logo yeni

calisanlar2 copy

LİSE MEZUNU İKEN ORTAOKUL MEZUNLARININ GİRDİĞİ SINAVA GİRİP KAZANANIN DURUMU

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLARI TAŞIYAN DAVACININ ORTAOKUL MEZUNLARI ARASINDA AÇILAN SINAV İÇİN DAVALI İDAREYE VERDİĞİ İŞ İSTEK FORMUNDA LİSE MEZUNU OLDUĞUNU BELİRTMEMESİ NİTELİKLERİ KONUSUNDA GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNMAK OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİNDEN GÖREVİNE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA VE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 19/12/1991 tarihli ve E:1988/2494, K:1991/235 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Dava, Trabzon Öğretmenevine aday memur alarak kalorifercilik yapmak üzere atanan davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahemesince verilen kararla; davacının iş istek formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak lise mezunu olduğunu gizlediği, ortaokul mezunları için açılan bu öğrenimim ders programları esas alınarak hazırlanan sınavda idarece öngörülen memuriyet özel şartlarını taşımadığı, idareyi yanılttığı anlaşılan davacının bu durumunun saptanması sonucunda Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Görevlere İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar icin Mecburi Yarışma ve Yeterlilik Sınavları Yönetmeliğinin 20.maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98.maddesinin (b) bendi uyarınca ataması iptal edilerek görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların personel ihtiyacını karşılamak üzere ortaokul mezunları arasında açılan sınava aslında lise mezunu olmakla birlikte ortaokul diplomasını ibraz ederek başvuran ve sınavı kazanarak ataması yapılan davacının şikayet üzerine yapılan araştırmada lise mezunu olduğu saptanarak memuriyet için öngörülen koşulları girişte taşımadığı halde yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 98/b maddesi uyarınca görevine son verildiği dosyadaki belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 48.maddesinin "Genel Şartlar" başlıklı A fıkrasının 2. bendinde, Devlet memurluğuna alınacakların hizmet göreceği sınıf için 41.maddede belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmaları gerektiği belirtilmiş, aynı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 41.maddesinde de; genel olarak ortaokulu bitirenlerin memur olabilecekleri, belli görevlere atanabilmek için veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için kuruluş kanunları veya bu Kanun ve kuruluş kanunlarına dayanarak çıkarılacak yönetmeliklerle işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek için veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabileceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Yasanın 98/b maddesi, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halini ilgilinin memurluğunun sona erdirilmesi nedeni olarak saymaktadır.

Davacının sınavın açıldığı ve aday memur olarak atanmasının yapıldığı tarihte 657 sayılı Yasada Devlet memuru olmak için aranılan genel şartlara sahip olduğu açıktır. Hakkında şikayet üzerine yapılan incelemede lise mezunu olduğunun saptanmış bulunması adı geçenin işe alınmada aranan genel şartları kaybettiğini göstermez. İşe alınmada aranacak genel şartları taşıyan davacının ortaokul mezunları arasında açılan sınav için davalı kuruma verdiği iş istek formunda lise mezunu olduğunu belirtmemesi nitelikleri konusunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak olarak kabul edilemeyeceğinden görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteğinin kabulüyle, Trabzon İdare Mahkemesinin 27.5.1988 günlü, 1988/409 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası gereğince bozulmasına karar verildi.

ŞT/NÇ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.