logo yeni

HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEN MEMURUN, KESİLEN AYLIKLARININ ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Özeti : 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının sanık hakkında hukuki sonuç doğurmadığı ve 657 sayılı Kanun’un 143. maddesinde yer alan erteleme kurumuna göre sanığın daha lehine olduğu hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 2.7.2012 tarihli ve E:2009/2547, K:2012/4980 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Karadeniz Teknik Üniversitesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında çözümleyici olarak görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan ve ceza yargılaması neticesinde yeniden görevine başlatılan davacının, maaşından her ay kesilen 1/3 oranındaki kesintilerin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 20.8.2008 günlü işlemin iptali ile ödenmeyen maaş tutarlarının ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açtığı davada; davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının sanık hakkında hukuki sonuç doğurmadığı ve 657. sayılı Kanunun 143. maddesinde yer alan erteleme kurumuna göre daha sanık lehine olduğu, öte yandan, görevden uzaklaştırma tedbirinin idarece kaldırılmış olması da dikkate alındığında, dava konusu işlemde, hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptali ile ödenmeyen maaş tutarlarının idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda Trabzon İdare Mahkemesince verilen 5.2.2009 günlü, E:2008/1185, K:2009/110 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Züleyha Alıcı

Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce, işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Trabzon İdare Mahkemesince verilen 5.2.2009 günlü, E:2008/1185, K:2009/110 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 2.7.2012 tarihinde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

GEREKÇEDE KARŞI OY

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143. maddesinin yürürlüğünden çok sonra CMK'da yer almış olup, erteleme benzeri bu husus, doğal olarak 143. maddede yer almamıştır. Anılan madde, görevden uzaklaştırılan memurların aylıklarından kesilen 1/3 oranındaki miktarın ödenmesinin koşullarını sayma usulü ile belirtmiştir. Dolayısıyla bu koşullara bir yenisi eklenemez.

Dairemizin E.2009/1993 sayılı dosyasında temyiz incelemesi yapılan aynı mahkemeye ait bir diğer uyuşmazlıkta, davacıyla birlikte ve aynı eylemlerden yargılanan diğer bir personelin de aynı şekilde görevden uzaklaştırıldığı anlaşılmış olup görevi kötüye kullanmaktan 10 ay hapis cezası verilen ilgili hakkındaki hükmün açıklamasının geri bırakıldığı saptanmıştır. Davacının da görevi kötüye kullanma suçu isnadıyla yargılandığı dikkate alındığında, söz konusu suçun cezası Devlet memurluğuna mani bir ceza olmadığından, hükmün açıklanması geri bırakılmasaydı, cezası muhtemelen ertelenecek olan davacıya, 1/3 oranındaki kesintilerin 141. ve 143. madde hükümleri uyarınca ödenmesi gerekecekti.

Temyiz edilen kararın, gerekçesinin bu şekilde değiştirilerek onanması gerektiği görüşüyle, gerekçe yönünden karara karşıyım.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.