SAĞLIK ÖZRÜNE DAYALI NAKLEN TAYİN TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Eşinin sağlık durumu özrü nedeniyle Eskişehir'e atanma isteğinde bulunan davacının, ilgili sağlık kurulu raporunda nitelendirilen hastalığın tedavisinin mümkün olduğu bir yere kadro ve ihtiyaç durumu da gözetilmek suretiyle bir değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 21.05.2015 tarihli ve Esas: 2012/12657, Karar: 2015/5706 sayılı kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili     : Hukuk Müşaviri ...

Diğer Davalı: Afyonkarahisar Valiliği

Karşı Taraf : ... Adına Eğitimciler Birliği Sendikası

Vekili     : Av. ...

İsteğin Özeti      : Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nce verilen 20.07.2012 günlü, E:2011/1120, K:2012/630 sayılı kararın, davalı idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Anadolu Teknik Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde öğretmen olan davacının eşinin tedavisinin mutlaka Eskişehir İlinde yapılması gerektiği yolunda sağlık kurulu raporunda her hangi bir ibarenin bulunmadığı dikkate alındığında, davalı idarece 30/12/2010 tarihli sağlık kurulu raporunda nitelendirilen hastalığın tedavisinin mümkün olduğu bir yere kadro ve ihtiyaç durumu da gözetilmek suretiyle bir değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, ''öğretmenlerin görev yaptığı yerde kalması halinde eşinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağı'' ibaresinin sağlık kurulu raporunda olmadığı gerekçesiyle davacının başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararının bu gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Anadolu Teknik Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde öğretmen olan davacının, eşinin sağlık durumu özrü nedeniyle Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi'ne atanma isteğiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 05.04.2011 günlü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin 20.07.2012 günlü, E:2011/1120, K:2012/630 sayılı kararıyla; davacının eşinin sağlık kurulu raporunda "gastroenteroloji uzmanının olmadığı ve gastrolji uzman takibinde yapılmadığı durumlarda sağlık durumu tehlikeye girebilir" ifadesinin yer aldığı, çalıştığı Emirdağ İlçesi Devlet Hastanesi'nde gastroenteroloji uzmanının olmadığı anlaşılmakla davacının durumunun yukarıda yer verilen "eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması" maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve atanma talebinin kabulü gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunamadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve aksi düşünceyle verilen Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

06.05.2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 35. maddesinin 1. fıkrasında; "Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir." şeklinde düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 36. maddesinin 1. fıkrasında ise "Öğretmenler, sağlık kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunması durumlarında il sağlık müdürlüğünden görüş alınmadan hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Anadolu Teknik Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde öğretmen olan davacının, eşinin "Crohn" hastası olduğu, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi tarafından davacıya verilen 30/12/2010 tarihli sağlık kurulu raporunda "Kolonoskopi.T. İleum, BX Ülserasyon ve İltihabi Grondasyon Dokusu Tanı: Crohn hastalığı gastroenteroloji uzmanının olmadığı ve gastroleji uzman takibinde yapılmadığı durumlarda sağlık durumu tehlikeye girebilir" ifadesine yer verildiği, davacının görev yaptığı ye personel dağıtım cetvelinde gastroenteroloji uzmanının olmadığının Afyonkarahisar Valiliği'nce belgelendirildiği, davacının eşinin sağlık durumu nedeniyle Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi'ne atanma isteğiyle yaptığı başvurusunun ''öğretmenlerin görev yaptığı yerde kalması halinde eşinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağı'' ibaresinin sağlık kurulu raporunda olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; davacının eşinin sağlık kurulu raporunda "gastroenteroloji uzmanının olmadığı ve gastroleji uzman takibinde yapılmadığı durumlarda sağlık durumu tehlikeye girebilir" ifadesinin yer aldığı, çalıştığı yer olan Emirdağ İlçesi'nde gastroenteroloji uzmanının olmadığı anlaşılmakla davacının durumunun yukarıda yer verilen "eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması" maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açık olup, davacının eşinin tedavisinin mutlaka Eskişehir İlinde yapılması gerektiği yolunda sağlık kurulu raporunda her hangi bir ibarenin bulunmadığı dikkate alındığında, davalı idarece 30.12.2010 tarihli sağlık kurulu raporunda nitelendirilen hastalığın tedavisinin mümkün olduğu bir yere kadro ve ihtiyaç durumu da gözetilmek suretiyle bir değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık; dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında ise sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı'nın temyiz isteminin reddiyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nce verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 20.07.2012 günlü, E:2011/1120, K:2012/630 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde bırakılmasına, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 21.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.