logo yeni

calisanlar2 copy

ENGELLİLER KARİYER GÖREVLERE ATANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özeti : 1- Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik'te, kariyer görevlerle diğer görevlere atanma yolları arasında ayrım yapılmayarak, her iki grup için de sadece ilk atama yoluyla sınırlı olarak sınav ve atanma imkanı getirilmesinin, engellilerin gördüğü öğrenime uygun işte çalışma hakkını kısıtladığı,

2- Bu bağlamda, bu düzenleme dayanak alınarak, bir kurumda memur olarak görev yapmakta olan davacının başka bir kurum tarafından yapılan Engelli Memur (Avukat) Alımı Sınavını kazandığı halde, başka kurumdaki memuriyeti nedeniyle avukatlığa atanmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No :2010/521 Karar No : 2013/3121

Temyiz Eden      (Davacı)               :              ...

Karşı Taraf (Davalı)          :              1- Başbakanlık

Vekili     :              Hukuk Müşaviri ...

2- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili     :              Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Beşinci Dairesinin 18/03/2009 günlü, E:2006/1158, K:2009/1429 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Başbakanlık'ın Savunmasının Özeti : Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Burçin Güngör

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; İstanbul Defterdarlığı'nda memur olarak görev yapmakta iken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca ilan edilen özürlü memur (avukat) alımı sınavını kazandığı halde avukat kadrosuna atanmaması yolundaki 25/10/2005 günlü, 23760 sayılı işlem ile Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik'in 2. maddesinin son fıkrasının ve 4. maddesinin (a) bendinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Beşinci Dairesinin 18/03/2009 günlü, E:2006/1158, K:2009/1429 sayılı kararıyla; dava konusu Yönetmelik maddelerinin, düzenlenme amacına ve üst hukuk normlarına aykırı olmadığı; davacının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilan edilen özürlü memur alımı sınavını kazanmasına karşın sınavın ilk defa özürlü memur alımı için yapılmış bir sınav olduğu, davacının ise İstanbul Defterdarlığı'nda memur olarak görev yaptığı gerekçesiyle "avukat" kadrosuna atanmadığı; memur olarak görev yapmakta olan davacının, ilk defa Devlet memurluğuna atanacak özürlüler için yapılan sınav sonucu atanmamasına ilişkin işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sakatların Devlet memurluğuna alınmaları" başlıklı 53. maddesinin birinci fıkrasında, "Sakatların Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile

Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

16/09/2004 günlü, 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin "Amaç" başlıklı 1. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, özürlülerin; Devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak yarışma sınavları ve hangi işlerde çalıştırılacaklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmü; "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde, "Bu Yönetmelik hükümleri, a) Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına, ilk defa Devlet Memuru olarak atanacak özürlüler hakkında uygulanır" hükmü, "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin (a) bendinde, "Sınav; ilk defa Devlet memurluğuna atanacak özürlüler için yapılacak yarışma sınavını ifade eder" hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; İstanbul Defterdarlığında memur olarak görev yapmakta olan davacının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 10/09/2005 tarihinde yapılan Özürlü Memur (Avukat) Alımı Sınavını kazandığı ve gerekli belgelerle davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvurması gerektiğinin bildirildiği; ancak daha sonra, sınavın ilk defa özürlü memur alımı için yapılmış bir sınav olduğu, davacının ise İstanbul Defterdarlığı'nda memur olarak görev yaptığı gerekçesiyle "avukat" kadrosuna atanmadığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu Yönetmelik ile engellilerin "sadece ilk atama yoluyla" memuriyete atanabilmelerine ilişkin düzenleme yapılmış olup, Yönetmeliğin iptali istenilen maddeleri de, Yönetmeliğin ve Yönetmelik kapsamındaki sınavın, Devlet memurluğuna ilk defa atanacak özürlülere uygulanacağına ilişkin hükümleridir.

Dolayısıyla, dava konusu Yönetmelikte, engellilerin atanabileceği görevler (meslekler) arasında herhangi bir ayrım yapılmayarak, tüm görevlere atamalar için sadece ilk atama yolu öngörülmüş olup, bu durum, davacının halihazırdaki görevi olan "memurluğa" da, atanmak istediği "avukatlığa" da sadece ilk atama yoluyla atanılabilmesi anlamına gelmektedir.

Bu şekilde Yönetmeliğin kapsamının görevler (meslekler) arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm görevleri kapsayacak şekilde "ilk atama" ile sınırlandırılması, özel bir eğitim süreci sonunda atanılabilen kariyer görevlere, ilk atama yolu dışında başka bir yolla atama yapılamaması, diğer bir ifadeyle (dava konusu uyuşmazlıktan yola çıkarsak) bir kurumda memur olarak çalışan engellinin, avukatlığa ancak kendi kurumu içinde görevde yükselme suretiyle atanmasının mümkün olması, kendi kurumu içinde böyle bir imkan bulamaması durumunda başka bir kuruma da avukat olarak atanamaması sonucunu doğurmakta olup, bu durum ise, engellilerin gördüğü öğrenime uygun meslekte çalışma hakkını kısıtlamaktadır.

Bu durumda, dava konusu Yönetmelik hükümleriyle, kariyer görevlerle diğer görevlere atanma yolları arasında ayrım yapılmayarak, her iki grup için de sadece ilk atama yoluyla sınırlı olarak sınav ve atanma imkanı getirilmesi nedeniyle, engellilerin gördüğü öğrenime uygun işte çalışmasına kısıtlama getirilmesine yol açacak şekilde yapılan düzenlemede ve bu düzenleme dayanak alınarak davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 18/03/2009 günlü, E:2006/1158, K:2009/1429 sayılı kararının bozulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/10/2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.