logo yeni

calisanlar2 copy

İŞE GİRİŞTE ASKERLİK HİZMETİNİ FİİLEN YAPMIŞ OLMA ŞARTI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Danıştay 12. Dairesinin 19.11.2004 tarih ve E:2003/1359, K:2004/3670 sayılı Kararı.

ÖZET : Orman Mühendisi olan davacının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılarak başarılı olduğu, 2002-KPSS Ek Yerleştirme Tercih Formunda, Orman Genel Müdürlüğüne ait olan Orman Mühendisliği kadrosuna yerleştirilme yönünde tercihte bulunduğu, 2002 KPSS Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan, Orman Genel Müdürlüğü Orman Mühendisliği kadrolarına yerleştirilmek için "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu arandığından, bu koşulu taşımadığı nedeniyle herhangi bir kadroya yerleştirilmemesi üzerine bu işlemin ve dayanağı koşulun iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmış olup, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin B-2 bendinde, her ne kadar kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu getirilmiş ve bu madde uyarınca kurumlara personelde aranılacak özel nitelikler belirleme yetkisi verilmiş ise de, bu yetkinin genel Kanun olan 657 sayılı Kanuna aykırı olarak, bu Kanunda düzenlenmiş bulunan konularda ayrıca bir kısıtlama yapmak şeklinde kullanılamayacak olması karşısında, 657 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmüne aykırı olarak yapılan düzenlemede ve bu düzenlemeye dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu 2002 yılı KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunun 6. sırasında yer alan "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığından bahisle davacının ÖSYM tarafından tercih ettiği kadrolardan hiçbirine yerleştirilmemesine ilişkin günlü işlemin iptali gerekir.

İstemin Özeti : ÖSYM tarafından Temmuz 2002 döneminde yapılan KPSS Sınavında başarılı olan davacı 2002 yılı KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunun 6.sırasında yer alan "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığından bahisle ÖSYM tarafından tercih ettiği kadrolardan hiçbirisine yerleştirilmemesine ilişkin 18.12.2002 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davalı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Savunmasının Özeti: Orman Mühendisliği için Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunda muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak koşulunun arandığı, bu koşulun Orman Genel Müdürlüğünce öngörüldüğü, davacının Aday Bilgi Formunda askerlikten muaf olduğuna dair seçeneği işaretlediği öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünün Savunmasının Özeti: Davacı hakkında tesis edilmiş bireysel bir işlem bulunmadığından hasım mevkiinden çıkarılmaları gerektiği, ormancılık faaliyetinin arazilerde çok zor iklim koşullarında süreklilik ve aciliyet gerektirmesi nedeniyle fiziki olarak mesleğe alınacakların uygun olması gerektiği öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: F.Var

Düşüncesi : Yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savası : E.Koçakoğlu

Düşüncesi : ÖSYM tarafından Temmuz 2002 döneminde yapılan KPSS Sınavında başarılı olan davacı 2002-KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunun 6.sırasında yer alan "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığından bahisle ÖSYM tarafından tercih ettiği kadroların hiçbirisine yer1eştirilmemesine ilişkin 18.12.2002 tarihli işlemin iptalini istemektedir.

657 sayılı Yasanın D. Memurluğuna atanacaklarda aranan genel ve özel şartları düzenleyen 48.maddesinin ( A ) bendinin 6.fıkrasında; askerlik durumu itibarıyla a )Asker1ik ile ilgisi bulunmamak b )Askerlik çağına gelmemiş olmak c )Asker1ik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak hükmü yer almış B-2 bendinde de kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Orman Mühendisi olan davacının 4-7 Temmuz 2002 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSS ) girerek başarılı olduğu 2002-KPSS Ek Yerleştirme Tercih Formunda Orman Genel Müdürlüğüne Orman Mühendisi kadrosuna atanma isteminde bulunduğu ancak 2002 KPSS Ek Yerleştirme Klavuzunda atanmak izin "muvazzaf asker1ik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulunu taşımadığı gerekçesiyle isteminin reddedildiği, davacının da bu işlemin ve dayanağı klavuzda belirtilen koşulun iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

