logo yeni

İDARENİN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN SINAV USULSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE SINAVIN İPTAL EDİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Memur Hakları

MEMURLUĞA ALINMADA ASLİ ŞARTLARDA SAYILMAYAN VE DAVALI İDARENİN KENDİ KUSURUNDAN DOĞAN SINAVDAKİ USULSÜZLÜKLERİN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ, SINAVDAN SONRA ATAMASI YAPILAN VE MEMUR OLABİLMEK İÇİN YASA VE YÖNETMELİKTE SAYILAN DİĞER ŞARTLARI TAŞIYAN DAVACININ GÖREVİNE SON VERİLEMİYECEĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 09/11/1982 tarihli ve E:1980/9716, K:1982/10059 sayılı Kararı

Dava genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfına alınacak memurlar için yapılan memuriyet sınavına katılan ve 19.12.1979 tarihinde ataması yapılarak 31.12.1979 tarihinde göreve başlatılan davacının sınavın usulüne uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle iptal edilerek 19.6.1980 tarihli onayla görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98.maddesinin (b) fıkrasında memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybeden memurların görevlerine son verileceği hükme bağlanmış aynı kanunun 48. maddesinde de Devlet memurluğuna alınacak olan personelde aranılacak genel ve özel şartlar tek tek belirtilmiş bulunmaktadır. Belirtilen bu şartlar arasında Devlet Memurluğuna giriş sınavını kazanma koşulu bulunmamakta ancak, 657 sayılı kanunun 46.maddesinde ilk defa Devlet memurluğuna atanacakların yarışma ve yeterlik sınavı geçirmelerinin asıl olduğu hükmü yer almıştır.

Yukarıda sözü edilen maddelerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi sınav geçirme koşulu Devlet Memurluğuna alınmada asli şartlar arasında bulunmamaktadır.

Öte yandan sınavda usulsüzlük bulunması ve bu usulsüz sınavda alınan belgeye istinaden atamanın yapılması bu işlemi şekil unsuru yönünden sakatlamakta ise de; memurluğa alınmada asli şartlardan sayılmayan ve davalı idarenin kendi kusurundan doğan sınavdaki usulsüzlükleri atama işleminin iptalini gerektirecek ölçüde sakatlaması olanağı bulunmadığı gibi, sınavdan sonra ataması yapılan ve memur olabilmek için yasa ve yönetmelikte sayılan diğer şartları taşıdığı anlaşılan ve sınava katılmasında hilesi veya herhangi bir kusuru olduğu ileri sürülmeyen davacının, doğmuş olan kişisel hakkını ortadan kaldırıcı nitelikteki göreve son verilmesi işleminde yasaya ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.