logo yeni

İDARİ İŞLEMLERDE TEMYİZ KARARLARININ UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma Memur Hakları

Özeti : Davanın reddi yolundaki mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay kararı üzerine mahkemece verilecek karara göre idarece bir işlem kurulması gerektiğinden, henüz idare mahkemesince bir karar verilmeden bozma kararı üzerine davacının yapmış olduğu yargı kararının uygulanması yolundaki başvurunun idarece reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 16 Dairesinin 10/03/2015 tarihli ve E: 2015/12563, K: 2015/637 sayılı Kararı

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı):              Emniyet Genel Müdürlüğü

Vekili    : Hukuk Müşaviri ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İstemin Özeti : Sivas İdare Mahkemesince verilen 04.12.2013 günlü ve E:2013/1347, K:2013/1230 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesi'nin 30.05.2014 günlü ve E:2014/416, K:2014/4543 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti          : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Osman Danacı

Düşüncesi : Davacının karar düzeltme isteminin kabul edilerek, işlemi iptal eden idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesince gereği görüşüldü:

Dava; Sivas il Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, 4 yıllık yükseköğrenimi bitirdiği 02.06.2003 tarihi itibarıyla (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilerek kıdem ve terfi geçerlilik tarihlerinin buna göre düzenlenmesi talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada Sivas İdare Mahkemesince verilen ret kararının Danıştay 12. Dairesi tarafından bozulması üzerine, bu bozma kararı uygulanmak suretiyle yeniden işlem tesis edilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 22.07.2013 tarih ve 129712 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Sivas İdare Mahkemesinin 04.12.2013 günlü ve E:2013/1347, K:2013/1230 sayılı kararıyla; uyuşmazlığın, mahkeme kararlarının Danıştay tarafından bozulması üzerine idarelerin Danıştay'ın bozma kararı doğrultusunda işlem tesis edip edemeyeceklerine ilişkin olduğu, mahkemece verilen ret kararının temyizi sonrasında Danıştay tarafından işin esasına girilerek bir bozma kararı verilmesi durumunda 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 28. ve 52. maddesinin 4. fıkrası uyarınca idarelerin Danıştay'ın bozma kararı doğrultusunda işlem tesis etmelerinin zorunlu olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş olup, bu karara yönelik davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesi'nin 30.05.2014 günlü ve E:2014/416, K:2014/4543 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürerek, Danıştay Onikinci Dairesince verilen onama kararının kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesi'nin 30.05.2014 günlü ve E:2014/416, K:2014/4543 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların sonuçları" başlıklı 28.maddesinin 1.bendinde "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre, idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez", "Kararın bozulması" başlıklı 49 maddesinin 3. bendinde "Kararın bozulması halinde dosya, Danıştayca kararı veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir." ve "Temyiz veya itiraz istemlerinde yürütmenin durdurulması başlıklı" 52 maddesinin 4. bendinde "Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur." hükümleri yer almıştır.

Yukarıda yazılı yasal düzenlemeler uyarınca idare mahkemelerince davanın reddi yönünde verilen nihai kararların temyizen incelenmesi sonucu Danıştayca verilen bozma kararındaki hüküm fıkrası, Mahkeme kararının bozulmasına yönelik olup, dava konusu işlemin iptali veya davanın reddi sonucunu doğurmadığından, 2577 sayılı Yasanın 28. Maddesinde sözü edilen ve ilgili idarelerce uygulanması zorunlu bir karar niteliğinde de değildir.

Dosyasının incelenmesinden; Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, 4 yıllık yükseköğrenimi bitirdiği 02.06.2003 tarihi itibarıyla (A) grubu polis amiri sayılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın, Sivas İdare Mahkemesi'nin 31.12.2012 günlü ve E:2012/1019, K:2012/1574 sayılı kararıyla reddedildiği, anılan kararın temyizen incelenmesi üzerine Danıştay 12. Dairesi'nin 27.05.2013 günlü ve E:2013/1326, K:2013/4441 sayılı kararıyla esastan bozulduğu; bahse konu bozma kararının uygulanması amacıyla davacının idareye yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 2577 sayılı Kanun'un yukarıda yazılı hükümleri uyarınca, İdarece, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay 12. Dairesi kararı üzerine mahkemece yeniden verilecek karara göre idarece işlem kurulması gerektiğinden, bozma kararı üzerine davacının bu kararın uygulanarak işlem tesis edilmesi amacıyla yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırı bir husus bulunmadığından işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Sivas İdare Mahkemesince verilen 04.12.2013 günlü ve E:2013/1347, K:2013/1230 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 10/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.