logo yeni

MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASININ KALDIRILMASINDAN SONRA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI

Aktif . Yayınlanma Memur Hakları

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 27.09.2011 tarihli ve E:2009/3652, K:2011/4402 saylı Kararı.

Özeti : Polis memuru olan davacı hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına, ancak ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğramış olmasından dolayı dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi üzerine açılan manevi tazminat davasının şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle reddi hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): … Vekili : Av. …

Karşı Taraf : İçişleri Bakanlığı

İsteğin Özeti : İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan davacının, hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ancak ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğramış olmasından dolayı dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 45,00 TL. manevi zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açtığı davayı, dava konusu olayda manevi tazminat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle reddeden İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 30.10.2008 günlü, E:2005/3046, K:2008/1844 sayılı kararının davacı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerekeceği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi : Oğuz Özkarslı Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Gül Filiz Ercan Aslantaş Düşüncesi :İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince davacının duruşma istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17. maddesi uyarınca yerinde görülmeyerek işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

İstanbul 5. İdare Mahkemesince verilen 30.10.2008 günlü, E:2005/3046, K:2008/1844 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 15,00 TL. posta pulu ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, 27.09.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.