2002 KPS Ek Yerleştirme Klavuzunda Orman Genel Müdür1üğü Orman Mühendisliği kadrolarına yer1eştirme yapılması için "getirilen muvazzaf askerlik hizmetinin fiilen tamamlamış olmak" koşulu, 657 sayılı Yasanın 48.maddesinde devlet memurluğuna atanabilmek için aranılan askerlikle ilgili koşulları kısıtlayıcı nitelikte görülmüş olup, bu koşul gereği davacının atamasının yapılmaması yolunda tesis edilen işlemde ve dayanağı olan Klavuzun ilgili maddesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenle 657 sayılı Yasaya aykırı olarak yapılan düzenlemenin ve düzenleme dayanak alınarak tesis edilen işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince davalı idarelerden Orman Genel Müdür1üğünün husumet deri yerinde görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

KARAR :

ÖSYM tarafından Temmuz 2002 döneminde yapılan KPSS sınavında başarılı olan davacı, 2002-KPSS Ek Yer1eştirme Tercih Klavuzunun 6. sırasında yer alan "muvazzaf asker1ik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığı nedeniyle ÖSYM tarafından tercih ettiği kadrolardan hiçbirisine yerleştirilmemesine ilişkin işlemin iptaline hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

657 sayılı D. Memurları Kanununun, D. memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları düzenleyen 48.maddesinin genel şartlar başlıklı ( A ) bendinin 6.fıkrasında; askerlik durumu itibariyle;

a-Askerlik ile ilgisi bulunmamak

b-Askerlik çağına gelmemiş olmak

c-Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak hükmü yer almış olup, aynı maddenin B-2 bendinde ise; kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu düzenlenmiştir.

Olayda, Orman Mühendisi olan davacının 6-7 Temmuz 2002 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSS ) katılarak başarılı olduğu, 2002-KPSS Ek Yerleştirme Tercih Formunda, Orman Genel Müdürlüğüne ait olan Orman Mühendisliği kadrosuna yerleştirilme yönünde tercihte bulunduğu, 2002 KPSS Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan, Orman Genel Müdürlüğü Orman Mühendisliği kadrolarına yerleştirilmek için "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu arandığından, bu koşulu taşımadığı nedeniyle herhangi bir kadroya yerleştirilmemesi üzerine bu işlemin ve dayanağı koşulun iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmış olup, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin B-2 bendinde, her ne kadar kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu getirilmiş ve bu madde uyarınca kurumlara personelde aranılacak özel nitelikler belirleme yetkisi verilmiş ise de, bu yetkinin genel Kanun olan 657 sayılı Kanuna aykırı olarak, bu Kanunda düzenlenmiş bulunan konularda ayrıca bir kısıtlama yapmak şeklinde kullanılamayacak olması karşısında, 657 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmüne aykırı olarak yapılan düzenlemede ve bu düzenlemeye dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, dava konusu 2002 yılı KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunun 6.sırasında yer alan "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığından bahisle davacının ÖSYM tarafından tercih ettiği kadrolardan hiçbirine yerleştirilmemesine ilişkin 18.12.2002 günlü işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 74.060.000 lira yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 300 milyon lira vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacı vekiline verilmesine 19.11.2004 tarihinde düzenleyici işlem yönünden oyçokluğu bireysel işlem yönünden oybirliği ile karar verildi.

KARŞI OY :

Kamu hizmetinin sürekliliği ve aciliyeti dikkate alınarak ilk defa ataması yapılacak memur adayları için fiilen askerliğini yapmış olmaları yolunda düzenleyici hükümler getirilmesinde hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığından davanın ek Tercih Klavuzuna ilişkin kısmının reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararının bu kısmına katılmıyoruz.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.