logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLUĞA ALINMADA GENEL ŞARTLARA AYKIRI ŞARTLARIN ARANAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

657 SAYILI YASADA YER ALAN GENEL ŞARTA AYKIRI OLARAK GETİRİLEN YÖNETMELİK HÜKMÜNDEKİ ŞARTI TAŞIMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVACI HAKKINDA TESİS EDİLEN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 11/11/1998 tarihli ve E:1995/3931, K:1998/2632 sayılı Kararı 

KARAR METNİ

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 1995/799 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Davacı, davalı Belediyede Zabıta Memuru olarak görev yapmakta iken, Hesap İşleri Müdürlüğü emrine Memur olarak atanmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 1995/799 sayılı kararıyla; davacının Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 16. maddesinin (d) fıkrasındaki fiili askerlik hizmetini yapmış olma şartına rağmen Yönetmelik hükmüne aykırı olarak zabıta memurluğuna atandığının anlaşılması üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği; idarelerce yasaya uygun olmayan bir işlemin her zaman geri alınabileceğini kabul etmenin idari istikrar ilkesi ile bağdaştırılmasına imkan bulunmadığından, idarenin yasalara aykırı veya hatalı işlemini geri almasının makul bir süre ile sınırlı olması gerektiği; bu durumda, ... tarihinde zabıta memurluğuna atanan davacının 2 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, zabıta memurluğu görevini yürütemediği yolunda bir iddia da ileri sürülmeden bu görevden alınarak meslek dışı memurluğa atanması işleminde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, yapılan müfettiş incelemesi sonucunda düzenlenen ... günlü raporda, davacının, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 16/d. maddesine aykırı olarak Zabıta Memurluğuna atandığının anlaşılması üzerine dava konusu işlemin tesis edildiğini; işlem gerçekleştirilirken davacının kazanılmış hak aylığının korunduğunu; işlemin tesisini siyasi ve ideolojik nedenlere dayandırmanın mümkün olmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak genel ve özel koşullar tek tek belirtilmiş; A6 fıkrasında, askerlik durumu itibariyle; a) askerlikle ilgisi bulunmamak, b) askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak genel şartlar arasında gösterilmiş; maddenin B2 fıkrasında de, "kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak", özel koşul olarak öngörülmüştür.

Bu maddede, askerlik durumu itibariyle A6. fıkrada yer alan 3 halden birine durumu uyanların Devlet memurluğuna girebilmeleri olanaklı kılınmış olup; maddenin (B) fıkrası gereğince aranılabilecek özel şartların, (A) fıkrasında sayılan genel şartlara aykırı olamayacağı ve kurumların özel kanunuyla veya genel, objektif düzenleyici nitelikteki tasarruflarla bu yönde hükümler getirilemeyeceği açık bulunmaktadır. Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin Belediye Zabıtalığına girişte gerekli şartları düzenleyen 16. maddesinin (d) fıkrasında yer alan "Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak (Fakülte ve Yüksek Okul mezunları ile kadın personel için bu şart aranmaz, 18 yaşını bitirmiş olması yeterli sayılır.)" hükmünün, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin A6 fıkrasında yer alan askerlik durumuyla ilgili genel şarta aykırılığı tartışmayı gerektirmeyecek kadar açık olduğu halde, bu hususun gözardı edilmesinde ve anılan hükme dayanılarak işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, ... günlü ara kararımız üzerine davacının bağlı bulunduğu ... Askerlik Şubesi Başkanlığınca gönderilen ... günlü, ...sayılı yazının ekindeki belgenin incelenmesinden; (8.4.1992 tarihinde Zabıta Memurluğuna atanan) davacının, gerek soruşturma raporunun düzenlendiği ... tarihinde, gerekse dava konusu işlemin tesis edildiği ... tarihinde, henüz Açıköğretim Fakültesi Öğrencisi statüsünde olması nedeniyle "1111 sayılı Yasanın 35/C. maddesi gereğince askerlik hizmeti ertelenmiş kişi" durumunda olduğu anlaşıldığından, adıgeçenin, zabıta memurluğu görevi için gerekli olan niteliğe sahip olduğu tartışmasızdır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle, Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 1995/799 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, karar verildi. (MT/ES)

(DANDER; SAYI:99)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.