logo yeni

ÜNİVERSİTEDE HUKUK MÜŞAVİRİ OLAN KİŞİNİN DÖNER SERMAYEDEN YARARLANMASI

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Daniştay 8. Dairesi Başkanlığının 10.11.2008 tarihli ve E:2008/5612, K:2008/7269 sayılı Kararı. 

Özeti : Hukuk müşaviri olarak üniversitede görevli olan davacının, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde doğrudan katkısı olmadığından, döner sermaye gelirlerinden faydalandırılamayacağı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan :   İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

            Karşı Taraf        :  …

            İstemin Özeti    : İstanbul Üniversitesi Hukuk müşavirliğinde hukuk müşaviri olarak görev yapan davacının, 1.1.2004 tarihinden itibaren ödenmeyen döner sermaye tutarının ödenmesi istemiyle yaptığı 27.11.2006 günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile döner sermaye katkı payının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada; mevzuat uyarınca davacının tıp fakültesinde görevli bir personel olması nedeniyle döner sermayeye katkısının bulunduğu anlaşıldığından, davalı idarece belirlenen döner sermaye katkı paylarının dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda davacıya katkı payı ödenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal eden ve ödenmeyen döner sermaye katkı paylarının dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazminine karar veren İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 27.2.2008 gün ve E:2007/545, K:2008/299 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL'in Düşüncesi : İstemin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR'in Düşüncesi : Davalı üniversitede  hukuk müşaviri olarak görev yapan davacıya döner sermaye payı verilmemesi yolundaki işlemi iptal eden ve 1.1.2004 tarihinden itibaren ödenmeyen döner sermaye katkı paylarının dava tarihi olan 26.3.2007 tarihinden itibaren ödenmesine karar veren İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 58.maddesinde "Her eğitim-öğretim,araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının en az %35'i o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı, bunların bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil, yan ödeme, ödenik (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı Kanuna tabi personel için ise %100'ünü "1" "3" geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için % 100 "1" "3" oranı, ayrıca % 50 sine kadar artırabilir.(Değişik cümle: 17.09.2004-5234 S.K./2.mad.) "2" "3" Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya ileri teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay,bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil) ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak,almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,temsi ve görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir.

            Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardtımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere,bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil) ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının dört katına kadar ayrıca pay verilebilir." hükmü yer almıştır.

            Alıntısı yapılan Yasa kuralına göre döner sermayeden katkı payı alabilmek için döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine  direkt katkıda bulunulması gerekmekte olup, bu konuya istisna olarak 5234 sayılı Yasa ile Rektör, rektör yardımcıları ve fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları, üniversitelere bağlı hastanelerin başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın döner sermaye katkı payının ödeneceği sonucuna ulaşılmakta olup, hukuk müşaviri olan davacının görevi itibariyle istisna hükümlerine tabi olmadığı gibi, döner sermayeye doğrudan gelir getirici katkısı da bulunmadığından döner sermaye gelirlerinden pay almasına hukuki olanak bulunmaktadır.

            Belirtilen nedenlerle, davanın kabulü yönündeki Mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            Uyuşmazlık, İstanbul Üniversitesi Hukuk müşavirliğinde hukuk müşaviri olarak görev yapan davacının ödenmeyen döner sermaye tutarının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile döner sermaye katkı payının yasal faiziyle birlikte tazmini isteminden kaynaklanmaktadır.

            2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun "Döner Sermaye" başlıklı 58. maddesinin 4949 sayılı Yasanın 12. maddesiyle değişik (a) bendinin 4. fıkrasında; "Her eğitim-öğretim,araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının en az %35'i o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuvar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı, bunların bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil, yan ödeme, ödenik (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı Kanuna tabi personel için ise %100'ünü geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için % 100  oranı, ayrıca % 50 sine kadar artırabilir.(Değişik cümle: 17.09.2004-5234 S.K./2.mad.) Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya ileri teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay,bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil) ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak,almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,temsi ve görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardtımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına  bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere,bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil) ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının dört katına kadar ayrıca pay verilebilir." hükmü yer almıştır.

            Yukarıda alıntısı yapılan Yasa kuralı uyarınca döner sermayeden katkı payı alabilmek için ilgilinin döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine doğrudan katkıda bulunması gerekmektedir Bu konuya istisna olarak 5234 sayılı Yasa ile rektör, rektör yardımcıları ve fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları, üniversitelere bağlı hastanelerin başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın döner sermaye katkı payının ödeneceği kurala bağlanmıştır. Hukuk Müşaviri olan davacı, görevi itibariyle istisna hükümleri içinde sayılmamış olup döner sermayeye doğrudan gelir getirici katkısı da bulunmadığından döner sermaye gelirlerinden pay almasına hukuki olanak bulunmamaktadır.

            Bu durumda Hukuk Müşaviri olan davacının döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine doğrudan katkısının bulunmadığı anlaşıldığından, döner sermaye katkı payından yararlandırılmama sonucunu doğuran dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle İstanbul 8. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine 10.11.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.