logo yeni

calisanlar2 copy

LİSANS MEZUNUNUN ÖNLİSANS MEZUNU OLARAK KATILDIĞI SINAV SONUCUNDA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 24.11.2008 tarihli ve E:2007/6563, K:2008/6622 sayılı Kararı.

 Özeti : Davacının 2001 yılında 4 yıllık Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduğu halde, 1998 yılında bitirdiği 2 yıllık Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu beyan ederek, önlisans mezunu gibi katıldığı sınav sonucu yapılan atamasının iptal edilerek, yerine başkasının atanmasında, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

            Vekili                : Av. …

            Karşı Taraf        : Adalet Bakanlığı

            İsteğin Özeti    : Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olan ve infaz ve koruma memurluğu sınavını kazanarak ataması uygun görülen davacının, sözlü sınavda başarılı sayıldığına dair kararın iptal edilerek yerine … isimli kişinin atanmasına dair 26.7.2006 günlü ve 395 sayılı kararın iptali istemiyle açtığı davada; Adalet Bakanlığı'nın  infaz ve koruma memurluğunun karşılanması amacıyla 2006 yılında yapılan sınava katılan davacının, 2001 yılında 4 yıllık Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden (lisans) mezun olmasına rağmen, 1998 yılında bitirdiği 2 yıllık Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu beyan ederek önlisans mezunu gibi katıldığı 2004 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında davacının gerçeğe aykırı beyanı ile davalı idareyi yanılttığı açık olduğundan atamasının iptal edilerek  yerine başka birinin atanması yönündeki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 30.5.2007 günlü, E:2006/2165, K:2007/810 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : M. Önder Tekin

            Düşüncesi  :İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı : Yaşar Uğurlu

            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. 

            Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 30.5.2007 günlü, E:2006/2165, K:2007/810 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 22.90. YTL yürütmenin durdurulması harcı ile 9.00 YTL posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 24.11.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.