logo yeni

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖNCELİK SIRASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 20.10.2009 tarihli ve E:2007/2738, K:2009/3707 sayılı Kararı. 

Özeti : İl İçi Yer Değiştirmelerde, il içinde yer değişikliği isteyen öğretmenlere öncelik verilerek, il içi yer değiştirme sıra çizelgesinden hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapıldıktan sonra, il emrine yeni atanan öğretmenlerin sırada öğretmen bulunmayan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacakları hakkında.           

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

            Vekili               :   Av. …

            Karşı Taraf        :   Milli Eğitim Bakanlığı

            İsteğin Özeti    : Adana 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2007 günlü, E:2006/1050, K:2007/232 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti   : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Başar Antürk Yalçınöz

            Düşüncesi        : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı : S. Sema Kabukçu

            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, 20.3.2009 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:

            Dava, Adana İli, Ceyhan İlçesi, Mercimek Beldesi … Lisesi'nde Elektrik Öğretmeni olarak görev yapan davacının eş durumu özrü nedeniyle Adana ili merkez ilçelerdeki okullara atanmak için yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

            Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 28.2.2007 günlü, E:2006/1050, K:2007/232 sayılı kararıyla; "elektrik öğretmeni olarak görev yapan davacının eş durumu özrüne istinaden yaptığı atanma talebinin zımnen reddine ilişikin dava konusu işlemde hizmet gerekleri gözetilerek belirlenen norm kadro ve ihtiyaç ölçüsünde görülecek lüzum üzerine bir sıra dahilinde atanmanın mümkün olması, davacının müracaat ettiği tarihte davalı idarece elektrik öğretmeni norm kadrolarının Adana'da dolu olması karşısında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

            Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            Olay tarihinde yürürlükte bulunan ve 11.6.2000 günlü, 24076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yer Değiştirme Suretiyle Atama Dönemi" başlıklı 22. maddesinde ''Yer değiştirme suretiyle atamalar her yılın haziran-ağustos döneminde yapılır. Ancak, özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler mayıs ve eylül ayları ile yarıyıl tatilinde de yapılabilir.'' hükmü, ''İl İçi Yer Değiştirmelerde Sıra'' başlıklı 25. maddesinde ''İl içinde görevli oldukları eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanı dışındaki bir hizmet alanında görev almak isteyen öğretmenler, Yer Değiştirme Formu üzerinde gösterecekleri en fazla iki hizmet alanı için, bulundukları hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görev almak isteyen öğretmenler ise Yer Değiştirme Formu üzerinde gösterecekleri en fazla dört eğitim kurumu için her yıl mayıs ayı içinde yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilir.''

            Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, haziran ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucunda elde edilen puana göre (Ek-2) çizelge üzerine hizmet alanları ve eğitim kurumları itibariyle il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak sıraya görev temmuz ayı içinde gerçekleştirilir.

            Sıra durumu, puanlar da gösterilerek öğretmenlere yazılı olarak bildirilir ve il milli eğitim müdürlüğünce ilan edilir. Bu sıralama takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır.'' hükmü, ''Görev Yeri Belirlemede Öncelik'' başlıklı 25. maddesinde ''Öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesinde 25. madde kapsamında yapılacak il içinde yer değişikliği isteyenlere öncelik verilir.

            İl emrine yeni atanan öğretmenlerin görev yerleri ise, il içinde görev yeri değişikliği isteyenlerin görev yerlerinin belirlenmesinden sonra sırada öğretmen bulunmayan eğitim kurumları olacak şekilde il merkezinden başlayarak ilçe merkezi, belde ve köyler itibariyle branşlar bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenir.'' hükmü düzenlenmiştir.

            Dava dosyasının incelenmesinden; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Mercimek Beldesi … Lisesi'nde Elektrik Öğretmeni olarak görev yapan davacının, eşinin Adana İli, Seyhan İlçesi, … İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak görev yaptığından bahisle aynı İl Yüreğir ve Seyhan İlçelerine atanma istemiyle yaptığı 27.12.2005 günlü başvurusunun zımnen reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, başvuru tarihi itibariyle Seyhan İlçesi … Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde 1 ihtiyaç, Seyhan İlçesi … Eğitim Merkezinde 2 ihtiyaç, Yüreğir … Endüstri Meslek Lisesinde ise elektrik branşında 4 öğretmen ihtiyacının bulunduğu, buradaki ihtiyaçların Adana İl emrine çeşitli özür gruplarından atanan ve Adana İli, Yüreğir İlçesi, … Endüstri Meslek Lisesine (dağıtımı yapılmak üzere) atanan öğretmenlerden mi, yoksa İl merkezine atanmak üzere yerleşim yeri sırasına alınan öğretmenlerden mi karşılanacağı hususunda tereddüte düşülmesi üzerine konunun 20.1.2006 günlü yazı ile Bakanlığa sorulduğu, Bakanlığın 2.3.2006 günlü görüş yazısı üzerine, Yüreğir … Endüstri Meslek Lisesi'nin 4 öğretmen ihtiyacının 3'ü, Seyhan … Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinin 1 öğretmen ihtiyacı ve Seyhan … Eğitim Merkezinin 2 öğretmen ihtiyacının 1'i Adana İl emrine çeşitli özür gruplarından atanan ve Adana İli, Yüreğir İlçesi, … Endüstri Meslek Lisesine (dağıtımı yapılmak üzere) atanan öğretmenlerden karşılandığı, 2005 yılı il içi okul/kurum ve yerleşim yeri sırası çalışmaları Şubat ayı sonu itibariyle sona erdiğinden 2006 yılı il içi yer değiştirme kılavuzu çerçevesinde, Kozan … Lisesi Elektrik Öğretmeni …'ın 3.4.2006 tarihli il içi yer değiştirme işlemleri elektronik başvuru formu ile müracaatta bulunduğu ve okul/kurum sırasından ikinci tercihi olan ve Elektrik branşından 1 öğretmen ihtiyacı bulunan Yüreğir … Endüstri Meslek Lisesi öğretmenliğine Valilik Makamının 18.5.2006 tarih ve 39074 sayılı inhası ile atandığı, ayrıca, Hatay … Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Elektrik öğretmeni iken sağlık özrü (Y/23-a) grubundan Adana İli emrine dağıtımı yapılmak üzere atanan …'ün Valilik Makamının 5.7.2006 günlü işlemi ile Seyhan … Eğitim Merkezinin 1 Elektrik öğretmeni ihtiyacı karşılanmak üzere atandığı, Dairemizin 20.3.2009 günlü ara kararına verilen 12.5.2009 günlü cevaptan, başvuru tarihi itibariyle elektrik branşından 8 kişinin sıraya girdiği, davacının 104 puanla 2. sırada yer aldığı ve davacının tercihte bulunduğu yerleşim yerlerine bu sıra listesinden atama yapılmadığı anlaşılmaktadır.

            Olayda, yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri uyarınca, il içinde yer değişikliği isteyen öğretmenlere öncelik verilerek, davacının başvurduğu tarihte düzenlenen il içi yer değiştirme sıra çizelgesinden hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılması gerekirken, İl emrine yeni atanan öğretmenler arasından davacının tercihte bulunduğu yerleşim yerlerine davacının başvuru tarihinden sonraki tarihlerde atamalar yapıldığı anlaşılmakla  Elektrik öğretmeni olarak görev yapan davacının eş durumu özrüne istinaden yaptığı atanma başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Adana 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2007 günlü, E:2006/1050, K:2007/232 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 20.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.