GELİR UZMANININ NAKLEN ATANMASINDA YETKİLİ MAKAM

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacının, iller arası atanma isteminin Vergi Dairesi Başkanlığınca reddedilmesinde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 5.Dairesinin 09.06.2015 tarihli ve E:2015/157, K:2015/6270 sayılı Kararı.

Temyiz Eden (Davalı) : Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı

Karşı Taraf(Davacı) :

Vekili    :

İsteğin Özeti : Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen 28.10.2014 günlü, E:2014/745; K:2014/1118 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava, Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacının, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen atanması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığının 14.02.2014 tarih ve 323 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Tekirdağ İdare Mahkemesi'nce; davacının Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi Vergi Dairesi Müdürlüğüne atamasının yapılması yönündeki başvurusunun Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekirken, iller arası atama yetkisi bulunmayan Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığınca istemin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinde; Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatından oluşacağı, 23. maddesinde; Başkanlığın taşra teşkilatının doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu Kanun'un 24. ve 25. maddelerindeki görev ve yetkilere haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşacağı; 27. maddesinde; Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticilerinin, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebileceği, 28. maddesinin birinci fıkrasında ise; Başkan yardımcıları, daire başkanları, vergi dairesi başkanları ve gelirler kontrolörlerinin, Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından; 23.04.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan diğer personelin atamalarının ise Başkan tarafından yapılacağı, Başkanın bu yetkilerini gerekli gördüğü takdirde alt kademelere devredebileceği kurala bağlanmıştır.

5345 sayılı Kanun'un 27 ve 28. maddelerinin vermiş olduğu yetki doğrultusunda; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Dairesi Başkanlıkları’na gönderilmiş olan 23.09.2005 günlü, 48508 sayılı yazıyla; merkez atamalı personel hariç şef ve daha alt kadrolarda görev yapmakta olan personelin yazılı istekleri üzerine iller arası yapılacak atamaların yürütülmesinde Vergi Dairesi Başkanlıkları yetkilendirilmiştir.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca; vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı, müdür yardımcısı ve avukatların yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel olduğu anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen atamasının yapılması yönünde yaptığı başvurunun Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığınca reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; yukarıda anılan Yönetmelik hükmü uyarınca merkez atamalı personel olmadığı anlaşılan davacının, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun, anılan yetki devri çerçevesinde Vergi Dairesi Başkanı tarafından reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen 28.10.2014 günlü, E:2014/745; K:2014/1118 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 09.06.2015 tarihinde esasta oybirliğiyle, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.

GEREKÇEDE KARŞI OY

Davacının iptalini istediği işlem, davacının Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen atanmak veya Vergi Dairesi Başkanlığı merkezinde geçici olarak görevlendirilme isteğidir. İdare, davacının hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle bu isteklerin yerine getirilmesine muvafakat edilmediği mahiyetinde bir yanıt vermiş olup, bu mahiyette bir işlem tesisi konumunda atama yetkisinin varlığı veya yokluğunun önemi bulunmamaktadır.

Bu nedenle yetki unsuru yönünde bir karar verilmesi hukuki isabet taşımadığından kararın bu gerekçeyle bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.