logo yeni

calisanlar2 copy

SINAVI ASİL KAZANANLAR ATANMADAN YENİ SINAV AÇILMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞ SINAVI ÖNCELİKLE ASİL OLARAK KAZANMIŞ KİŞİLERİN ATANMASININ YAPILMASI GEREKİRKEN, YENİDEN SINAV AÇILMASI NEDENİYLE ATANMA İSTEĞİNİN REDDİNİN YERİNDE OLMADIĞI; YENİ VERİLEN KADROLAR İLE BOŞ KADROLARA ATAMA YAPMAK İÇİN İDARELERİN HER ZAMAN SINAV AÇABİLECEKLERİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 16/02/1994 tarihli ve E:1993/5927, K:1994/1017 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Adalet komisyonu tarafından açılan infaz ve koruma memurluğu sınavını kazanan davacı, atanmamasına ilişkin işlem ile yeniden sınav açılması yolundaki işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

İdare Mahkemesi kararıyla; Kamu kurum ve kuruluşlarının, boş bir kadroya memur atamak konusunda sahip oldukları takdir yetkisinin keyfi ve mutlak olmadığı, boş bir kadroya atama yapmak için harekete geçtikleri andan itibaren bağlı yetki içine girdikleri ve bunun sonucu olarak Yasa ve yönetmeliklerle belirlenen niteliklere sahip, yarışma ve yeterlik sınavını kazanmış olanları, sınav başarı sırasına göre atamak zorunda oldukları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50.maddesinde sınav şartının öngörüldüğü, 52/1.maddesinde de kurumların memur ihtiyaçlarının, yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanacağının hükme bağlandığı, aynı Yasanın 51/2. İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 4/e maddelerinde yer alan ilan edilen sınav sonuçlarının müteakip sınav tarihine kadar geçerli olduğu yolundaki hükmün, usulüne uygun olarak yapılmış bir sınavı başarmış olan kişiler atanmamış iken yeni bir sınav açılmak suretiyle bu kişilerin atanmasına engel olunabileceği biçiminde algılanmasının mümkün olmadığı zira, anılan düzenleme ile hedeflenen hususun, 657 sayılı Yasanın 52/2.maddesinde ve İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti İle Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 23.maddesinde belirtilen, müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlararası nakil, memuriyetten çıkarma gibi çeşitli sebeplerle aynı sınıf, aynı veya benzer ünvanlı kadroların boşalması halinde, bu kadrolara başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan atama yapılabileceği yolundaki hükmün müteakip sınav tarihine kadar geçerli olduğu ve yeni bir sınav yapıldıktan sonra uygulanma imkanının kalmayacağını ortaya koyduğu, dava dosyasının incelenmesinden, Adalet Komisyonu tarafından yapılan ve davacının 19.sırada asil olarak kazandığı infaz ve koruma memurluğu sınavının usulüne uygun olarak yapılmadığı yolunda bir sav da ileri sürülmeksizin, sınav sonuçlarını hiç uygulamaya sokulmadığı ve yeni bir sınav açılmak suretiyle açılan sınavın uygulanmasını engelleme yoluna gidildiği, davacının da bundan haberdar olunca, henüz yeni sınav açılmadan önce kayda giren dilekçeyle atamasının yapılmamasına ilişkin işlem ile yeniden sınav açılması yolundaki işlemin iptalini istediği, bu durumda, yukarıda anılan yasal düzenleme karşısında, usulüne uygun olarak yapılmış olan sınav sonuçları ortada durmakta iken, öncelikle bu sınavı asil olarak kazanmış kişilerin atamasını yapması gereken davalı idarenin, hiç atama yapmaksızın yeniden sınav açması ve davacının atanma istemini reddetmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemler iptal edilmiştir.

Davalı idare; 657 sayılı Yasanın 51/2.maddesinde, ilan edilen sınav sonuçlarının müteakip sınav tarihine kadar geçerli olduğunun hükme bağlandığını benzer düzenlemelere, İlk Defa Devlet Kamu Hizmetleri ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 4/e ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8/3.maddelerinde yer verildiğini, 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu hükümlerine göre açıktan atamalar durdurulduğundan davacının atamasının yapılamadığını, bu arada cezaevinde münhal bulunan kadrolar belirlenerek takdir yetkisi kullanılmak suretiyle münhal kadrolara personel alımı için tekrar sınav açılması izni verildiğini, yeni sınavın yapıldığını, davacının kazanılmış hakkından söz edilemeyeceğini, ilk yapılan sınavın o tarihte verilen kadrolar için geçerli olduğunu, halbuki ikinci sınavın, yeniden tesbit edilen kadrolar için açıldığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davalı idare tarafından, Mahkeme kararının davacının atanmamasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin kısmı hakkında ileri sürülen hususlar kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Mahkeme kararının, yeni sınav açılması yolundaki işlemin iptaline ilişkin kısmına gelince;

Bakanlık Olur'u üzerine Adli Yargı Adalet Komisyonunca açılan İnfaz ve koruma memurluğu sınavını davacının, asil olarak kazandığı, ancak bu sınavı kazananlardan hiçbirisinin, 1992 Mali Yılı Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre açıktan atamaları durdurulduğundan ve gerekli atama izni çıkmadığından bahisle atanmadığı, Bakanlık Olur'u ile yeni verilen kadrolara personel alımı için sınav açılması hususunun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca, yapılan sınavı kazananların atamalarının yapılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunun sorulması üzerine, davalı idarece, yeni verilen kadrolar ile halen boş bulunan kadrolara atama yapılmak üzere sınav açılması uygun görüldüğünden daha önce yapılan sınavları asil ve yedekde kazanan adayların bu kadrolara atanmayacaklarının bildirildiği, bunun üzerine ikinci sınavın yapıldığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.

İdarelerin, boş olan kadrolarına atama yapmak için her zaman sınav açabilecekleri ve bu konuda takdir yetkisine sahip oldukları İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Olayda, davalı idare tarafından, yeni verilen kadrolar ile boş bulunan kadrolara atama yapılmak üzere 27.10.1992 tarihinde yeni bir sınav açıldığı, bu sınavın usulüne uygun olarak yapılmadığı yolunda bir iddianın da ileri sürülmediği görülmekte olup, bu durumda Mahkeme kararının yeniden sınav açılması yolundaki işlemin iptaline ilişkin kısmında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 5.İdare Mahkemesinin 30.6.1993 günlü, 1993/942 sayılı kararının, davacının atanmaması yolundaki işlemin iptaline ilişkin kısmı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle bu kısmın onanmasına, kararın yeni sınav açılması yolundaki işlemin iptaline ilişkin kısmının ise, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına karar verildi.

BŞ/SE

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.