logo yeni

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ERTELENMESİ İÇİN EŞ DURUMU ÖZRÜNÜN BELGELENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 4.2.2011 tarihli ve E:2010/2155, K:2011/363 sayılı Kararı

Özeti : Zorunlu çalışma yükümlüsü olup, eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenlerden eşi SSK/Bağ-Kur'lu olarak çalışanların bu özürlerinin devamı için sigortalılığın halen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını gösterir Bağ-Kur'dan alınacak belgenin, bir dilekçe ekinde ibraz edilmesi gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Isparta İdare Mahkemesi'nin 26.2.2010 günlü, E:2009/620, K:2010/85 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Başar Antürk Yalçınöz

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: S. Sema Kabukçu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü: Dava, Isparta İli, Merkez Büyükhacılar Köyü İlköğretim Okulu Grafik ve Fotoğraf-1 öğretmeni olarak görev yapan davacının, Bağ-Kur'lu olarak çalışan eşinin sigorta primlerinin ödendiğine dair belgeyi ibraz edemediğinden bahisle zorunlu hizmet kapsamında Giresun İli, Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesine atanmasına ilişkin 20.8.2009 günlü, 71389 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Isparta İdare Mahkemesi'nin 26.2.2010 günlü, E:2009/620, K:2010/85 sayılı kararıyla; " Her ne kadar yönetmeliğin 23. maddesi ile eş durumu özrü için bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunda prim borcunun bulunmaması şartı getirilmiş ise de, bu şartın konulma amacının eş durumu özrünün gerçekliğinin ispatlanması, bir başka deyişle kamu personelinin eşinin özel sektörde gerçekte çalışıp çalışmadığının tespitinin sağlanması olduğu anlaşılmakta olup, prim borcunun olmasının personelin eşinin gerçekte özel sektörde çalışmadığını göstermeyeceği, eş durumu özrünün gerçekliğinin davalı idare ajanlarınca araştırılabileceği ve araştırılması gerektiği, davacının eşinin Isparta İlinde çalıştığı dosyadaki bilgi ve belgelerle sabit olduğundan, Anayasa ile teminat altına alının aile birliğinin, Yönetmelikle getirilen prim borcunu ödemeye bağlı kılınması ve bu doğrultuda davacının atamasının yapılması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin Yönetmelik ve kılavuz hükümlerine dayalı olarak tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan 4.3.2006 günlü ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ''Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler'' başlıklı 23. maddesinin (b) fıkrasında '' Eş durumu özrü: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir. Bu özür durumundan yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir. Eşi; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan; 1-Yer Değiştirme Formu, 2- İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge veya tarımda kendi hesabına çalışanlardan ilgli kurum/kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi, 3- Başvuru tarihinden itibariyle geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı hizmeti olduğunu, sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını gösterir Bağ-Kur'dan alınacak belge, 4- Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği '' hükmü, 2009 yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun 4.3.5 maddesinde ise Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşi SSK/Bağ-Kur'lu olarak çalışanların sosyal güvenlik prim gün sayısı hesabında 31 Ağustos tarihinin esas alınacağı, bu tarih itibarıyla sigortalılık prim gün sayısını dolduracağı ve prim borcu bulunmadığına dair belgeyi bir dilekçe ekinde ibraz edenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere istekleri dışında İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'nun doldurulmasının istenmeyeceği, ancak, bu taahütte bulunan öğretmenlerden, Eylül ayının ilk haftası sonu itibarıyla sigorta primi ödendiğine dair belgeyi ibraz edemeyenlerin, Bakanlığın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına Eylül ayının ikinci haftasında bildirileceği ve atamalarının Bakanlıkça Eylül ayı içinde gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, zorunlu çalışma yükümlüsü olup eş durumu özründen yararlanarak Isparta İli, Merkez Büyükhacılar Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen davacının eşinin sigorta primlerinin ödendiğine dair belgeyi ibraz edemediğinden zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Giresun Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ne 2.6.2009 tarihinde atamasının yapıldığı, davacının, eşinin sigortalılık durumunun devam ettiği ve 31.5.2009 tarihi itibariyle toplam 51.250,63TL prim ve gecikme zammının bulunduğu ve bu borcu taksitler halinde ödemeyi kabul ettiğini belirterek yaptığı başvurusu üzerine davacının Giresun İline yapılan atamasının 25.6.2009 tarihinde iptal edildiği, ancak Isparta Valiliği'nin 10.8.2009 tarih ve 17493 sayılı yazı ile eki belgelerden davacının borcunu taksitlendirdiğine ya da ödediğine dair herhangi bir belge ibraz etmediğinin anlaşılması üzerine 20.8.2009 tarih ve 71389 sayılı onay ile Giresun İline yapılan atamasının tekrar yürürlüğe konulması üzerine anılan atama işleminin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer alan Yönetmelik ve Kılavuz hükümleri uyarınca zorunlu çalışma yükümlüsü olup eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenlerden eşi SSK/Bağ-Kur'lu olarak çalışanların bu özürlerinin devamı için sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını gösterir Bağ-Kur'dan alınacak belgenin bir dilekçe ekinde ibraz edilmesi gerektiği hükmü gözönünde bulundurulduğunda, davacının bu yönde herhangi bir belge ibraz etmediğinin anlaşılması üzerine, 20.8.2009 tarih ve 71389 sayılı onay ile Giresun İline yapılan atamasının Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Isparta İdare Mahkemesi'nin 26.2.2010 günlü, E:2009/620, K:2010/85 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 4.2.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

AZLIK OYU

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.