logo yeni

MAAŞTAN ÖĞRETMEN EVİ AİDATI KESİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

DAVACININ MAAŞINDAN KESİLEN ÖĞRETMEN EVİ AİDATININ, HERHANGİ BİR YASAL DAYANAĞININ BULUNMADIĞI HK.<

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 03/03/2004 tarihli ve E:2000/6327, K:2004/851 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı
Diğer Davalı :? Valiliği
Karşı Taraf : ?
İsteğin Özeti : ? İli ? İlköğretim Okulu'nda ? olarak görev yapan davacının, her ay maaşından kesilmekte olan öğretmen evi aidatının kesilmemesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 14.10.1999 günlü, 35952 sayılı işlemin iptali ve 11.10.1999 tarihli başvurusundan itibaren yapılan kesintilerin tarafına ödenmesi istemiyle açtığı davada; Öğretmen Evleri Lokaller ve Eğitim Merkezleri Sosyal Tesisleri Yönetmeliği'nin 33. maddesi Danıştay Beşinci Dairesinin 15.2.1993 günlü, E:1992/27, K:1993/610 sayılı kararıyla, Anayasada açıkça kanunla düzenleneceği öngörülen konuda yönetmelik ile düzenleme yapılarak, üyelere aidat ödeme yükümlülüğü getirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiğinden, herhangi bir dayanağı bulunmadan öğretmen evi üye aidatı tahsil edilmesine yasal olanak bulunmadığı, bu durumda davacının maaşından öğretmen evi aidatı kesilmemesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali ve 11.10.1999 tarihinden itibaren yapılan kesintilerin davacıya ödenmesi yolunda Sivas İdare Mahkemesi'nce verilen 20.6.2000 günlü, E:1999/1047, K:2000/710 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Serpil Gençbay
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : İbrahim Erdoğdu
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Sivas İdare Mahkemesi'nce verilen 20.6.2000 günlü, E:1999/1047, K:2000/710 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 3.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.