logo yeni

ACİL SERVİSTE YAPILAN HİZMETİN DÖNER SERMAYE ÖDEMESİNDE RİSKLİ BİRİMLERDEN SAYILMASI

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 03.05.2010tarihli ve E:2009/8508, K:2010/3687 sayılı Kararı.

Özeti : Ayrı bir acil servis laboratuvarı ve röntgen birimi bulunmayan hastanede, acil serviste fiilen hizmet veren davacının, buradaki hizmet süreleri esas alınarak döner sermaye ek ödemesinin riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ödenmesi gerektiği hakkında. 

            Temyiz Eden (Davacı)   : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

            Vekili                           : Av. …

            Karşı Taraf (Davalı)      : Şanlıurfa Valiliği

            İstemin Özeti               : Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 28.8.2009 günlü ve E:2009/574, K:2009/1382 sayılı kararının, davacı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Yasemin Buyuran

            Düşüncesi                    : Davacı temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı           : Şenol Bolat

            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            Dava, ...Devlet Hastanesinderöntgen teknikeri olarak görev yapan davacının acil serviste fiilen çalıştığı ve nöbet tuttuğu sürelerden dolayı riskli birimler için öngörülen döner sermaye ek ödeme katsayısından yararlandırılması yolunda yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile eksik ödenen ek ödeme tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

            İdare Mahkemesince, röntgen teknikeri olarak görev yapan davacının acil serviste verdiği hizmetin ve bu hizmetin verildiği birimin yönetmelikte sayılan özellik arzeden bölümlerden herhangi birine girmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

            Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. maddesinin 7.3.2006 tarih ve 5471 sayılı Kanunun 1 maddesi ile eklenen 3. fıkrasının ikinci cümlesinde, sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usullerinin personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği, kurala bağlanmıştır.

            Anılan Yasa hükmü uyarınca çıkarılan ve 12.5.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddenin 1. fıkrasının (y) bendinde 25.8.2007 tarih ve 26624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklik sonucunda, "Kurumlarda özellik arz eden riskli bölümler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri ve kemik iliği nakil üniteleridir. Özellik arz eden riskli birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir." hükmüne yer verilmiş olup, Yönetmelik ekinde yer alan kurum personelinin hizmet alanı kadro-unvan katsayılarını gösteren Ek - 3 sayılı tabloda ise özellik arz eden riskli birimlerde çalışan sağlık personeline diğerlerine göre daha yüksek ek ödeme katsayıları belirlenmiştir.

            Aktarılan Yönetmelik hükmünden, kurumlarda özellik arz eden riskli birimler tek tek sayılarak burada çalışan sağlık personeli için ek ödeme katsayılarının diğer birimlerde çalışanlara göre daha yüksek belirlendiği anlaşılmakla birlikte, riskli birimlerde çalışan sağlık personeli için öngörülen ek ödeme katsayısından bu birimlerde sürekli görev yapan personel gibi mesailerinin belli kısımlarını bu birimlerde geçiren diğer personelin de çalışılan süre ile orantılı olarak yararlandırılacağı açıktır.

            Dosyanın incelenmesinden, ayrı bir acil laboratuvarı ve röntgen birimi bulunmayan ...Devlet Hastanesinderöntgen teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından, röntgen poliklinik hizmetleri haricinde acil poliklinike hizmet verildiğinden bahisle döner sermaye ek ödemelerinin riskli birimler için öngörülen katsayı üzerinden hesaplanarak ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile eksik ödenen ek ödeme tutarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, ayrı bir acil laboratuvarı ve röntgen birimi bulunmayan hastanede, mesai içi ve mesai dışında acil serviste fiilen hizmet verdiği anlaşılan davacının, acil servise verdiği hizmet süreleri esas alınarak karşılığı olan döner sermaye ek ödemesinin riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilerek ödeme yapılması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde ve davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın Mahkemeye gönderilmesine, 3.5.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.