logo yeni

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE ÖDENEN MALİ HAKLAR

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

DAHA SONRA AÇTIĞI DAVA RED EDİLMİŞ OLSA DAHİ, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ UYGULANMASI NEDENİYLE MEMURUN ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN ÖDEMELERİN GERİ ALINAMIYACAĞI HK.

KARAR METNİ

1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62.maddesinde, başka yerdeki görevlere atananların atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları, 63.maddesinde de, belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre sonunda yeni görevlerinde işe başlamıyanların memurluktan çekilmiş sayılacakları hükme bağlanmış bulunmakta ise de, bu hükümlerin başka yere atama işlemi aleyhine dava açıp yürütmenin durdurulmasına karar almış olanlar yönünden uygulama olanağının bulunmadığı kuşkusuzdur. Yürütmenin durdurulması kararı işlemi tesis edildiği tarihten itibaren hükümsüz hale getireceği cihetle, üstelik yeni göreve başlamak için saptanan yasal süre geçmiş olmasına karşın, idarece, bu nedenle hiç bir işlem yapılmamış, ilgili eski görevine iade edilmişse, artık, memurun hukuki durumunda 62.maddenin uygulama koşulları bakımından değişiklik olduğundan çekilmiş sayılmasının mümkün olamıyacağı, 2 Memurun çekilmiş sayılmasını gerektiren neden varsa bunun saptanması, kadrosunun bulunduğu yeni kurumunca yapılabileceğinden eski kurumca bu yolda işlem tesis edilemiyeceği, 3 Duraksamanın nedeni, idari yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması kararlarının hukuki niteliğine ve kapsamına ve yürütmenin durdurulması kararı dolayısıyla ilgililere ödenen aylık ve diğer özlük haklarının davanın reddi halinde geri alınması gerekip gerekmediğine ilişkin olduğundan istişari mütalaa konusu olacak niteliktedir.

Yürütmenin durdurulması kararları da tıpkı iptal kararları gibi dava konusu edilen işlemin tesis edildiği tarihe kadar geri gidip işlemin yapılmasından önceki durumu yerine getirdiğine göre, böyle bir kararın uygulanması, hem ilgilinin eski görevine iadesini hem de bu görevin gerektirdiği özlük haklarının işlem tarihinden itibaren ödenmesini zorunlu kılar. Daha sonra davanın reddedilmiş olması, yapılan bu ödemelerin ilgili yönünden haksız zenginleşme olarak düşünülmesine neden oluşturamaz. Zira, yürütmenin durdurulması kararı gereği olarak memur, dava konusu işlem tarihinden yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ya da davanın red edilmesine kadar eski görevinin bütün hak ve yetkilerine sahip bulunmaktadır. O halde yapılan ödemenin yasal dayanağı vardır ve bu dayanak yürütmenin durdurulması kararıdır.

Belirtilen nedenlerle, daha sonra açtığı dava red edilmiş olsa dahi, yürütmenin durdurulması kararının uygulanması nedeniyle memurun özlük haklarına ilişkin olarak yapılan ödemelerin geri alınamayacağı mütalaa kılındı.

İDARİ İŞLER KURULUNDAN GEÇMEMİŞTİR.

(DANDER, SAYI:5253)

RD/SE

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.