logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARININ İNCELEMESİ

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özeti : Sözlü sınava ilişkin görüntülü, sesli kayıt olması halinde bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 4.6.2012 tarihli ve E:2011/12141, K:2012/3254 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Karşı Taraf : Milli Eğiitim Bakanlığı

Vekili : Hukuk Müşaviri …

İsteğin Özeti : Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 19.7.2011 günlü, E:2010/46, K:2011/1182 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Asiye Değirmenci

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Ahmet Çobanoğlu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Davacı, İzmir-Çiğli … İlköğretim Okulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 2.3.2009 tarihinde katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavı sonucunda atanacak kontenjan içine dahil edilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Ankara 12. İdare Mahkemesinin 19.7.2011 günlü, E:2010/46, K:2011/1182 sayılı kararıyla; dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, sınavın mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı, diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan davacının 2.3.2009 tarihinde yapılan sözlü sınavına ilişkin olarak yapılan ara kararı üzerine verilen cevaptan sözlü sınav öncesinde soruların ve yanıtların hazırlanmış olduğu, ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alındığı, davacıya sorulan 20 puanlık genel kültür sorusunun doğru cevabının "Evliya Çelebi" olup davacı tarafından doğru yanıtlandığı ve bu soruya verilen cevabın tam not olarak değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, Kurul üyelerince tam not verilmiş olması halinde dahi sözlü puanını 1,8 puan artıracağı, oluşan yeni (yazılı-sözlü) ortalamasının ise 85,49 puan olacağı değerlendirildiğinde, ortalama puana göre davacının 6. sıradan 5. sıraya yükseleceği, ancak atama yapılabilecek 4 kişilik kontenjan içerisine giremediğinden atanmaya hak kazanamayacağı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Milli Eğitim Bakanlığınca 2.3.2009 tarihinde yapılan Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sözlü bölümüne Türk Dili ve Edebiyatı branşından katılan İzmir-Çiğli … İlköğretim Okulunda Müdür Yardımcısı davacının, anılan branş için belirlenen dört adet kontanjan içerisine giremediği, sınavın sesli ve görüntülü kayıt altına alındığı, davacı tarafından bu sınavda başarısız sayılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının, 2.3.2009 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada ara kararı ile getirtilen davacıya ait soru cevap anahtarı ve sınava ilişkin görüntülü sesli kayıt üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerekirken, bu yönde bir inceleme yapmaksızın davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 19.7.2011 günlü, E:2010/46, K:2011/1182 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 30,30 TL yürütmeyi durdurma harcının isteği halinde davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 4.6.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.