SÖZLEŞMELİ PERSONELİN NAKLEN ATANMA TALEBİNİN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde, açıktan atama sınavı sonucuna göre sözleşmeli sanatçı olarak istihdam edilen personelin, mazerete dayalı olarak naklen atanma talebiyle idareye başvuruda bulunma hakkının, belli bir süreyle tümüyle engellenmesinde, hukuk devleti ilkesine uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay dari Dava Daireleri Kurulunun 05/03/2015 tarihli ve Esas: 2013/5124, Karar: 2015/698 sayılı kararı.

Temyiz Eden (Davacı) : ...

Vekili                           : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Vekili                           : Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Beşinci Dairesinin 12/06/2013 günlü, E:2011/1975,  K:2013/5005 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sultan Aksoy Kuyumcu

Düşüncesi : Danıştay Beşinci Dairesinin 12/06/2013 günlü, E:2011/1975, K:2013/5005 sayılı kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde sözleşmeli bale sanatçısı olarak görev yapan davacının, eş durumundan dolayı İzmir iline naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28/02/2011 günlü, 831 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Norm Pozisyon Usul ve Esasları"nın II-Kurum İçi Atamalar başlıklı 1. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Beşinci Dairesinin 12/06/2013 günlü, E:2011/1975, IK2013/5005 sayılı kararıyla; Devlet Opera ve Balesi merkez ve taşra birimlerinin hizmetlerini eksiksiz, düzenli, etkin ve verimli olarak sürdürebilmesi için her bir birim bünyesinde Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olan ve sözleşmeli statüde görev yapan personel norm kadro sayılarının sıkı bir şekilde korunduğu ve bu hususun ana ilke olarak belirlendiği, 6 yıllık hizmet süresi dolmadan kurum içi atama talebinde bulunulamayacağı kuralıyla da bu ilkenin korunmasının ve devamının sağlanmasının amaçlandığı, dava konusu düzenleme ile kurum içi atamalarda, hiçbir özür ve mazeret durumunun gözetilmeyeceği kuralının getirildiği, eş durumu mazeretinin de yer almadığı dikkate alındığında, eş durumunun kurum içi atamalarda mazeret olarak değerlendirilmesi olanağının bulunmadığı; bu durumda, davacının atandığı Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde 6 yıllık süreyi tamamlamadan eş durumu mazeretinden dolayı İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne atanma isteminin reddine ilişkin işlemde ve dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun'un 4. maddesinde, Devlet Opera ve Balesi sanatkar memurları ile uzman memurlarının hangi unvanlardan oluşacağı düzenlenmiş, (a) fıkrasında bale sanatçısı sanatkar memurlar arasında yer almıştır.

07/06/1987 günlü, 19480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 07/05/1987 günlü, 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Çalıştırılmalarına Dair Esaslar"ın 26/05/2008 günlü, 2008/13713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 14. maddesinde yer alan "Kurumların norm pozisyonları ile bu pozisyonlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir." hükmü uyarınca hazırlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Norm Pozisyon Usul ve Esasları'nın "II-Kurum İçi Atamalar" başlıklı 1. maddesinde; "Merkez ve taşra birimlerinin hizmetlerini etkin ve verimli olarak sürdürebilmelerini teminen açıktan atama sınavı ile alınan personelin atandıkları Müdürlükte stajyerlik süresi dahil toplam 6 (altı) yıllık hizmet sürelerini tamamlamadıkları sürece naklen atanma talepleri hiçbir şekilde değerlendirilmeyecektir." kuralına yer verilmiştir.

Dava konusu düzenleme, personelin, çeşitli mazeretlerle atanma talebinde bulunabilmesinin açıktan atanma tarihinden itibaren altı yıl boyunca engellenmesi sonucunu doğurmaktadır. Davalı idarece, anılan düzenleme ile, personelin atandığı yerdeki hizmetin aksamamasının amaçlandığı ileri sürülmektedir. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetin niteliği ve özelliği ile atanan her bir personelin ihtiyaca en uygun yeteneğe sahip olanlar arasından seçilmiş olması hususları dikkate alındığında, sahnelenecek eserlere göre kimi pozisyon ve unvanlarda görev yapan personelin eksilmesi durumunun, hizmetin aksamasına yol açacağına kuşku bulunmamakla birlikte, bu aksamanın, mazerete dayalı olarak idareye başvuruda bulunma hakkının belli bir süreyle tümüyle engellenmesi yoluyla giderilmeye çalışılması, personelin Anayasa ve yasalardan doğan haklarını kullanamaması sonucunu doğurur ki bu durum hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.

Eş durumu, sağlık mazereti gibi sebeplerle atanma talebinde bulunan personelin bu başvurusunun, atanılmak istenilen ilde boş kadro bulunup bulunmadığı, görev yapılan ildeki ihtiyaç durumu ve hizmetin aksayıp aksamayacağı gibi hususlar yönünden değerlendirilerek, olumlu ya da olumsuz şekilde cevaplandırılması olanaklı iken, açıktan atanma tarihinden itibaren altı yıl boyunca taleplerin hiçbir şekilde değerlendirilmemesi sonucunu doğuran dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık görülmemiştir.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde sözleşmeli bale sanatçısı olarak görev yapan davacının, eş durumundan dolayı İzmir iline naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme gelince;

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Norm Pozisyon Usul ve Esasları'nın "II-Kurum İçi Atamalar" başlıklı 1. maddesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, anılan düzenlemeye dayalı olarak davacının başvurusunun hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın reddedilmesinde de hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Danıştay Beşinci Dairesinin 12/06/2013 günlü, E:2011/1975, K:2013/5005 sayılı kararının bozulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/03/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.