logo yeni

calisanlar2 copy

GERÇEĞE AYKIRI LES VE ÜDS SONUÇ BELGESİ KULLANANIN DURUMU

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özeti : Gerçeğe aykırı LES ve ÜDS sonuç belgeleri ile doktora yeterlik ve devamında öğretim görevlisi olarak atanan davacının suçunun mütamadi suç tanımına uyduğu ve zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşıldığından dava konusu kamu görevinden ayırma cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 8.Dairesinin tarihli ve E:2015/6246, K: 2016/7806 sayılı kararı

Kararın     Düzeltilmesi     İsteminde     Bulunan     (Davalı):

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Vekili     : ….

Karşı Taraf (Davacı) : .

Vekili     : …..

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 27/01/2015 gün ve E:2013/7842, K:2015/158 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …..

Düşüncesi : İstemin kabulü ile daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçede öne sürülen düzeltme nedenleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesine uygun bulunduğundan düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesinin 27/01/2015 gün ve E:2013/7842, K:2015/158 sayılı kararı kaldırılarak işin esası yeniden incelendi.

Dava, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11 (b)-6 maddesi gereğince "Kamu Görevinden Ayırma Cezası" ile tecziyesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu'nun 02.02.2012 günlü 2012/7 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince davacının 2001 Mayıs dönemi LES sonuç belgesi ile 2003 ÜDS Aralık dönemi sonuç belgesini sahte olarak düzenleyerek doktora programına başvuru ve bitirme aşamasında kullanmasından en geç iki yıl içinde hakkında soruşturma yapılarak disiplin cezası verilmesi gerekirken, belgelerin sahte olarak düzenlenip kullanılmasından çok sonra, bir başka anlatımla zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılan soruşturmaya dayanılarak verilen dava konusu disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

21.08.1982 tarih ve 17789 sayılı Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 'Üniversite Öğretim Mesleğinden veya Kamu Görevinden Çıkarma' başlıklı 11. maddesinde, üniversite öğretim mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren haller düzenlenmiş, maddenin (b) bendinin 6. fıkrasında; Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilini işleyenlere kamu görevinden çıkarma cezasının verileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı Yönetmeliğin 'Zamanaşımı' başlıklı 19. maddesinde; "Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

a-Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b-Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına

uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar." hükmü kural altına alınmıştır.

Hareket ile meydana gelen hukuka aykırı sonucun birden sona ermeyip zaman içinde devam etmesi ve bu devamlılığın failin iradi bir davranışına bağlı olması halinde mütemadi suçtan söz edilmektedir. Mütemadi suç kavramından, hareketin eseri olan hukuka aykırı durumun birden sona ermeyip zaman içinde devam etmesi ve bu devamlılığın failin iradi bir davranışına bağlı olması halinde söz edilmektedir. Mütemadi suçun iki temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar; hukuka aykırı sonucun zaman içinde devam etmesi ve bu devamlılığın failin iradesine bağlı olmasıdır

Dosyanın incelenmesinden; Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi olan davacının, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi doktora programı için 2001 yılında doktora programına giriş esnasında 2001 Mayıs dönemi LES sonuç belgesi ile yine doktora yeterlik sınavına girmek için 2003 ÜDS Aralık dönemi sonuç belgesini ilgili üniversiteye sunduğu, 2005 yılında bu belgelerin değerlendirilmesi sonucu Abant İzzet Baysal Üniversitesi doktora programından mezun olduğu, 2006 yılında üniversiteden aldığı doktora belgesiyle Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi olarak göreve başladığı, davacı hakkında doktoraya giriş ve doktora yeterlik aşamalarında kullanılmak üzere verilen 2001 LES ve 2003 ÜDS sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemindeki puanlardan farklı olmasının Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne ihbarı üzerine ilgili üniversitece 15.04.2011 tarihinde soruşturma başlatıldığı, hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına resmi begede sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulduğu, 30.05.2011'de davacının doktora mezuniyet belgesinin Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nce iptal edildiği ve bu işleme ilişkin açılan davada Sakarya İdare Mahkemesinin 29.12.2011 tarih, E.2011/737, K.2011/1296 sayılı kararla davanın reddine karar verdiği, 12.08.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne durumu bildirmesi üzerine kurumca davacı hakkında soruşturma başlatıldığı ve 02.12.2012 tarihinde kamu görevinden çıkarma cezasının verildiği, Bolu Asliye Ceza Mahkemesince 16.05.2016 tarih, E.2011/235, K.2012/484 sayılı kararla zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildiği görülmüştür.

Olayda her ne kadar davacı tarafından, 2001 Mayıs dönemi LES sonuç belgesinin doktora programına başvuru esnasında yani 2002 yılında, 2003 ÜDS Aralık dönemi sonuç belgesinin doktora yeterlilik sınavına giriş sırasında 2004 yılında gerçeğe aykırı olarak verildiği anlaşılmakta olup, davacının gerçek dışı beyanı ve hilesi ile sahte olarak hazırlandığı belirlenen belgelerin, düzenlenerek idareye verilmesinden çok sonra 2011 yılında yapılan soruşturma sonucu ortaya çıktığı görülmekte ise de, noter tasdikli olarak kullanılan hukuka aykırı belgelerin idare tarafından kabul edilmesinde idarenin yeterli inceleme yapmadığından bahisle hak ve nesafet kuralları gereği idareye bir sorumluluk yüklenemeyeceği, kaldı ki davacının 2001 ve 2003 yıllarına ait sınav sonuçlarını kullanarak 2005 doktora yeterlilik belgesi ve devamında öğretim görevlisi unvanına sahip olduğu, bu anlamda suçun yukarıda bahsi geçen mütemadi suç tanımına uyduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda davacıya isnat edilen eylemin sabit olduğu ve bu eylemin "kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" suçu kapsamında bulunduğu, eylemin devam ettiği ve mütemadi suç vasfının oluştuğunun kabulüyle iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğundan bahisle iptal edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Edirne İdare Mahkemesinin 30/04/2013 günlü, E:2012/506, K:2013/439 sayılı temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine, 14/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.