logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZÜRLÜ SINAVINA GİREBİLECEK KİŞİNİN GENEL SINAV SONUCUNA GÖRE ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

ALMIŞ OLDUĞU SAĞLIK RAPORUNDA ÖZÜRLÜ OLARAK İŞE GİREBİLECEĞİ BELİRTİLEN DAVACININ, GENEL SINAV SONUCU YERLEŞTİRİLDİĞİ KADROYA ATAMASININ YAPILMAMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 08/11/2006 tarihli ve E:2006/2864, K:2006/4487sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av.?
İsteğin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 28.2.2006 günlü, E.2005/523, K:2006/510 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Yusuf Altıntaş
Düşüncesi : İdarelerin kamu hizmetinin yürütülmesinde istihdam edilecek personelde aranılacak şartları belirleme yetkisi olduğu tartışmasızdır.Sağlık kurulu raporunda özürlü olarak işe girebileceği belirtilmiş olan davacının özürlüler için açılacak sınavlara girmesi ve durumuna uygun çalışabileceği boş kadrolarda istihdam edilmesi gerekmektedir. İlk defa kamu personeli olacaklar için açılan genel sınava giren davacının atamasının yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Yaşar Uğurlu
Düşüncesi : Kamu Personel Seçme Sınavını kazanarak Sosyal Sigortalar Kurumu Hatay İl Müdürlüğüne memur olarak yerleştirilen davacının, atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali ve mahrum kalınan parasal haklarının işlem tarihinden itibaren faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davayı kabul eden idare mahkemesi kararının davalı idare tarafından temyiz yoluyla bozulması istenilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlar sayılmış olup aynı maddenin (A) Genel Şartlar Başlığını taşıyan 7.bendinde, 53.madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamasının gerekeceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek 92.915 puan aldığı,KPSS 2004/2 ve Ek Yerleştirme sonucunda yukarıda adı geçen kuruma memur olarak yerleştirilmesinin yapıldığı,davacı tarafından özürlü olarak işe başlamak için sağlık kurulundan rapor talep edildiği, verilen Sağlık Kurulu raporunda % 75 işgücü kaybının olduğu ve raporda özürlü olarak işe girmesine engel bir halin bulunmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.
Her ne kadar davacının devlet memurluğu sınavına tabi tutularak sınav sonucunda başarılı bulunarak memur olarak yerleştirilmesi yapılmışsa da Sağlık Kurulunca verilen raporda % 75 iş gücü kaybının bulunduğu,bu durumda bulunanların ise yukarıda sözü edilen Yasanın 53.maddesinde kamu kesimine nasıl alınacağı belirtilmiştir.
Bu durumda,davacının özrüne uygun olarak ataması yapılması gerekirken,genel sınav sonucunda yerleştirildiği kadroya atama yapılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle,temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozulmasının gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, Kamu Personeli Seçme Sınavını kazanarak Sosyal Sigortalar Kurumu Hatay İl Müdürlüğüne memur olarak yerleştirilmesi yapılan davacının atamasının yapılmamasına ilişkin 27.1.2005 tarihli işlemin iptali ve mahrum kalınan parasal haklarının işlem tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.
Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28.2.2006 günlü, E.2005/523, K:2006/510 sayılı kararıyla; ÖSYM tarafından duyurulan tercih klavuzunda davacının yerleştirmesinin yapıldığı kadronun atama şartları arasında özürlülük durumuna ilişkin bir koşula yer verilmediğinden, raporunda özürlü olarak işe girmesine mani bir hali bulunmayan davacının, KPS Sınavında yüksek bir puan alarak atamaya hak kazandığı gerekçesi ile dava konusu işlemin iptali ve mahrum kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı 3.3.2005 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmiştir.
Davalı idare; ilan edilen kadronun özürlüler için olmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde; Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak genel ve özel şartlar belirtilmiş ve'' 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile'' denilerek özürlülerin Devlet memurluğuna alınmalarına olanak tanınmış olup, 50. Madde de; Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esasların Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenleneceği ve özürlüler için yapılacak sınavların, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlarca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı olmak üzere özür grupları ve ulaşılabilirlikleri gözönüne alınarak ve özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlanarak ayrı yapılacağı düzenlenmiştir. Aynı Yasanın özürlülerin Devlet memurluğuna alınmasına ilişkin 53. maddesinde ise; Sakatların Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, Maliye, Sağlık , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği, Kurum ve kuruluşların bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorunda oldukları %3`ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısının dikkate alınacağı, Kurum ve kuruluşların, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlü oldukları bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığının sorumlu olduğu hükmü yer almaktadır.
16/09/2004 gün ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik'in 1. ve 3. maddelerinde ; bu Yönetmeliğin amacının özürlülerin; Devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak yarışma sınavları ve hangi işlerde çalıştırılacaklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu, bu yönetmelik hükümlerinin ; Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,ilk defa Devlet memuru olarak atanacak özürlüler hakkında uygulanacağı düzenlenmiştir. Öte yandan yapılacak sınavın şekline ilişkin olarak da 6. madde de; İlk defa Devlet memurluğuna atanacak özürlülerin sınavlarının çoktan seçmeli test şeklinde yapılacağı,sınavların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde tespit edilen sınıflar ve bu sınıflara gireceklerde aranması gerekli öğrenim şartları ile diğer nitelikler göz önüne alınarak düzenleneceği, Kamu kurum ve kuruluşlarının, sınavları kendilerinin yapacağı,sınavlarda gizliliğin esas olduğu,sınav esnasında özür gruplarına göre, refakatçi bulundurulmasına izin verileceği,bu sınavların özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlanması ve değerlendirilmesi için özel sınav kurulu teşkil edilerek yapılmasının esas olduğu,sınav kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konu ile ilgili üye alınabileceği özürlüler için sınavların özür grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; davacının 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek 92.915 puan aldığı, KPSS 2004/2 ve Ek Yerleştirme sonucunda SSK Hatay İl Müdürlüğü emrine memur olarak yerleştirilmesinin yapıldığı, özürlü olarak işe başlamak için sağlık raporu talep ettiği, Osmaniye Devlet Hastanesinden alınan 15.12.2004 tarih ve 12851/10774 sayılı Sağlık Kurulu raporunda %75 iş gücü kaybı olduğu ve özürlü olarak işe girmesine mani bir hali olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda anılan Yasa hükümleri çerçevesinde, özürlülerin Devlet Memuru olarak istihdamında; kurum ve kuruluşların çalıştırdıkları personelin %3'ü kadar özürlü kontenjanı oluşturmak zorunda olduğu hüküm altına alınırken bu kadroların ne şekilde kullanılacağı da özel düzenlemelerle ortaya konulmuştur. Özürlülerin hangi işlerde çalıştırılacakları ayrıca yönetmelikle düzenlenmiş ve özürlüler için ihtiyaca göre ayrıca özür grupları dikkate alınarak sınav yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Olayda, davacının sağlık kurulu raporunda belirtildiği üzere özürlü kadrosunda istihdamı gerekmekte olup bunun için de Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda özürlüler için yapılacak sınavda başarılı olup özrüne uygun kadrolara ataması yapılması gerektiğinden genel sınav sonucunda yerleştirildiği kadroya atamasının yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Bu durumda, davacının atamama işleminin iptali ve yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden (3.3.2005) itibaren davacıya ödenmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 28.2.2006 günlü, E.2005/523, K:2006/510 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 8 YTL posta ücretinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, 8.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:115)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.