logo yeni

ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETİ

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Danıştay 11. Dairesi başkanlığının 11.12.2009 tarihli ve E:2009/3705, K:2009/10645 sayılı Kararı. 

Özeti : 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel statüsünde sağlık memuru olarak görev yapan davacının, pozisyon unvanı ile ilgili bir üst öğrenimi tamamlaması halinde yeni öğrenim durumları için belirlenen sözleşme ücretinden yararlandırılacağı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

            Vekili                           : Av. …

            Karşı Taraf (Davalı)      : Amasya Valiliği

            İsteğin Özeti                : Samsun 1. İdare Mahkemesince verilen 05.03.2009 tarih ve E:2008/540, K:2009/125 sayılı kararın, davacı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek  bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Hakan Baş

            Düşüncesi                    : Temyiz edilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı           : H. Gül Yılmaz

            Düşüncesi                    : 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel statüsünde sağlık memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olması nedeniyle intibakının ve sözleşme ücretinin yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

            Lise mezunu olarak göreve başlayan ve 20.6.2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olan davacı intibakının yapılması ve sözleşme ücretinin artırılması amacıyla idareye başvurmuş, başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır. Sözleşmeli personelin öğrenim durumundaki değişiklik dikkate alınarak sözleşmenin yenilenmesi söz konusu olabileceğinden davacının mezun olduğu bölümün Sağlık Hizmetleri Sınıfında üst öğrenim olarak kabul edilip edilmediği Yüksek Öğretim Kurulundan sorularak dava konusu işlem hakkında karar verilmesi gerektiğinden yeni öğrenim durumunun sonraki yıl sözleşmesinin imzalanması sırasında dikkate alınması gerekeceği gerekçesiyle davayı reddeden mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Açıklanan nedenle İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

            Dava; 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel statüsünde sağlık memuru olarak görev yapan davacının, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi sağlık yönetimi bölümünden mezun olması nedeniyle intibakının yapılarak yüksek öğrenim personeline ödenen özel hizmet tazminatı, ek gösterge ve yan ödeme gibi haklardan yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

            Her ne kadar davacı tarafından, bitirmiş olduğu üst öğrenim nedeniyle intibakı yapılarak yüksek öğrenim personeline ödenen özel hizmet tazminatı, ek gösterge ve yan ödeme gibi haklardan yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiş ise de 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, çalıştıkları kurumda bir kadro işgal etmediklerinden, haklarında 657 sayılı Kanunun üst öğrenim intibakıyla ilgili 36. maddesindeki hükümler ile Devlet memurları için öngörülen parasal haklardan yararlandırılmaları söz konusu değildir. Bu itibarla, dava konusu uyuşmazlık, öğrenim değişikliğinden ötürü sözleşme ücretinin artırılmasına ilişkin bulunmaktadır.

            İdare Mahkemesince; Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi sağlık yönetimi bölümü sağlık hizmetleri sınıfı için bir üst öğrenim olduğundan, davacının mezun olduğu bölüm itibarıyla intibakı yapılarak mali haklardan yararlandırılması gerekmekle birlikte, sözleşmeli personel statüsünde çalışan davacının hizmet sözleşmesinin, imzalandığı tarihteki eğitim durumu dikkate alınarak düzenlenmiş olması karşısında, yeni öğrenim durumunun sonraki yıl sözleşmesinin imzalanması esnasında dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

            Davacı tarafından Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            4924 sayılı Kanunun 1. maddesinde, bu Kanunun amacının; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personelinin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemek olduğu, sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimlerinin Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine yılda bir kez Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edileceği, dağıtımı yapılacak pozisyon sayısının 22000'i geçemeyeceği,  2. maddesinde, sözleşmeli personelin ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarından birinde görev yapan personeli, sözleşmeli personel pozisyonunun ekli (1) sayılı  cetvelde unvanlar itibarıyla belirtilen ve ancak bir personelin istihdamına imkan veren görev pozisyonunu İfade edeceği belirtilmiş, 3. maddesinde, Sağlık Bakanlığının, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş pozisyonlarda Bakan onayı ile sözleşmeli personel istihdam edebileceği, vize işlemine aykırı pozisyon unvanlarında ve sağlık birimlerinde sözleşmeli personel istihdam edilemeyeceği, 5. maddesinde, hizmet sözleşmesinin yazılı olarak yapılacağı ve tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığınca vize edileceği, hizmet sözleşmelerinin uygulanma süresinin, mali yıl ile sınırlı olduğu, 6. maddesinde, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre çalışanlar için uygulanmakta olan tavan ücretin 2,5 katını aşmamak üzere, ekli (2) sayılı cetvelde pozisyon unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödeneceği, taban ve tavan oranlar arasındaki aylık ücretin belirlenmesinde; sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin pozisyon unvanı, hizmet süresi, görev yerinin özelliği ve şartları ile eğitim seviyesinin esas alınacağı, sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında görev yaptıkları birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuatı dahilinde ödeme yapılabileceği, sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları ödeneği verileceği ve bu personelin 657 sayılı Kanunun 209, 210, 211 ve 212. maddelerindeki yardım ve haklardan yararlandırılacağı, sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamayacağı kurala bağlanmıştır.

