logo yeni

SIRA TAHSİSLİ KONUT SÜRESİNİN KISA TUTULMASI

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Özeti : Bir başka yerde belli bir süre lojmandan yararlanan personele, yararlandıkları süre göz önünde bulundurularak genel beş yıllık süreden az süreyle sıra tahsisli konut tahsisinin mevzuata aykırı olduğu; böyle bir yaklaşımın, bir yerde beş yıl oturan kişinin, bir başka yerde hiç sıraya alınmamasını gerektireceği; oysa Kamu Konutları Yönetmeliği'nde bu durumun puan eksiltme nedeni olarak sayıldığı hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 27/12/2012 tarihli ve E:2011/8677, K:2012/9588 sayılı Kararı.

Temyiz Eden (Davacı) : … TRT Spor Kanal Koordinatörlüğü

Karşı Taraf (Davalı) : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 31/10/2011 günlü, E:2011/1160; K:2011/1826 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Serap Erkan

Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği düşünüldü:

Dava, TRT Spor Kanal Koordinatörlüğünde prodüktör olarak görev yapan davacının oturmakta olduğu sıra tahsisli lojmanı, beş yıllık oturma süresi dolduğundan bahisle boşaltması gerektiği yolundaki 03.05.2011 günlü, 2788 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 31/10/2011 günlü, E:2011/1160; K:2011/1826 sayılı kararıyla; Diyarbakır'da görev yaptığı esnada sıra tahsisli konuttaki oturma süresinin Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince yeni yapılacak lojman tahsisinde göz önünde bulundurulması zorunlu olan davacının, Yönetmelikte öngörülen beş yıllık oturma süresini doldurması sebebiyle, davalı idarenin halen konut tahsisi için bekleyen personelden sırası gelene konut tahsis etmek amacıyla davacıyı lojmandan tahliye etmesi yönünde işlem tesis etmesinde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, sıra tahsisli konut tahsisinde, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumunun ancak puanlama esnasında dikkate alınacak kriterler arasında olabileceğini, daha önce kamu konutundan yararlananların bir sonraki tahsiste beş yıllık sürenin eksik kalan kısmını tamamlayacaklarına yönelik bir düzenleme olmadığını ileri sürerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. Kamu Konutları Kanununun 3. maddesinde, sıra tahsisli konutlar, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu da dahil olmak üzere, bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlar şeklinde tanımlanmış, 4. maddesinde bu konutlarda oturma süresinin beş yıl olduğu hükme bağlanmış; Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. maddesinde, sıra tahsisli konutların Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edileceği belirtilmiş; anılan cetvelde ise, daha önce konuttan yararlanılan her yıl için (-3) puan verileceği yönünde düzenleme getirilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Diyarbakır'da görevli iken beş yıldan az süreyle sıra tahsisli konuttan faydalandığı; halen oturmakta olduğu sıra tahsisli konutun, anılan İlde önceden faydalandığı süre de değerlendirilerek, beş yıllık sürenin eksik kısmı için tahsis edildiği ve beş yıldan geriye kalan oturma süresinin bitim tarihi itibariyle de dava konusu işlemin kurulduğu anlaşılmıştır.

Bir başka yerde belli bir süre lojmandan yararlanan personele, yararlandıkları süre göz önünde bulundurularak genel beş yıllık süreden az süreyle konut tahsisi, yukarıda değinilen hükümlere uygun değildir. Böyle bir yaklaşım, bir yerde beş yıl oturan kişinin, bir başka yerde hiç sıraya alınmamasını gerektirir. Oysa Yönetmelik, bu durumu puan eksiltme180 nedeni saymıştır. Gerek Kamu Konutları Kanununda, gerekse Kamu Konutları Yönetmeliğinde sıra tahsisli konutların tahsisine yönelik bu şekilde bir yöntem yer almadığından, davacının kamu konutunda daha önce oturduğu süre de göz önünde bulundurularak lojmandan tahliyesi yolunda kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine yönelik Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 31/10/2011 günlü, E:2011/1160; K:2011/1826 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 27/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.