "hukuk devleti" ilkesi, vatandaşlarına hukuk güvenliğini sağlayan, idarenin hukuka bağlılığını amaç edinen, buna karşılık kamu gücünün sınırsız, ölçüsüz ve keyfi kullanılmasını önleyen en önemli unsurlardan biridir.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 'Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar' başlıklı 9. maddesinde; "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır." kuralına yer verilmiş, 'Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması' başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasında; "Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir." hükmü yer almış, 'Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması' başlıklı 20. maddesinde ise; belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağının memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirleneceği düzenlenmiştir.

Uyuşmazlığa yol açan işlemin dayanağı olan ve 13.10.2013 günlü, 28794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde, anılan Yönetmeliğin uygulanmasında uyulması gereken ilkeler belirlenmiş ve bunlar;

"a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur. b) Hizmet bölgeleri arasında hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır. c) Atamalarda, görevlendirmeler dahil, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve olması gereken kadro sayısı aşılamaz." şeklinde ifade edilmiş; 6. maddesinde, mühendisler zorunlu yer değiştirmeye tabi personel arasında sayılmış; 9. maddesinde, hizmet bölgelerine göre zorunlu çalışma süreleri belirtilmiş ve Ek-2 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunda, "Kadastro Komisyonlarında ve Amenajman Heyetlerinde geçen çalışmalar 4. Bölge Hizmetinden sayılır." ifadesine yer verilmiş; 10. maddesinin (b) bendinde ise, başmühendisler ve mühendislerin aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 10 yıldan fazla görev yapamayacakları kurala bağlanmıştır.

Öte yandan; 2014 yılında gerçekleştirilen rotasyon işlemlerine esas olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğünün "Rotasyon ve Standart Kadro" konulu ve 15.05.2014 günlü, 16881150-903.99/940311 sayılı kurum içi yazısıyla, anılan Yönetmeliğin 10. maddesindeki çalışma sürelerini 31.12.2013 tarihi itibariyle tamamlayan personelin rotasyona tabi olacağı hususunun tüm teşkilata bildirildiği görülmektedir.

Her ne kadar; 2015 yılı için bu konuda bir belirleme yapılmamış ise de, rotasyon uygulamasında Yönetmeliğin 10. maddesindeki çalışma sürelerinin hesaplanması bakımından bir yeknesaklığın sağlanması amacıyla, 2015 yılında yapılan rotasyon atamalarında da 31.12.2014 tarihinin esas alınması isabetli olacaktır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında teknisyen olarak memuriyete başlayan davacının, 01.09.1994 tarihinde unvan değişikliği ile mühendis kadrosuna atandığı, 25.02.1997 tarihinde de naklen atanma suretiyle Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başladığı ve 06.10.1998 tarihine kadar mühendis olarak görev yaptığı, bu tarihten itibaren yine aynı yere bağlı Taşburun Orman İşletme Şefliğinde işletme şefi görevini yürütmekte iken 30.05.2000 tarihinde istifa ederek memuriyetten ayrıldığı, 07.01.2004 tarihinde mühendis unvanıyla ve işletme şefi olarak tekrar göreve başlayan davacının çeşitli birimlerde görev aldıktan sonra 04.09.2006 tarihinden itibaren yeniden Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kadastro başmühendisliklerinde mühendis unvanıyla görev yaptığı, aynı bölge müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak 10 yıldan fazla süredir görev yaptığından bahisle rotasyona tabi tutulduğu ve dava konusu 22.04.2015 günlü işlem ile de Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisliği emrine atanması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda; yukarıda aktarılan Yönetmeliğin 10. maddesinin 1/b fıkrası gereğince, davacının mühendis olarak rotasyona tabi tutulabilmesi için aynı bölge müdürlüğü bünyesinde toplamda 10 yıldan fazla çalışmış olması gerektiği, ancak dosyada yer alan bilgi ve belgelere göre, 25.02.1997-06.10.1998 tarihleri arasındaki görev süresi ilave edildiğinde de, 31.12.2014 tarihi itibariyle Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü emrinde mühendis unvanıyla 10 yıllık görev süresini doldurmadığı anlaşılan davacının, azami çalışma süresini tamamladığı gerekçesiyle rotasyona tabi tutularak re'sen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü (2. Bölge) Etüt Proje Başmühendisliği emrine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde bu yönden hukuka uyarlık, İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle, Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.10.2015 günlü, E:2015/551, K:2015/967 sayılı kararın, yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 45,60 TL yürütmenin durdurulması harcının davalı idareye iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 14.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.