            Anılan Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikler sayılmış olup, sağlık memuru unvanlı pozisyonlar için sağlık meslek lisesi mezunu, iki yıllık yüksek okulların ilgili bölümü mezunu ve dört yıllık yüksek okulların ilgili bölümü mezunu olmalarına göre üç farklı nitelik belirlemesi yapılmıştır. Buna göre sağlık meslek lisesi mezunu sağlık memuru pozisyon unvanına sahip olup nitelik değiştirmek isteyen personelin, iki yıllık veya dört yıllık yüksek okulların ilgili bölümü mezunu olmaları gerekmektedir. Keza, Kanuna ekli (2) sayılı cetvelden de, sözleşmeli personelin brüt ücretlerine ilişkin taban ve tavan oranları belirlenirken personelin eğitim düzeyinin dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.

            Aktarılan Yasa hükümleri bir bütün olarak incelendiğinde, sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken, pozisyon unvanı ile ilgili bir üst öğrenimi tamamlayanların yeni öğrenim durumları için belirlenen sözleşme ücretini alamayacaklarına ilişkin engel bir hüküm bulunmamakla birlikte, sözleşmeli statüde istihdam edilecek personelin, ancak Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen pozisyon unvanlarında çalıştırılabileceği, Kanunda belirlenen pozisyon sayısından fazla personel çalıştırılamayacağı, vize işlemine aykırı pozisyon unvanlarında ve sağlık birimlerinde sözleşmeli personel istihdam edilemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

            Sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesinde eğitim düzeyi yasal bir kıstas olduğuna ve sağlık memurluğu pozisyon unvanı için üç farklı eğitim seviyesi öngörüldüğüne göre, 4924 sayılı  Kanun uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin öğrenim durumunda değişiklik olması durumunda tamamladığı eğitimin, görevlendirildiği pozisyon unvanıyla ilgili olması şartıyla nitelikte değişme meydana gelirken, çalıştığı pozisyon unvanında ve sayısında bir değişiklik meydana gelmeyeceği açıktır. Başka bir anlatımla, sözleşmeli personelin idari hizmet sözleşmesini imzaladığı tarihteki pozisyon unvanı aynı kaldığı halde, ücret belirlenmesinde bir kıstas olarak belirlenen eğitim düzeyinin değişmesi halinde sözleşme ücretinin yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, sözleşmeli personelin, tamamladığı eğitimin, görevlendirildiği pozisyon unvanıyla ilgili olması şartıyla yeni öğrenim durumu gözetilerek ödenecek sözleşme ücretinin, bu Kanunun 6. maddesinde yer alan "...sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz..." hükmü kapsamına giren bir  ödeme olmadığı da açıktır.

            Bu itibarla, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından,  Sağlık Bakanlığına gönderilen üst öğrenim konulu 25.11.2009 tarih ve 038646 sayılı yazı ekinde yer alan Yüksek Öğretim Kurulu Kararında, sağlık eğitim fakültesi bünyesinde yer alan sağlık yönetimi bölümünün sağlıkla ilgili mesleki bir üst öğrenim sayılacağının belirtilmiş olması nedeniyle, davacının sözleşme ücretinin, dört yıllık fakülteden mezun olduğu gözönünde bulundurularak yükseltilmesi gerekirken, bitirmiş olduğu üst öğrenimin görev yaptığı pozisyon unvanıyla ilgili bir üst öğrenim olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulü ile Samsun 1. İdare Mahkemesinin 05.03.2009 tarihli ve E:2008/540, K:2009/125 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durudurulması istemi hakkında bir karar verilmediğinden 25,60.-TL harcın istemi halinde davacıya iadesine 11.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.