logo yeni

İLDE İKAMET EDİP KÖYDE GÖREV YAPAN PERSONELE, İL MERKEZİNE ATANMASI HALİNDE VERİLECEK HARCIRAH

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

İLDE İKAMET EDİP, GÖREV YAPTIĞI KÖYE GİDİP GELEN DAVACIYA, İL MERKEZİNE ATANMASI ÜZERİNE AİLE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI VERİLEMEYECEĞİ, ANCAK YOL MASRAFI VE YEVMİYE ÖDENMESİ GEREKECEĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının19/11/1998 tarihli ve E:1995/4056, K:1998/2720 sayılı Kararı

 ... İdare Mahkemesinin ... 1995/515 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1995/515 sayılı kararıyla; Harcırah Kanununun 5 ve 9. maddelerine göre sürekli görev yolluğunun yerdeğiştirmeye dayalı gerçek masraflar karşılığı ödenebileceği, dosyanın incelenmesinden, Uşak Merkez Kalfa Köyünde görev yapan ve Uşak Merkez'de bir okula atanmış olan davacının esasen evinin Uşak İl Merkezinde olduğunun ve görev yaptığı köye Uşak Merkez'den gidip geldiğinin anlaşılması üzerine ödenmiş olan harcırahın geri alındığının anlaşıldığı, bu durumda yapılan nakil nedeniyle yer değiştirmesi sözkonusu olmayan ve bu nedenle sürekli görev yolluğuna hak kazanamamış olan davacı hakkındaki işlemde hukuka aykırı bir husus görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Davacı, sürekli görev yolluğunun geri alınmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelene- rek bozulmasını istemektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Harcırahın Unsurları" başlıklı 5. maddesinde, harcırahın; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği ve ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstehak olabileceği hükme bağlanmış; 10/1. maddesinde de, yurtiçinde veya yurtdışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen atananlara .... yeni görev yerlerine kadar harcırah verilmesi öngörülmüştür. Kanunun anılan 5. maddesine göre harcırah birden fazla unsurdan oluşmakta olup, memurun durumuna göre bunlardan birine, bir kaçına veya tümüne hak kazanabilmesi sözkonusu olmaktadır.

Olayda, ... İlkokulunda Öğretmen olarak görev yapan davacının ... Merkez'de bir ilkokula atandığı, atama sırasında sürekli görev yolluğunun ödenmiş olduğu, daha sonra yapılan inceleme sonucu davacının esasen ... İl Merkezi'nde oturmakta olduğunun ve görev yaptığı köye gidip geldiğinin tesbiti üzerine yer değişikliğinin herhangi bir masrafı gerektirmediğinden bahisle ödenmiş olan yolluğun maaştan kesinti suretiyle geri alındığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu durumda, herne kadar ... Merkez'de ikamet etmekte iken görev yaptığı köye gidip geldiği tesbit edilen davacının ... Merkez'de bir okula atanması sırasında evini ve aile bireylerini nakletmesinin söz konusu olmaması nedeniyle harcırahın belirtilen unsurlarından aile masrafı ve yer değiştirme masrafına hak kazanması mümkün değil ise de, sözkonusu atama nedeniyle görev yeri değişen davacıya harcırah unsur-

ları içinde yer alan yol masrafı ve yevmiyenin ise ödenmesi gerektiği açık olup, mahkemece davacıya ödenen ve daha sonra geri alınan harcırahla ilgili bilgi belgelerin getirtilmesi suretiyle harcırahın sözü edilen unsurları yönünden gerekli araştırma yapılarak yukarıda belirtilen esasa göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmadan davanın tümüyle reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiş- tir. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Manisa İdare Mahkemesince verilen 1995/515 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.