logo yeni

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA İŞLEMİ YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLEN PERSONELE HARCIRAH ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA İŞLEMİ YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLEN DAVACIYA, HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE YOLLUK ÖDENMESİNİN GEREKMEDİĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 06/04/2007 tarihli ve E: 2004/2762, K:2007/2762

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ?

Vekili : Av. ?

Karşı Taraf : Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Vekili : Av. ?

İsteğin Özeti : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin Van İdare Mahkemesince iptali üzerine göreve iade edilen davacının, memuriyetten çıkarma cezası üzerine ailesini memleketine taşıdığı, görevine iade edilmesi ile birlikte ailesini tekrar Van İli'ne taşımak zorunda kaldığı, bu nedenle tarafına yolluk ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 21.1.2003 tarihli yazıyla bildirilen 16.1.2003 tarihli Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davanın; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10. maddesinde sayılan yolluk verilmesini gerektiren hallerin davacının durumuyla örtüşmediği, mahkeme kararıyla görevine iade edilenlere yolluklarının ödeneceğine ilişkin bir hükmün Harcırah Kanununda bulunmadığı, iptal kararı üzerine kurulan işlemin bütün sonuçlarıyla hukuk aleminden kalktığı ve davacının eski durumuna geri döndüğü açık olup, bu haliyle davacıya ancak hukuka aykırılığı tesbit edilen işlemden kaynaklanan zararın ödenmesi gerekeceğinden, gerek Kanunun ilgili maddeleri, gerekse iptal kararlarının hukuki sonuçları gözönüne alındığında; idarece kurulan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Van İdare Mahkemesi'nce verilen 31.1.2003 günlü, E:2003/255, K:2003/1028 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ülkü Öner

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Semra Şentürk

Düşüncesi : 6245 sayılı Kanuna göre harcıraha müstehak kimseler ve istisnaları Kanunun 4. maddesinde gösterilmiş olup becayiş olunanlar ile mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutad olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atamalarda ve emeklilik hariç görevlerine son verilmelerinde harcırah verilmez denilmek suretiyle yolluk verilmeyecek durumlar belirlenmiştir.

Bakılan davada, davacının göreve başlaması yasal düzenlemelerde öngörülen şekilde yeniden atama yada kurumuna dönüş şeklinde gerçekleşmeyip, yargı kararı gereğinin yerine getirilmesini teminen atama işlemi olmakla birlikte, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesine göre durumun harcırah unsurları gözetilerek değerlendirilmesine engel bir hal bulunmadığından, işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Ayrıca, davalı idare savunmasında ve işlemin gerekçesinde 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 6/g maddesi ileri sürmekte ise de, anılan hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu durumda, Anayasa aykırılığı saptanmış bir kurala göre davanın görülüp çözümlenmesi Anayasanın üstünlüğü prensibine ve hukuki devlet ilkesine uygun düşmeyecektir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabul edilerek idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Van İdare Mahkemesi'nce verilen 31.12.2003 günlü, E:2003/255, K:2003/1028 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 6.4.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.