logo yeni

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN BELEDİYENİN İNDİRİMLİ SEYAHAT İMKANINDAN YARARLANMASI

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Danıştay 8. Dairesi Başkanlığının 21.03.2011 tarihli ve E:2008/3777, K:2011/1726 sayılı Kararı

Özeti : Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan davacının belediyenin indirimli seyahat kartından faydalandırılacağı hakkında.

           Temyiz İsteminde Bulunan : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

           Vekilleri           : Av. …, Av. …

           Karşı Taraf       : …

           Vekili               : Av. …

           İstemin Özeti   : Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan davacının indirimli seyahat kartından faydalanmak amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 5.6.2007 gün ve 10541 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; Bakanlar Kurulu kararı uyarınca eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personelinin indirimli tarifeden yararlanabileceği düzenlendiğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde düzenlenen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan davacının, indirimli seyahat kartından faydalandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal eden İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10.1.2008 gün ve E:2007/1275, K:2008/44 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

           Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

           Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL'in Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

           Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ'nin Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

           Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

           Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

           İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

           İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 21.03.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.