logo yeni

ŞAHSA BAĞLI KADRODAN SEÇİM İÇİN İSTİFA EDENLERİN GERİ DÖNMESİ

Aktif . Yayınlanma Memur Hakları

Özeti : 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 7. maddesi uyarınca seçimlerde aday ve aday adayı olup, adaylığı veya seçimi kaybeden kamu görevlilerinin görevlerine dönmeleri hususunda idarelerin bağlı yetki içinde bulunduğu, ancak bu kişilerin eski görevlerine bu kadronun boş olması halinde dönebilecekleri, aksi halde eş değer başka bir kadroya atamalarının yapılabileceği, öte yandan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 4. maddesi uyarınca seçimlere katılmak üzere istifa eden davacının kadrosunun istifasıyla birlikte iptal edilmesi karşısında bu kadroya atanmasına hukuken olanak bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 09.06.2015 tarihli ve Esas: 2015/271,  Karar: 2015/3748 sayılı kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sağlık Bakanlığı

Vekili                           :   Av. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili                           :   Av. ...

İstemin Özeti : Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 05.11.2014 tarihli ve E:2014/237; K:2014/964 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti             : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : 

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeyerek işin gereği düşünüldü:

Dava; Bolu İl Sağlık Müdürlüğünde 1. derecede araştırmacı kadrosunda görev yapmakta iken, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden davacının, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. maddesi uyarınca memuriyete geri dönmek istemiyle yaptığı başvurusu üzerine Bolu Sosyalleştirme Bölgesine 3. derecede şef kadrosuna atanmasına ilişkin 11.02.2014 tarihli ve 2786 sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. maddesinin özel ve istisnai bir düzenleme olduğu, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4. maddesindeki hükmün iş bu uyuşmazlıkta uygulama kabiliyetinin bulunmadığı, zira söz konusu hükümdeki kadronun boşalmasından kastın, devlet memurlarının, memurluktan çıkarılması, memurluk niteliklerinin kaybedilmesi, emekliye ayrılma, ölüm, başka bir göreve atanma gibi durumlar olduğu, kamu görevlilerinin genel seçimlerde yahut mahalli idareler seçimlerinde aday adayı veya aday olmaları amacıyla görevlerinden ayrılmaları durumunda eski görevleri ile bağlarının mutlak şekilde kopmadığı, aksi bir yorumun 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Ek 7. maddesindeki istisnai ve özel olarak getirilmiş düzenlemeyi bertaraf edici hale getireceği, öte yandan davacının atanmış olduğu kadronun önceki kadrosuna eş değer nitelikte bulunmadığı, yine kadro derecesinin de düşürüldüğü anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların dava açma tarihi olan 28.02.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. maddesinde; "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır.

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4. maddesinin 1. fıkrasında; bu madde uyarınca ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Araştırmacı kadrolarının "herhangi bir sebeple boşalması halinde" hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda anılan Ek 7. madde ile; kamu görevlerinde uzun yıllar çalışarak bilgi ve deneyim kazanmış olanların T.B.M.M. 'de milletvekili olarak hizmet vermelerine ve bunların bilgi, deneyim ve becerilerinden yasama faaliyetlerinde de yararlanılmasına olanak tanımak ve seçmenlerin daha çok sayıdaki adaylar arasından kendilerini parlamentoda temsil edebilecek kişileri seçme haklarını kullanabilmelerini sağlamak için Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar dışında kalan kamu görevlilerinin yürütmekte oldukları görevlerinden ayrılarak seçimlere katılabilmelerine olanak tanınmış ve seçim nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan adaylığı veya seçimi kazanamayanların da idareye başvurmaları halinde eski görevlerine veya kazanılmış hak derecelerindeki başka bir göreve dönebilmeleri sağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca idareler, seçimler nedeniyle istifa edip, aday olamayan veya aday olup da milletvekili seçilemeyen memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevlerine geri dönme isteminde bulundukları takdirde bu taleplerini yerine getirme konusunda bağlı yetki içinde bulunmaktadırlar. Ancak, bu kişilerin eski görevlerine bu kadronun boş olması halinde dönebilecekleri, aksi halde eş değer başka bir kadroya atamalarının yapılabileceği de açıktır.

Dosyasının incelenmesinden; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 02.11.2012 tarihinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğünde 1. derecede araştırmacı kadrosuna atanan ve bu kadroda görev yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli

İdareler Seçimlerinde aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden davacının, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. maddesi uyarınca yeniden görevine dönmek istemiyle yaptığı başvurusu üzerine dava konusu işlemle Bolu Sosyalleştirme Bölgesine 3. derecede şef kadrosuna atandığı, anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda, seçimler nedeniyle istifa edip aday olmayan davacının, eski görevine geri dönme isteminde bulunması halinde bu talebini yerine getirme konusunda davalı idarenin bağlı yetki içinde bulunduğu, ancak, bu yetkisini kullanırken eski görevine ilişkin kadronun boş olması gerektiği, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, davacının görev yaptığı Araştırmacı kadrosu istifası ile iptal edilmiş olduğundan bu kadroya atanmasında hukuken olanak bulunmadığı görülmektedir.

Davacının istifası ile iptal edilen Araştırmacı kadrosuna atanmadan önce Şube Müdürü olarak görev yaptığı ve araştırmacı kadrosuna tekrar atanamayacağı dikkate alındığında, göreve iade istemiyle başvurusu üzerine ifa ettiği eski görevler de göz önünde bulundurularak Araştırmacı kadrosuna eşdeğer bir görev bulunup bulunmadığı ve var ise bu kadronun boş olup olmadığı hususları araştırılarak atama işlemi tesis edilmesi gerekirken, bu yönde bir araştırma yapmadan davacının doğrudan 3. derece kadrolu şef olarak atanması işleminin hakkaniyetle ve kanunun amacıyla bağdaşmayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu duruma göre; davacının iptal edilen araştırmacı kadrosuna tekrar atanamayacağı hususu gözardı edilerek verilen kararda isabet bulunmamakla beraber İdare Mahkemesince verilen iptal kararı sonucu itibarıyla yerindedir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile idare mahkemesince verilen kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibarıyla onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 09.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.