logo yeni

calisanlar2 copy

KILAVUZDA YAŞ ŞARTINA YER VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

DAVALI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERDE, ORMAN MUHAFAZA MEMURU KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN YAŞ ŞARTINA İLİŞKİN BİR BELİRLEME OLMADIĞI HALDE, BU KOŞULUN KILAVUZ İLE DÜZENLENMESİ SURETİYLE DAVACININ 25 YAŞINDAN GÜN ALMADIĞINDAN BAHİSLE ATAMASININ YAPILMAMASI İŞLEMİNDE, HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 27/02/2008 tarihli ve E:2006/295, K:2008/1237 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ?
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Orman Genel Müdürlüğü
Vekili : Av. ?
İsteğin Özeti : Sakarya 1. İdare Mahkemesince verilen 6.10.2005 günlü E:2005/2570, K:2005/1900 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Müjgan Karyağdı
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı: E.Nur Necef
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Davacının, orman muhafaza memuru olarak atamasının yapılmamasına ilişkin 2.4.2001 günlü işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin Danıştay Onikinci Dairesinin 29.12.2004 günlü E:2002/4131, K:2004/4466 sayılı bozma kararına uyarak verdiği 6.10.2005 günlü E:2005/2570, K: 2005/1900 sayılı kararıyla; İlk Defa Devlet Kamu Hizmet ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi uyarınca kurum tarafından işe alınma şartlarını belirleyen duyuruda ve sınavda başarılı olanların atanabilecekleri kadrolar ve aranılacak nitelikleri belirleyen klavuzda, DMS tarihi itibariyle (25) yaşından gün almamış olmak şartının atama yapılacak kadrolara başvuracak adaylarda aranan şartlar arasında yer aldığı, bu durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memuriyete giriş yaş koşulu olarak sadece genel olarak alt yaş sınır belirlenmiş ise de, idarelerin kendi hizmet özelliklerini dikkate alarak yaş konusunda üst sınır belirlemeleri olanaklı bulunduğundan, 7.12.1974 doğumlu olan davacının klavuzda belirtilen DMS'ı tarihinde 25 yaşından gün almamış olmak şartını taşımadığından bahisle atanmaması yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, atanacağı kurumun özel mevzuatında yaş ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme getirilmediği halde, kılavuz ile yaş sınırının belirlenmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesinde, memuriyete girişte yaş konusu düzenlenerek, genel olarak 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği belirtilmiş, 48. maddesinde ise, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılan genel ve özel şartlar belirlenerek, özel şartlar arasında kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak kuralına yer verilmiştir.
İdarelere Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranılacak özel şartları belirleme konusunda yetki verilmiş ise de, 657 sayılı Kanun'un yukarıda sözü edilen 48. maddesi uyarınca kurumların bu yetkiyi ancak özel kanun veya diğer mevzuatlarında belirleyecekleri düzenlemeler ile kullanabilecekleri açıktır.Bir başka deyişle kurumların kadrolarına atayacakları personel için kılavuz aracılığı ile özel şartlar belirlemesinde sözü edilen mevzuat hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.Öte yandan 4.3.2006 günlü ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 1. maddesinde de "Kamu kurum ve kuruluşları kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler" şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.
Bu durumda davalı idarenin ilgili kanun ve yönetmeliklerinde orman muhafaza memuru kadrosuna atanacaklar için yaş şartına ilişkin bir belirleme olmadığı halde bu koşulun kılavuz ile düzenlenmesi nedeniyle davacının 25 yaşından gün aldığı gerekçesiyle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 1. İdare Mahkemesince verilen 6.10.2005 günlü E:2005/2570, K:2005/1900 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 27.2.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
(DAN-DER ; SAYI :118)
BŞ/AA

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.