logo yeni

EVLATLIK EDİNİLEN ÇOCUĞUN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

EVLAT EDİNEN KİŞİNİN, KAMU GÖREVLİSİ OLAN EVLAT EDİNDİĞİ ÇOCUĞU VASITASIYLA SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAĞI HK.

KARAR METNİ

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Kırklareli Valiliği

Karşı Taraf : ?

İsteğin Özeti : Kırklareli Defterdarlığı ? Malmüdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının, kendisini evlat edinen ? için sağlık karnesi düzenlenmesi isteminin reddine ilişkin 4.7.2002 tarih ve 934 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; davacının ? tarafından 24.3.1988 tarih ve E:1988/19, K:1988/32 sayılı Pehlivanköy Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla evlat edinildiği, bu itibarla adı geçen davacının hukuken annesi konumunda bulunduğu, DevletMemurları Kanununun 209 . maddesinde ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin "Tedavi ve Yol Giderlerinden Yararlanacaklar" başlıklı 3. maddesinde sayılan tedavi yardımından yararlanacaklar arasında üvey anne, öz anne ayrımı yapılmadığı gözönüne alındığında, davacının isteminin üvey annelerin sağlık yardımından yararlanamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Edirne İdare Mahkemesi'nce verilen 30.5.2003 günlü, E:2002/659, K:2003/416 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ülkü Öner

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Edirne İdare Mahkemesi'nce verilen 30.5.2003 günlü, E:2002/659, K:2003/416 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 16.2.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(DANDER; SAYI:115)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.