logo yeni

MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA KİŞİLİK HAKLARINA KASITLI VE AĞIR SALDIRI HUSUSU

Aktif . Yayınlanma Memur Hakları

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 21.09.2011 tarihli ve E: 2009/3222, K: 2011/4315 sayılı Kararı.

Özeti : Manevi tazminat, karşı tarafın işlem ve eylemleri sonucu ilgililerin, kişilik haklarına kasıtlı ve ağır bir saldırı nedeniyle uğradıkları elem ve üzüntünün kısmen giderilmesine yönelik bir tatmin aracı olduğundan, kasıtlı ve ağır saldırı hususunun her yönüyle araştırılıp incelenmesinden sonra bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekili : Av. …

Karşı Taraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı

İsteğin Özeti : Ankara 4 . İ dare M ahkemesince verilen 26.12.2008 günlü, E:2008/1212, K:2008/2370 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. S

Savunmanın Özeti : Temyize konu kararın onanması gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Harun Samsa Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Nazmiye Kılıç Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava, Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinde sözleşmeli statüde mahalli katip sekreter olarak görev yapan davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 29.03.2007 gün ve 53802 sayılı işlemin yargı kararıyla iptal edildiğinden bahisle 20.000 TL. manevi tazminatın ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2008 günlü, E:2008/1212, K:2008/2370 sayılı kararla, davacının hizmet sözleşmesinin feshedilmesi işlemine dayanak oluşturan bilgi notunda, davacının … TV kanalının 2007 yılında İstanbul Formula 1 pistinde düzenlemeyi planladığı WTCC araba yarışının organizasyonu amacıyla Müşavirlikten Türk sponsor bulunması konusundaki talebi reddedildiği halde, davacı tarafından firmaya bu konuda yardımcı olunmak üzere yazışmalar yapıldığının belirlendiği, ayrıca SMT Paris Fuarında sırasında ikram amacıyla bulundurulan meyve sularının düzenli olarak fuar kapanış saatinde standdan çıkarılırken yakinen tespit edildiği ve izlendiği bilgilerinin yer aldığı görülmüş olup olayda davalı idarenin manevi tazminat ödemeye hükmedilmesini gerektiren ağır hizmet kusurunun bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Davacı, hırsızlık isnadıyla sözleşmesinin feshedildiğini, bu durumun iş ve aile çevresindeki itibarını zedelediğini, uğradığını ileri sürdüğü bu haksızlık nedeniyle kendisinde oluşan manevi zararın tazmininin gerektiğini, bu nedenle kararında hukuka uyarlık bulunmadığını öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinde sözleşmeli statüde görev yapan davacının, 31.3.2007 tarihinden itibaren sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile davacı arasında imzalanan Tip Hizmet Sözleşmesinin 13. maddesinin (g), (h), (j), (l), (m), (o) bentlerine aykırı davranışlarının tespit edildiğinden bahisle sözleşmesi feshedilen davacının, görevinde yetersiz veya başarısız olduğu, görevini kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından gereği gibi yerine getirmediği yolunda somut bilgi ve belge bulunmaksızın, gerçekliği araştırılarak saptanmamış bir bilgi notu uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali yolunda Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2007 günlü, E:2007/341, K:2007/2667 karar üzerine, davacı tarafından sözleşmesinin feshedilmesine dayanak gösterilen Tip Hizmet Sözleşmesinin 13. maddesinin özellikle (o) bendiyle kendisine açıkça hırsızlık isnadında bulunulduğundan bahisle 20.000 TL. manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Doktrinde ve yargı içtihatlarında açıkça ortaya konulduğu üzere, manevi tazminat, karşı tarafın işlem ve eylemleri sonucu ilgililerin, kişilik haklarına kasıtlı ve ağır bir saldırı nedeniyle uğradıkları elem ve üzüntünün kısmen giderilmesine yönelik bir tatmin aracıdır.

Olayda, davacının sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptaline ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2007 günlü, E:2007/341, K:2007/2667 sayılı karar üzerine sözleşmenin feshedilmesine sebep olan bilgi notunda yer alan suçlamalarla ilgili olarak davacıya isnat edilen eylemlerin sübut bulup bulmadığının tespiti amacıyla davalı idarece soruşturma açılıp açılmadığı, açılmışsa bu soruşturma sonucu herhangi bir işlem tesis edilip edilmediği, ayrıca bu suçlamalarla ilgili ceza yargılamasının yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı, eğer bulunulmuşsa bunun neticesinin araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerekirken bu tür bir araştırma yapılmaksızın verilen manevi tazminat isteminin reddine yönelik İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2008 günlü, E:2008/1212, K:2008/2370 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 21.09.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.