logo yeni

MEMURİYET MAHALLİNİN BELİRLENMESİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRI

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 30.4.2010 tarihli ve E:2008/2665, K:2010/2922 sayılı Kararı. 

Özeti: Harcırah Kanunu'nun Geçici 4. maddesi uyarınca, memuriyet mahallinin belirlenmesinde, büyükşehir belediyelerinin 5216 sayılı Kanun'la değiştirilmeden önceki sınırlarının göz önüne alınacağı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

            Karşı Taraf        : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

            İsteğin Özeti    : İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 31.1.2008 günlü, E:2006/2554, K:2008/167 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti   : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Serap Erkan

            Düşüncesi        : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu

            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

            Davacı, geçici görevlendirilmesine ilişkin 7.11.2001 ve 7.2.2006 günlü işlemlerden dolayı yolluk ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 2.10.2006 günlü, 10416 sayılı işlemin iptali ile söz konusu yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine, ayrıca 2.000.- TL manevi zararın ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

            İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 31.1.2008 günlü, E:2006/2554, K:2008/167 sayılı kararıyla; davacının geçici görevlendirildiği Yakuplu Beldesi'nin yerleşim özelliği bakımından şehrin devamı niteliğinde olduğu, kurumca servis imkanı sağlandığı gibi ayrıca düzenli olarak ulaşım hizmetinin var olması nedeniyle de memuriyet mahalli dışında bir yer sayılmasının söz konusu olamayacağı, davacının ihtiyaç nedeniyle geçici görevlendirildiği ve daha sonra asıl görev yerinde göreve başlatıldığı, olayda idarenin hizmet kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

            Davacı, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 39. maddesinde, resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmeyeceği, geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle ve akşam yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verileceği; 3/g maddesinde, memuriyet mahallinin, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler olduğu hükmü getirilmiştir.

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 2. maddesinde; bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte büyükşehir belediye sınırlarının İstanbul ve Kocaeli ilinde il mülki sınırı olduğu hükmü getirilmiş; 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na 5335 sayılı Kanun'la eklenen Geçici 4. maddede, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişikliklerin, 3. maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmayacağı hükmü yer almıştır.

            Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idare İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 7.11.2001 günlü, 4218 sayılı işlemle Ambarlı Liman Başkanlığı'nda geçici olarak görevlendirildiği, davalı idarenin 15.10.2003 günlü işlemi ile anılan görevlendirmesi iptal edildikten sonra 7.2.2006 günlü, 01162 sayılı işlemle aynı yere tekrar görevlendirildiği, 21-22.8.2006 tarihlerinde yaptığı başvurular ile söz konusu görevlendirmelerden dolayı 2/3 oranında geçici görev gündeliği ve yol masrafının ödenmesini istediği ve bu talebinin, Ambarlı Liman Başkanlığının gerek il sınırları, gerekse büyükşehir sınırları içinde olması nedeniyle geçici görev gündeliği ödenmeyeceği gerekçesiyle reddi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

            Davacının geçici görevlendirildiği Yakuplu Belediyesi'nde bulunan Ambarlı Liman Tesisleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 2. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ise de, Harcırah Kanunu'nun yukarıda bahsi geçen Geçici 4. maddesi hükmü karşısında, memuriyet mahallinin belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5216 sayılı Kanunla değiştirilmesinden önceki sınırlarının dikkate alınmasının gerekmesi nedeniyle, anılan yerin belediye sınırına dahil olmadığı ve bu anlamda memuriyet mahalli olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

            Öte yandan, davacı hakkında daha önce de geçici görevlendirme işlemleri yapıldığı ve bunların yargı kararıyla iptal edildiği dosyadan anlaşılmakta olup, yolluk ödenmeme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmış, geçici görevlendirme nedeniyle yolluk ödenmemesinden dolayı maddi ve manevi tazminat isteklerinin yalnızca "memuriyet mahalli" saptamasına dayalı biçimde ve isabetli olmayan gerekçeyle reddedilmesine yönelik kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nce verilen 31.1.2008 günlü, E:2006/2554, K:2008/167 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 30.4.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.