logo yeni

RÖNTGEN TEKNİSYENİNE SKOPİ CİHAZI KULLANMA GÖREVİ VERİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memur Hakları

Özeti : Röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının, Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği ile belirlenen görevlerinin dışında tutulan "skopi cihazı kullanma" görevi ile görevlendirilmesine olanak bulunmadığı hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 25/04/2014 tarihli ve Esas No : 2011/6033 Karar No : 2014/3661 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili    : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Vekili     : Av. ...

İsteğin Özeti : İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2011 günlü, E:2010/1124, K:2011/96 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır. Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Yamak

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının, skopi çekimlerinden muaf tutulması isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17/05/2010 tarih ve 29 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararıyla; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 141. maddesi incelendiğinde, röntgen teknisyeni olarak görev yapan kişilerin uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren skopiler ve skopilerle ilgili grafiler haricinde her türlü radyografileri yapacağının hüküm altına alındığı görüldüğü, dolayısıyla özel bilgi ve tekniği gerektirmeyen durumlarda skopilerin kullanımının da röntgen teknisyeninin görev alanına girdiğinin açık olduğu, bu durumda davacının görev yaptığı ameliyatlarda kullanılan skopi cihazlarının dijital röntgen cihazı olduğu ve söz konusu cihazların özel bilgi ve tekniği gerektirmediği sürece röntgen teknisyenleri tarafından kullanılması gerektiği anlaşılmakla davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

13/01/1983 tarih ve 17927 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin "Röntgen Teknisyeninin Görev ve Yetkileri" başlıklı 141. maddesinde; "Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.

Filmlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir. Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır. Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Laboratuvar istatistiklerini hazırlar. Laboratuvar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. Laboratuvarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder." hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının, skopi cihazı kullanmanın görev ve sorumlulukları arasında yer almadığını ileri sürerek, skopi çekimlerinden muaf tutulması isteğiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine görülen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan Yönetmelik hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının, Yönetmelikle belirlenen görevlerinin dışında tutulan "skopi cihazı kullanma" görevi ile görevlendirilmesine olanak bulunmadığından, söz konusu görevlendirmeden muaf tutulması isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2011 günlü, E:2010/1124, K:2011/96 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 25/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.