logo yeni

calisanlar2 copy

SINAVA GİRMEDEN ATANAN ADAY MEMURUN DURUMU

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

SINAVA GİRMEKSİZİN MEMURİYETE ATANDIĞI ANLAŞILAN DAVACININ ADAYLIK DÖNEMİ İÇİNDE GÖREVİNE SON VERİLECEĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 15/06/1987 tarihli ve E:1987/775, K:1987/997 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Davalı Belediye'de Muhasip olarak gÖrev yapan davacının, göreve sınavsız alındığı gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 98.maddesi uygulanarak görevine son verilmesi işlemini; sınav geçirme koşulunun Devlet Memurluğuna alınma şartları arasında yer almadığı, ayrıca davacı hakkında verilen luzumu Muhakeme kararınında davacının görevine son verilmesini gerektirmediği, bu durumda davacıya 98.maddenin (b) fıkrası hükmünün uygulanamıyacağı gerekçesiyle iptal eden İdare Mahkemesi kararının; 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı kanunla değişik 50.maddesi hükmüne aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay Başsavcılığınca temyizen kanun yararına bozulması isteminden ibarettir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik "Devlet Memurluğuna Alınma" başlığı altındaki 4652.maddelerinde Memurluğa alınmada takip edilecek usul ve şartlar belirtilmiş, 243 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik ve olay tarihinde yürürlükte olan 50.maddesinde "Devlet Kamu Hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak atanacakların açılacak Devlet Memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır" hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 98.maddesi (b) bendinde Memur olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, memuriyetlerinin sona ereceği hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden davacının sınava alınmaksızın 28.12.1984 tarihli Belediye Encümen kararı ile Muhasiplik kadrosuna atandığı 10 ay kadar aday memur statüsünde görev yaptıktan sonra bir ihbar sonucu ve Kaymakamlığını yazısı üzerine Belediye Encümeni kararı ile görevine son verildiği anlaşılmaktadır. Davacı, atama işleminin 241 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 15.maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde uyarınca; işçi statüsünde çalışmakta iken, 1984 yılı sonuna kadar memurluğa geçmiş olması nedeniyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrosuna intibak ettirilerek yapıldığını söylemekte isede, dava dosyasındaki belgelerden aynı Belediyede geçici işçi olarak çalışmakta iken memuriyete geçtiği anlaşılan davacının, sürekli işçi statüsünde çalışmamış olması nedeniyle anılan Kararname hükmünden yararlanması da mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda usulüne uygun olarak atanmadığı, adaylık dönemi içinde anlaşılan davacı hakkında uygulanan işlemde, mevzuata aykırılık bulunmadığı halde, İdare Mahkemesi 26.1.1987 gün ve 87/68 sayılı kararı ile göreve son verme işleminin iptal etmiş ve karar taraflarca temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olduğundan; İdari Yargılama Usulü Kanununun 51.maddesi uyarınca, Danıştay Başsavcılığının temyiz isteminin kabulüne, anılan kararın kamu yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile bozulmasına karar verildi.

(11.10.1987 GÜNLÜ VE 19601 SAYILI R.G.DE YAYIMLANMIŞTIR.)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.