logo yeni

ÜCRETLERİN FAZLA ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

KANUNA AYKIRI OLARAK YAPILAN HATALI ÖDEMELERİN İTA AMİRİ OLAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNCE GERİ ALINMASININ HUKUKEN OLANAKLI OLDUĞU ANCAK MEMURUN GERÇEK DIŞI BEYANI VEYA HİLESİ DIŞINDAKİ HATALI ÖDEMELERİN DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE GERİ ALINABİLECEĞİ HK.

KARAR METNİ

Dava, Belediyede bahçıvan kadrosunda bulunan ve fiilen itfaiye eri olarak görev yapan davacıya fazla mesai ücreti olarak ödenen 317.083.liranın maaşından kesinti yapılmak suretiyle geri alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi kararıyla; Belediyenin 1984 ile 1986 yıllarına ait gelir ve giderlerinin mülkiye müfettişliğince teftişi sonucunda düzenlenen raporda; bahçıvan kadrosunda olan ve itfaiye eri olarak çalıştırılan personele fazla mesai ücreti ödenmesinin 657 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca olanaklı bulunmadığı, yapılan hatalı ödemelerin ilgililenden tahsil edilmesinin belirtilmesi üzerine Hesap İşleri Müdürünün 24.9.1987 günlü yazısıyla davacının da aralarında bulunduğu personele ödenen fazla mesai ücretlerinin zimmete alındığından bahisle ilgili personel adına kişi borcuna alınmasının Belediye Başkanının onayına sunulduğu, aynı tarihte Belediye Başkanı tarafından onaylandığı, Hesap İşleri Müdürlüğünün 7.10.1987 günlü yazısıyla davacıdan borcunu en kısa zamanda Belediye Veznesine yatırması istenilerek 24.9.1987 günlü onayla birlikte 7.10.1987 tarihinde adıgeçene tebliğ edildiği ve Ekim/1987 ayı maaşından 10.000.lira kesinti yapıldığı, 19.10.1987 tarihinde ise Belediye Meclisince bu doğrultuda karar alındığının anlaşıldığı, 24.9.1987 günlü Belediye Başkanlığı onayından sonra davacının Ekim ayı maaşından kesinti yapılması nedeniyle davalı idarenin anılan işlemin idari davaya konu olabilecek nitelikte bulunmadığı yolundaki iddiasının yerinde olmadığı, ancak 1580 sayılı Yasanın 70.maddesi uyarınca Beledile Meclisinin yetkisinde bulunan bu konuda Belediye Başkan vekilinin 24.9.1987 günlü işlemiyle kesinti yapılmasında anılan maddeye uyarlık bulunmadığı gibi Sayıştay denetimi olmayan bir konuda Belediye Meclisince mülkiye müfettişi raporuna dayanılarak kişiler hakkında borç çıkarma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

Davalı İdare kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Kanuna aykırı olarak yapılan hatalı ödemelerin ita amiri olan Belediye Başkan vekilince tesis edilen işlemle geri alınması hukuken olanaklı olup, bu konuda Sayıştay kararına da gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle İdare Mahkemesince hatalı yapılan fazla mesai ücretlerinin Sayıştay denetiminden sonra ve Belediye Meclisi kararı gereğince geri alınabileceği yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Bahçıvan kadrosunda bulunmakla birlikte fiilen itfaiye eri olarak çalıştığı çekişmesiz olan davacıya maktu olarak fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği halde İçişleri Bakanlığınca çıkarılan genelgelerden bahisle yapılan ödemelerin geri alınması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı gibi Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 1973/14 sayılı kararında, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanıveya hilesi hallerinde süre aranmaksızın yapılan ödemeleri herzaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının, hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere (90) gün içinde kabil olduğu ve bu süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceği belirtilmiş, anılan kararın gerekçesinde, iyiniyet kuralı üzerinde de durularak, İdarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine, idare edilenin gerçek dışı beyanı veya hilesi sebep olmuşsa ya da geri alınan idari işlem yok denilecek kadar sakatlık taşımakta ise, ya da işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmaktaysa ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse, memurun iyiniyetinden söz etmeye imkan olmadığı ve bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre düşünülemeyeceği, bu ödemelerin herzaman geri alınabileceği ancak bunun dışındaki hatalı ödemeler için memurun iyiniyetinin istikrar ve kanunilik kadar önemli bir kural olduğu ve bu nedenle yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki hatalı ödemelerin dava süresi içinde geri alınabileceği vurgulanmıştır. Dava konusu olayda İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında belirtilen anlamda açık hatadan sözedilemeyeceğinden, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 günlük (dava süresi) geçtikten sonra, ödenen fazla mesai ücretinin geri alınması olanağı da bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteğinin reddi ile sonucu itibariyle hukuka uygun bulunan Gaziantep İdare Mahkemesinin 22.9.1988 günlü, 1988/374 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına karar verildi.

KARŞI OY:

1580 Sayılı Belediye Kanununun 70.maddesi uyarınca bütçe hakkında karar verme yetkisi belediye meclisine ait olup, personele fazladan ödenmiş olan mesai ücretinin geri alınması, ancak belediye meclisi kararı ile mümkün bulunduğundan, dairemiz kararının belediye başkanının yetkisi bulunduğu yolundaki gerekçesine karşıyım.

ŞT/NÇ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.