logo yeni

calisanlar2 copy

MEMNU HAKLARI İADE EDİLMİŞ KİŞİNİN MEMUR OLARAK ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

MEMNU HAKLARI MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLEN VE ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA EHLİYETİNE SAHİP OLDUĞU VE DEVLET MEMURLUĞUNA GİRMESİNE ENGEL BİR DURUMUN BULUNMADIĞI HK.<

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 03/12/2001 tarihli ve E:2001/1327, K:2001/4685 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...
Vekilleri : Av. ..., Av. ...
Karşı Taraf : Dışişleri Bakanlığı
İsteğin Özeti : ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: Serpil Gençbay
Düşüncesi : Olayda, memnu hakları Mahkeme kararıyla geri verilen ve kamu hizmetlerinden yararlanma ehliyetine kavuşan davacının, halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı, durumunun 657 sayılı Kanunun 48. maddesine uygun olduğu anlaşıldığından aday idari memurluğa atanmamasına ilişkin işlemde hukuksal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz steminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Taylan Aydın
Düşüncesi : Dışişleri Bakanlığı idari memurluk sınavını kazanan davacının 657 sayılı Yasanın 48 inci maddesindeki koşulları taşımaması nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin ... günlü ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
657 sayılı Yasanın 48 inci maddesinin 5 numaralı bendinde; Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışıda tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç.suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, devlet memurluğuna alınma koşulları arasında sayılmıştır.
Dışişleri Bakanlığı idari memur sınavı (yazılı ve sözlü sınavlar) kazanıp, memurluğa atanma durumunda iken 6.9.1987 gününde TCK.nun 491 inci maddesi uyarınca 3 aylık tecil edilmiş mahkumiyeti bulunduğunun anlaşılması nedeni ile davacının ataması yapılmamış ise de idari memurluk için ilgili başvuru formunu düzenlediği 30.6.1998 gününde 7.3.1997 günlü 1997/47 Müt.sayılı ... Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile memnu hakları iade edildiğinden durumunun 657 sayılı Yasanın 48 inci madde koşullarına uygun olduğu sonucuna varıldığından hakkında tesis edilen atanmama işleminde yasa ve hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bu nedenle,temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava; Milli Eğitim Bakanlığ bünyesinde öğretmen olarak görev yapan ve davalı idarece yapılan idari memurluk sınavını kazanan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımadığı gerekçesiyle atamasının yapılmamasına ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (a) bendinin (5) fıkrasında, Devlet memurluğuna alınabilmek için gerekli şartların sayıldığı, hırsızlık gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkum edilmiş olmanın, Devlet memurluğuna alınmaya engel oluşturduğu, bu konuda verilmiş olan cezanın tecil edilmesi veya paraya çevrilmiş olmasının da durumunda herhangi bir değişiklik yaratmadığı, davacının hırsızlık suçundan yargılandığı ... Sulh Ceza Mahkemesinin 23.3.1989 günlü, E:1987/1638, K:1989/142 sayılı kararıyla 3 ay hapis cezasına mahkum edildiği ve hapis cezasının 27.000.- TL para cezasına çevrildiği, davacının hırsızlık suçundan hüküm giymiş olması karşısında, Devlet memurluğuna atanabilmesine imkan bulunmadığı, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 3697 sayılı Kanunla değişik (A) fıkrasının 5. bendinde belirtilen suçlarla ilgili olarak tecil edilmiş hükümlerin hariç tutulduğunu, idari memur olarak atanmasına bir engel bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 18.1.1991 tarihinde yürürlüğe giren 3697 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik (A) bendinin 5. fıkrasında: "Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak." Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar arasında sayılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının, ... 1998 tarihleri arasında yapılan aday idari memurluk sınavını kazandığı ve sınavı kazanan adaylar için yaptırılan güvenlik soruşturmasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'ndan alınan 10.11.1998 günlü yazıda, davacının 6.9.1987 tarihinde Türk Ceza Kanununun 491/1. ve 522. maddeleri uyarınca ... Sulh Ceza Mahkemesinde yargılandığı, anılan Mahkemenin 23.3.1989 tarih ve 1638 Esas, 142 Karar sayılı kararıyla verilen üç ay hapis cezasının, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. ve 6. maddeleri uyarınca para cezasına çevrilerek, adı geçenin 27.000.-TL. para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiğinin belirtildiği, bu nedenle dava konusu işlemin kurulduğu, davacının ise memnu haklarının iadesi istemiyle yaptığı başvuru sonucunda, ... Ağır Ceza Mahkemesinin 7.3.1997 günlü, 1997/47 sayılı kararıyla davacının memnu haklarının geri verilmesinin hükme bağlandığı ve davacının halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.
657 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükmüne göre davacının aldığı ceza Devlet memurluğuna engel bir durum oluşturmakta ise de; memnu hakların geri verilmesi durumunda mahkumiyet ortadan kalkmamakla birlikte, mahkumiyetten doğan veya mahkumiyetle birlikte hükmedilen ehliyetsizliklerin ileriye dönük olarak son bulduğu açık olup, davacının anılan suçtan dolayı yargılandığı 23.3.1989 tarihinden sonra 7.3.1997 tarihinde yaptığı başvuru sonucunda, ... Ağır Ceza Mahkemesinin aynı günlü kararıyla memnu haklarının iadesine hükmedildiği görülmektedir.
Olayda, memnu hakları mahkeme kararıyla geri verilen ve öğretmen olarak görev yapan davacının, kamu hizmetlerinden yararlanma ehliyetine sahip olduğu ve Devlet memurluğuna girmesine engel herhangi bir durumun da kalmadığı tartışmasızdır.
Bu durumda; hukuksal durumu 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki koşullara uygun olan davacının, aday idari memur olarak atanmasına ilişkin isteminin reddi yolunda kurulan işlemde hukuksal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. Fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 3.12.2001 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
AZLIK OYU
Dosyanın incelenmesinden, davacının aday idari memur olarak atanmasına hukuken engel bir hali kalmadığı açık ise de; davalı idarece, davacının mahkumiyetine yol açan suçun niteliği göz önünde tutularak ve atanmasını istediği görevin önem ve özelliği de dikkate alınarak, aday idari memur olarak atanmaması yönünde kurulan işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, anılan işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.
BŞ/ÖEK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.