logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVLENDİRİLMESİ KALDIRILAN USTA ÖĞRETİCİYE YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Aktif . Yayınlanma Memur Hakları

Özeti : Tokat ili, Zile ilçesi, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile Zile Halk Eğitim Merkezinde 1997-2007 tarihleri arasında usta öğretici olarak görevlendirilen davacının, görevlendirilmesinin kaldırılması üzerine kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, ikramiye alacağının, yıllık izin ücret alacağının, bayram ve hafta sonu tatilleri ücretinin ve fazla çalışma ücretinin görevinden ayrılma tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi hakkında.

Danıştay 11. Dairesinin 31.01.2018 tarihli ve E: 2017/2795, K: 2018/524 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili                              : Av. ...

Karşı Taraf (Davalılar) : 1- Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili                              : Av. ...

2- Zile Kaymakamlığı

İstemin Özeti : Zile İlçe Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görevlendirilen davacının, görevlendirilmesinin kaldırılması üzerine kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, yıllık ücret alacağının, bayram ve hafta sonu tatilleri ücretinin ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada; Danıştay Onbirinci Dairesinin bozma kararına uyulmak suretiyle, davacının usta öğretici sıfatıyla hizmet sözleşmesi ile görev yaptığı, usta öğreticilerin öğretmen yetersizliği nedeniyle sadece ek ders ücreti karşılığı ve belli sürelerde (kurs süresince 300-400 saat) görevlendirildikleri ve kurs sona erince yeni kurs dönemine kadar görevlerine son verildiği, ücret ile ilgili olarak mevzuatta başkaca bir ödeme unsurunu öngören düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen Tokat İdare Mahkemesinin 27.12.2013 tarih ve E:2013/256; K:2013/726 sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti               : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi        : .....

Düşüncesi                            : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, Danıştay Başkanlar Kurulunun 22.09.2017 tarihli ve E:2016/186; K:2017/128 sayılı kararı uyarınca Dairemize gönderilen dosya incelenerek, işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.